!سیاست فریبکارانه جو بایدن و دو دولت

سیاست فریبکارانه جو بایدن و دو دولت!

سیاست فریبکارانه جو بایدن و دو دولت ! 

   فرح نوتاش                جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرن زنان             19.11.2023

 

  بعد از سناریوی خونین روز 6 و 7 اکتبر، با هدف ایجاد بهانه ای قوی برای موجه جلوه دادن حمله اسرائیل به غزه و قتل عام مردم غزه، سناریوی دوم دیروز شروع شد.

جو بایدن برای آرام کردم تظاهرات در جهان، ایجاد دو دولت در فلسطین را مطرح کرد! که غزه نیز تحت مسئولیت دولت محمود عباس در کرانه باختری اداره شود!

در شرایط حاضر دولت ها با نیروهای مسلح شان تعریف می شوند. نیروهای مسلح مختلفی که قادرند از حقوق مردم در داخل و خارج از مرزها دفاع بکنند.

جو بایدن با فرستادن 5000 نیروی مسلح به اسرائیل، در کمک به اسرائیل در ویران کردن زیر ساخت شبه دولت غزه سهیم است. ( برخی از سربازانش نیز در غزه زخمی شده اند. )

در کرانۀ غربی دولت محمود عباس نیروهای مسلح ندارد تا بتواند از فلسطینیان و حقوق آنان دفاع بکند. وقتی که مردم اسرائیل و یا ارتش اسرائیل به فلسطینیان حمله می کنند ، آنان را می کشند و یا دستگیر کرده به زندان های اسرائیل می برند و خانه و مزارعشان را اشغال می کنند، نیروی مسلحی برای دفاع از آنان و حمایت از حقوقشان وجود ندارد. پس این دولت دارای مشخصات و کارایی یک دولت نیست.

از طرفی دیگر آمریکا اجازه ندارد در امور سازمان ملل دخالت کند. و دارای شرایطی نیست که برای ملل دولت تعیین کند.

مردم فلسطین تحت نظارت سازمان ملل می توانند دولت خود را انتخاب کنند.

وانگهی، دو دولت زمانی واقعی محسوب می شوند که هر کدام نیروهای مسلح خود را داشته باشند.  در این جا یک دولت مجهز به تمام سلاح ها و حتا سلاح های هسته ای است و دیگری نه ارتشی دارد و نه سلاحی!

پس معلوم است که کدام بر اوضاع مسلط خواهد شد. کشوری که نیروهای مسلح نداشته باشد، دارای دولت نیست!

جو بایدن فکر می کند که می تواند مردم جهان را فریب دهد، ولی مردم بر سیاست فریبکارانه او واقف هستند! او دارد به قتل عام فلسطینان کمک می کند. واو در حال پاک کردن فلسطین از روی نقشۀ جهان است.

قرارداد جدید و زیر زمینی گاز بین اسرائیل و شرکت بریتانیایی بریتیش گروپ ، جی بی، قانونی نیست. آن گاز متعلق به مردم غزه است.

اتحادیه اروپا که امیدوارانه از اسرائیل برای دریافت بخشی از ان گاز دزدیده و غصب شده حمایت می کند، شرمی برای انسانیت است!

و تمام این دولت های بی لیاقت و بی کفایت که ساکت، ناظر کشتار مردم مظلوم فلسطین هستند !

 تمام اشغال کنندگان فلسطین باید به کشور وطن خود باز گردند.

فلسطین متعلق به فلسطینان است.

 

نهایتی برای حرص این آدمخواران نفت آشام نیست

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Joe Biden’s fooling policy and the two governments!

Joe Biden’s fooling policy and the two governments!

Farah Notash            Worlds Anti-imperialist Frant           Women’s Power

19.11.2023

After the bloody scenario which started on 6th and 7th Oct, with the aim of giving strong excuse to the world for the Israeli invasion and massacre in Gaza, second scenario started yesterday.

Joe Biden suggested two governments to settle down the problems! Gaza also under Mahmood Abass responsibility!

It is clear for everyone that, governments are defined containing their different kinds of armed forces. These forces protect the people and support their rights inside and outside the borders.

Joe Biden has already sent 5000 armed forces to Israel , to help the Israelis in their destruction of the infra structure of a semi government and their massacre. (Some of these soldiers have already been wounded.)

In West Bank Mahmood Abas has no armed forces and is not able to support Palestinians rights. When Israeli people or army attack, kill, arrest the Palestinians, occupy their houses and farms, there is no armed forces to defend them and support their rights. They are simply thrown out of their houses and lives. So, this has not the character of a government!

 On the other side, the USA is not allowed to take the responsibility of the UN and is not in a position to choose rulers for the nations.

The people of Palestine under UN supervision can elect their rulers.

Besides, two governments are only real, when each have their own armed forces.  Here one is fully equipped with all sorts of arms even Nuclear,

and the other with no army and arms!  

So, it is clear who is going to dominate the other! A country with no armed forces, has no government!

Joe Biden thinks he is fooling the world, but people are aware of his deceitful policy! He is helping massacre and is wiping out Palestine out of the world map.

The new underground Gas agreement between Israel and BG British Group, is not legal. The Gas belongs to the people of Gaza.

The EU’s support of Israel, for hopefully receiving some of that stolen Palestine Gas, is a shame for humanity!

 And all these hopeless inept governments still watching the innocent people of Palestine being killed!  

All the occupiers should go back to their home countries.

Palestine belongs to Palestinians. 

There is no limit for the greed of all these

oil drinker cannibals

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

 

 

 

   

:وقتی که دبیر کل حزب کمونیست فلسطین می گوید

وقتی که دبیر کل حزب کمونیست فلسطین می گوید:

راه‌حل دو-دولت بطور دیالکتیکی یک شعار استعماری است!

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان          11.11.2023

 

البته هیچ دولت... بهترین است!  ولی در چه شرایطی و در چه زمانی!

وقتی یک دولت در فلسطین مطرح می شود، آنچه که در حال حاضر وجود دارد، یک دولت صهیونیستی است و نه کمونیستی. غزه که زندان بوده و کرانۀ بی ارتش باختری هم، چیزی بیش از یک فرمانداری نیست. و بافت اکثریت مردم عرب فلسطینی و جهود اسرائیلی، آنچنان که آمار آراء نشان می دهد، تا کمونیستی شدن راه درازی را در پیش دارد! و با رویا نمی توان به جنگ این واقعیت تلخ رفت.

شعار یک دولت سالیان درازی است که شعار تروتسکیست ها است. و گذشته از آن که، چه کسی آن را می گوید، این شعار به نفع صهیونیسم فائق در فلسطین است.  چون در واقع نقد را رها کرده و نسیه را وعده می دهد.

بزک نمیر بهار میاد – کمبوزه با خیار میاد!

در گذشته که امپریالیست ها شروع به تاراج کشور فلسطینیان کردند، بله از شعار دو دولت جانبداری می کردند. و حالا که دیگر ملت فلسطین را تارانده و سلاخی کرده اند دیگر نیازی به دو دولت ندارند. همان یک دولت موجود  کافی است. و مردم بی وطن را با شعار یک دولت و رویای کمونیسم می خواهند آرام کنند.  

امروز همه متوجه شده اند که گاهی رهبران احزاب اشتباهات بزرگی را مرتکب می شوند. اگر عرب ها در فلسطین شهروندان درجه دو نبودند و امروز چنین بی رحمانه در مسلخ غزه کشته نمی شدند و صهیونیسم یک چهرۀ انسانی داشت، مشکلی نبود. ولی امروزهمه جهان شاهد سبعیت صهیونیسم هستند.  و شعار یک دولت رای به تسلیم  و رضای فلسطینیان زیر سیطرۀ صهیونیست ها می دهد.

بله من نیز با یک دولت موافقم.  ولی به شرطی که یک دولت، از اعراب سکولار که نوکر امپریالیست ها نباشند.

و تمام جهودان به ممالک خود بر گردند. یا آمریکا که دولت صهیونیستی دارد، ایالتی در آمریکا را به تمام جهودان

در فلسطین بدهد و آنان را شهروند آمریکا کرده و نتان یاهو را هم فرماندار آن ایالت بکند!

این ها باید دست از قلدری برداشته و منطقه را تخلیه بکنند و بروند. در خاورمیانه، جایی برای صهیونیست های وحشی وجود ندارد.

امروز هیچ کشوری دروازه هایش را بروی مردم غزه باز نمی کند. و این مردم محکوم به مرگ زیر بمب و خمپاره

و گلوله، بی آب و بی غذا و و بی دوا هستند. و این مصیبت بزرگ انسانی فقط به دلیل طمع آمریکا به منابع نفت و

گاز خاور میانه است. و اگر در همین جا پایش قطع نشود، این برنامه را در تمام دنیا پیاده خواهد کرد. از این رو، خاورمیانه جایی برای صهیونیست های وحشی نیست.

مسئله فلسطین ، تنها مسئله مردم فلسطین نیست. مسئله تمام مردم جهان علیه قلدری آمریکا است. آمریکا باید دست و پای خودش را جمع کند. مردم دنیا باید در همین فلسطین راه را بر او ببندند.

اگر اشتباه نکرده باشم ، محمود سعادت دبیر کل حزب کمونیست فلسطین، سالیان درازی است که در اسرائیل زندانی است؟

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

https://eshtrak.wordpress.com/2023/11/11/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%88-%d8%af/دبیر کل حزب کمونیست فلسطین: راه‌حل دو-دولت بطور دیالکتیکی یک شعار استعماری است: شبکه همبستگی/تارنگاشت عدالت(م-ل

دبیر کل حزب کمونیست فلسطین:

راه‌حل دو-دولت بطور دیالکتیکی یک شعار استعماری است

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۸ نوامبر ۲۰۲۳

هنگامی که راه‌حل دو-دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد، شهرک‌سازی، دزدی و تجاوز وحشتناکی که این روزها توسط باندهای جنایتکار نازی و فاشیست انجام می‌شود وجود نداشت. آن‌ها در کشتار روزانه کشاورزان و مالکان واقعی فلسطین شرکت می‌کنند. در آن سال‌های گذشته تنها یک شهرک در شمال کرانه باختری و شهرک دیگری در جنوب آن وجود داشت. از این رو، برای حزب کمونیست فلسطین ما ضروری شد که شعار یک کشور دموکراتیک و سکولار واحد در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین، یک «دولت برای همه فرزندان آن» را اتخاذ کند.

اظهارات مطبوعاتی رفیق دکتر محمود سعادة دبیر کل حزب کمونیست فلسطین

 

تاکید کنونی بسیاری از کشورها و برخی سازمان‌های فلسطینی بر امکان تحمیل راه‌حل دو-دولت بر فلسطین تاریخی، از نظر دیالکتیکی، به شعاری استعماری و جایگزین تحت پوشش اروپایی با یک تاریخ منفور استعماری و ارتجاعی عربی تبدیل شده است. با توجه به شرایط به سرعت متحول در غزه و کرانه باختری، تحت تأثیر نبردهای شدیدی که در حال حاضر در سطح محلی، منطقه‌ای و جهانی در حال وقوع است، نمی‌توان به آن بر روی زمین تحقق بخشید. این تلاشی است برای حفظ جای پایی در سواحل دریای مدیترانه به عنوان پایگاه استعماری در سرزمین فلسطین با نمایندگی استعمار نژادپرست صهیونیستی، که بخش دوم راه حل دو-دولت است که این روزها در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته است.

بنابراین، آتش درگیری شعله‌ور است و تراژدی‌ها و جنگ‌های مرگبار در طول نسل‌ها ادامه دارند، هیچ راه‌حل نهایی برای معضلی که نسل‌های آینده همچنان از آن رنج خواهند برد، ارائه نمی‌دهند. راه‌حل دو-دولت بمثابه یک چارچوب محوری برای حفظ منافع استعماری و امپریالیستی قدرت‌های خون‌ریز آمریکایی و اروپایی در خاورمیانه و به ویژه در منطقه عربی عمل می‌کند. هنگامی که راه‌حل دو-دولت در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد، شهرک‌سازی، دزدی و تجاوز وحشتناکی که این روزها توسط باندهای جنایتکار نازی و فاشیست انجام می‌شود وجود نداشت. آن‌ها در کشتار روزانه کشاورزان و مالکان واقعی فلسطین شرکت می‌کنند. در آن سال‌های گذشته تنها یک شهرک در شمال کرانه باختری و شهرک دیگری در جنوب آن وجود داشت. از این رو، برای حزب کمونیست فلسطین ما ضروری شد که شعار یک کشور دموکراتیک و سکولار واحد در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین، یک «دولت برای همه فرزندان آن» را اتخاذ کند، زیرا شرایط جهانی و واقعیت عینی ناشی از مبارزه ملی، و طبقاتی ما علیه نیروهای فاشیست نژادپرست استعماری آنگلوساکسون نیازمند اتحاد همه نیروهای روشنفکر کمونیست، چپ، ملی و اسلامی در منطقه عربی، و همچنین حامیان آن‌ها از نیروهای ضد-امپریالیستی در سراسر جهان در یک جبهه جهانی، در برابر دولت‌های یاغی متجاوزی است که قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و به حاکمیت ملی مردم جهان بی‌احترامی می‌کنند.

در مورد سازمان آزادی‌بخش فلسطین، می‌بینیم که تحت ترکیب و رهبری کنونی که توسط جناحی منصوب شده‌اند که آرمان‌های مردم عرب فلسطین ما را نمایندگی نمی‌کند، این از عملکرد این رهبران روشن است. راه‌حل بهینه بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین بر پایه‌های ملی انقلابی است، و این سازمان باید چتر همه سازمان‌های فلسطینی از چپ افراطی تا راست افراطی باشد. این بدین معنی است که برای این‌که بتواند واقعاً نماینده مردم ما در همه بخش‌ها و گروه‍‌بندی‌های آن باشد هیچ‌کس نباید حذف شود.

رفیق سعادة همچنین نسبت به کنفرانس‌های مشکوکی که در رسانه‌ها از آن صحبت می‌شود، مانند «کنفرانس ژنو» که هدف آن دور زدن مقاومت فلسطین و آرمان‌های مردم ما برای آزادی و استقلال است، هشدار داد. او هر چهره فلسطینی یا احزاب عربی را که در چنین کنفرانس‌هایی شرکت می‌کنند، نهادهای مشکوکی تلقی می‌کند که نه از نزدیک و نه از دور نماینده مردم عرب فلسطین ما نیستند.

رفیق سعادة اظهار نمود که توطئه آوارگی و اسکان دوباره با پایداری مردم سرافراز ما در غزه علی‌رغم ددمنشی یورش و بزرگی توطئه خنثی شددبیرکل حزب کمونیست فلسطین به فرزندان مردم ما در کرانه باختری، غزه و هر کجا که هستند، از صمیم قلب تسلیت گفت. او اعلام کرد که این فداکاری‌ها آتشی خواهد بود که اشغالگر را خواهد سوزاند و ما را به سوی آزادی و استقلال هدایت خواهد کرد.

دکتر محمود سعادة

دبیر کل حزب کمونیست فلسطین ۸ نوامبر ۲۰۲۳

http://solidnet.org/article/Palestinian-CP-Press-Statement-by-the-General-Secretary-of-the-Palestinian-Communist-Party-Comrade-Dr.-Mahmoud-Saadeh/

https://edalat-ml.org/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%da%a9%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d8%af%d9%88-%d8%af/

 

عمل بجای حرف در مسئله فلسطین

عمل بجای حرف در مسئله فلسطین

 فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست      قدرت زنان              09.11.2023

 

در مارس 2003 وقتی آمریکا می خواست به عراق حمله کند مردم سراسر جهان علیه تجاوزش تظاهراتی میلیونی در تمام شهرهای مهم جهان بر پا کردند. ولی آمریکا - جرج دبلیو بوش رئیس جمهور-، کوچکترین اعتنایی به خواست مردم جهان نکرد و تجاوز ، تخریب و قتلعام در عراق را با دروغ تسلیحات شیمیایی اجرا کرد. حال این همان آمریکا است که پرده دریده و حکومت در سایه اش نیز نیمه آشکار شده و فرمان می راند!

طبق نقشه اسرائیلی شده فلسطین، بدون حمله حماس به روستای اسرائیلی نیز، تصرف غزه و اسرائیلی کردن کل فلسطین ، جزو برنامه آمریکا و اسرائیل بوده است. حمله حماس فقط تصرف را تسریع و توأم با قتل عام مردم غزه کرده است.

تظاهرات جهانی جاری در حمایت از فلسطین ، نقاب از چهرۀ کریه رژیم صهیونیستی کنار می زند، ولی نمی تواند جلو دار این تصرف و قتل عام گسترده چه در غزه  و چه در کرانۀ باختری بشود. موقعیتی ایدال نصیب آمریکا و اسرائیل شده و حامیان آنان هم خواهان پایان فلسطین هستند.

آمریکا در حال محو فلسطین است و دارد جا پای خود را در خاور میانه محکم کند. ارتش اسرائیل تا نیمه باریکه غزه پیش رفته است . و اسرائیلی های مسلح دارند مردم کرانه باختری را از خانه و مزارعشان بیرون می رانند. و البته همه این ها در حالی است که هیچ کشور حاضر به قبول چند میلیون فلسطینی نیست ! اگر چه موضع اردون و عرضه رو نویس قطعنامه "آتش بس انسان دوستانه اش" قابل توجه است. ولی تاریخ و سند حاضر ، که نقشه فلسطین اسرائیل شده است، چیز دیگری می گوید. این طمع را سر باز ایستادن نیست. نتانیاهو اعلان کرده که امنیت غزه را برای مدت نامعلومی به عهده خواهد گرفت. معنای آن به طور روشن این است که بعد از تصرف کامل غزه، امنیت آن را برای قرن ها به عهده خواهد گرفت!

در این شرایط برد برد آمریکا و اسرائیل ، تشکیل سریع ارتش نجات بخش جهانی ،با عمل کرد جهانی می تواند نقش سریع و باز دارنده داشته باشد و مانع این قتل عام  و تصرف بشود. ولی این ارتش هرگز نمی تواند برای به سلطنت رساندن حماس فعال شود. حماس و یا هر کدام از شعبات اسلام سیاسی در آب نمک خوابانده های آمریکا و یا انگلیس هستند. و این جنگ نیابتی آمریکا و انگلیس در مسلخ غزه دارد به نفع آمریکا پیش می رود . و انگلیس و مستعمراتش کشورهای 5 آی ، با رای ممتنع در سازمان ملل، به امید پیروزی حماس و جهاد اسلامی، به حاکمیت آینده آنان دل بسته اند!

ولی با تجربۀ انقلابیون ایران با حضور کمونیست ها در کنار رژیم ملا علیه تجاوز عراق به ایران در سال 1358، و سپس قتل عام 1367 کمونیست ها در زندان های ایران توسط  رژیم ملا، جایی برای تکرار این تجارب تلخ در کشورهای دیگر و اتحاد با مذهبیون، در فلسطین نمی ماند. حتا اگر خود کمونیست های فلسطین در این شرایط  نابسامان اعلان همبستگی با حماس کرده باشند.  

اکنون جبهۀ جهانی سومی که دارای فکر و کنش مستقل باشد، سریع نیازمند اعلام موجودیت است.

و در این جا جنبش ضد امپریالیستی راستین غیر مذهبی و کمونیستی جهان می تواند مسئولیت بازدارنده چنین معضلی را به عهده بگیرد.

ملایان ایران جایشان گرم است. هیچوقت نمی خواهند آب زیرپایه های تخت سلطنتشان جاری شود ، چه رسد که بمب بر سرشان فرود آید. آمریکا هم نمی خواهد پایگاه هایش در خاور میانه صدمه ببینند.

از این رو، آن محو اسرائیل، که ورد زبانشان، خالی بندی بیش نیست. و سند : نقشه فلسطین  اسرائیل شده! و اکنون غزه و کرانۀ باختری ، در معرض محو کامل هستند.

تشکل سریع جبهۀ جهانی ضد امپریالیست بدون نوکران مذهبی آمریکا و انگلیس از هر دسته و فرقه، اولین گام مورد نیاز امروز جهان است.

به پیش ای ارتش نجات بخش انسان

به پیش

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

Armita

قتل آرمیتا گراوند توسط رژیم ملا

قتل آرمیتا گراوند توسط رژیم ملا

به پیش ای زنان و دختران ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 119

ششم آبان = 28 اکتبر 2023

Armita

 

قتل آرمیتا گراوند، از طرف حجاب بانان رژیم ملا ، تکلیف ملت ایران را روشن تر ار روز می کند.

        پدر و مادر آرمیتا گراوند هرگز تنها نیستند. ملت ایران با تمام قدرت با آنان است و انتقام آرمیتا را خواهد گرفت.   

         این قانون کنونی زندگی ماست وقتی به یکی حمله می شود ، به همه حمله شده است. تماشاچی بودن در شأن ملت ایران نبوده ونیست. همانجا حجاب بان یا هر آمر به معروفی را که در حال فضولی کردن در امور دیگران است به سزای اعمال خود برسانیم.

         قتل آرمیتا گراوند، هرگز در پشت مسایل مهم جهانی، چون چند قطبی شدن جهان و یا قتل عام مردم مظلوم غزه ، در سایه نمی ماند. بساط ننگین ملایان انگل، چون حجاب و حجاب بانی و هرفضاحت دیگر تراویده از انبان کثیف و عفونت بارشان همین امروز برچیده خواهد شد.   

         مبارزه زنان در گرفتن حق خود در تمام زمینه ها همچنان پایدار و پر قدرت به پیش

 خواهد رفت.

          درگیری رژیم ملا در مسایلی چون فلسطین، سوریه، یمن، لبنان و ویا در گیری با زور گویی های آمریکا و کل آتش برپا کرده اش، در جهان، هرگز به سکوت و عقب نشینی زنان از مواضع خود در ایران علیه ملایان منجر نمی شود. این رژیم ملا است که باید در مقابل خواست مردم ایران در تمام زمینه ها عقب بنشیند. و ملایان باید بدانند فساد و دزدی های کلان را نمی شود پشت حجاب زنان مخفی کرد! ملایان فاسد ترین حکومت تاریخ هستند. و برچیدنشان از عرصۀ سیاست ایران از اولین وظایف مردم ایران است.

رژیم ملا باید بین درگیری در مسائل مهم جهانی و یا در گیری بین مزخرفاتی چون حجاب و اختراع حجاب بان یکی را برگزیند.

         

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

In the name of the people

In the name of the people

massacred
in the camps of Sabra and Shatila

 

Farah Notash Worlds Anti-imperialist Front Women’s Power

Vienna 22.10.2023

 

Nethan Yahu addressed Iran and Hezbollah: Don’t test us in the north, because your payment will be very heavy. Be cautious!

He also added: the conflict has been imposed to Israel, and present goal is a crushing victory against Hamas. 16.10.2023—16.15

Nethan Yahu was elected again as prime minister of Israel on 4.11.2022.

Since 1996 he has been elected for this position nearly all the time.

He, as Augusto Pinochet, the Chilean president, has studied in the USA. But their difference is that Pinochet has taken the position in a coup against Salvador Allende. But Nethan Yahu, has always been elected as prime minister by the people in Israel. And until now, nowhere has been stated that he has achieved this position, through any kind of cheating.

The life history of Nethan Yahu is clear for those people who have been gathering there, from all over the world.

Great Israel is the name given to the lands in between the Rivers of Euphrates and Nile. These 2 rivers come as two blue band on top and bottom of Israeli flag, and white colour in between them, with the 6 cornered David star on it.

Nethan Yahu is from Likud Party. And now he is the leader of the Likud

 

party. This party is the most racist, extreme right, Zionist Fascist Israeli Party, and has started its work with terrorism.

The people who vote for Nethan Yahu, have come from all over the world to Israel, to elect no one else but Nethan Yahu!

And Nethan Yahu by throwing out Palestinians from their houses and their farms, is nonstop making Israeli towns. He is ignoring the UN agreement on the Palestinian lands. And if they resist, they are killed and buried under rubble by bulldozer in the same place. Or they are driven to the depth of ruinous poverty and reduced as second degree Israeli citizens, or their youth, is stollen by being chained in dreadful prisons.

The Palestine’s map, which is converted to Israeli map, all is due to the Nethan Yahu’s ignorance and UN agreements disrespect.

Return to 1967 borders, and making two states and two governments is the UN agreement. But Nethan Yahu entirely ignores and opens the path for the great Israel! In this new era of his position, he intensively is ruining and occupying the lands of the West Bank.

The western pro Zionists media would not reflect the cry of Palestinians to the world.

BBC: Human rights group are saying: for a long time, the cruelty against Palestinians is applied in a way that, no one is condemning that, especially around Holl, Havare and Nablus, which are ideological towns.

It has been said that this condition is reinforced by the right extremist

(Likud Party), in the new government, who are expanding the Israeli towns.

The Israeli police says that it is researching over the case. But investigators

believe that this is only a show for a self-propagating.

Beside the military research way, for arresting Palestinians in the cities, and

Palestinians armed attacks against Israelis, the worries are rising for

uncontrollable violence.

Day by day, this fear is increasing, as getting near to the climax point.

Although the US leadership to help the people of the West Bank, there are significant signs, that seems the responsible people in the West Bank are not able to control security in the main towns.

https://www.bbc.com/persian/world-features-64809297

01.03.2023

 

In condemning the massacre of 3500 Palestinians in the camps of Sabra and Shatila, under the command of Ariel Sharon, 16-18 Sep 1982, about 90 western countries casted blank votes.

But in condemning Hamas attack to Israel on 7th October 2023, all the west

defended Israel. And the reason for this attack is unsaid and ignored.

This attack was in defence of the people of the West Bank and all Palestinians.

There are two choices; to implement the UN agreement or to make war in solving the states problems.

Everyone condemns the wars. But no one condemns ignoring the UN agreements which will end up to the wars!

The civilization defenatly is respecting the UN agreements. For all these past 75 years, the agreements have been ignored by Israel. And the

Palestinians have been pushed out of their homes, killed,

arrested, and driven to the depth of poverty as second-degree Israelis!

When Nethan Yahu says we are in war with animals, then he believes killing the two million Gasa inhabitants is the duty offered to him by the people who elected him! That is why he is nonstop bombing Gasa days and nights!

When Nethan Yahu says the conflict has been imposed to Israel, and the present goal is, a crushing victory against Hamas; he thinks, the attacks, aggressions and killing against Palestinians, is his rights and their defence is imposed conflicts! They are animals because are defending themselves!

And now he is looking forward for a crushing victory! As if, it has been otherwise before!?

What kind of people are those who vote to Netanyahu?! They find their own happiness in the misery of other people!?

Many of the Jews, including German Jews, accusing the reactionary behaviour of those voters, have returned to their original countries. They are sick and tired of those who constantly elect Netanyahu!

And the supporters of Netanyahu accuse them of being racists. While the necessity of voting to Netanyahu, is to be racist! These people have other choices too, but they prefer Netanyahu!!

In this condition when demonstrating people condemn the supporters of Netanyahu, some politicians accuse them as antisemetists!

In fact, those politicians, are not defending Israeli Jews, never mind if their own parents mostly have been Nazis! But they are opportunists. They are after credits for their own political situation, by supporting Zionists! They are opportunists!

The freedom of Palestinians today, is not only the responsibility of the

Palestinians or the Arabs, but duty of all humans. Freeing the humans from the cruel domination of Zionist-Imperialist.

Long live world solidarity to free Palestine
Long live Palestinians’ freedom in electing an unreligious government.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

RTEmagicC_German_cheek_1.jpg

وقاحت آلمانی

وقاحت آلمانی

فرح نوتاش 

وین  14 اکتبر2023

 

نه تغییر تاریخ میسر 

و نه چیزی…

تاثیر گذارتر از واقعیت هاست

اگر شرمی باشد…. 

بازتابی ست ارزشمند 

از ذوب بربریت… طمع و تملق 

که در اعتلای انسانیت

روشنی بخش معبر

 

RTEmagicC_German_cheek_1.jpg

 

لطفا…

نقشه فلسطین را چاپ کنید

با تمام مناطق دزدیده … و اشغال شده 

که گواهی ست برکشتن میلیون ها فلسطینی

که گواهی ست بر طمع سیری ناپذیر صهیونیست ها 

که گواهی ست بر بی شرمی…

و وقاحت حامیان صهیونیست ها

 

 

دادخواست جهانی امروز… 

قضاوت تمام انسان ها را می طلبد

که برخاسته رای دهند 

و باز دارند برای ابد

این جنایت عظیم  استعماری… 

و نژادپرستانه را

که هفتادو پنج سال است جاری

 

 

بهانه … 

برای تاسیس اسرائیل

“هولوکوست ” بود

“کشتار عظیم جهودان”

توسط نازی های آلمان !

 

سئوال ما این است…

این جنایت عظیم را آلمان ها مرتکب شده اند…

چرا فلسطینیان … 

باید که تاوان آن بدهند؟! 

 

انسانیت محو… 

و عدالت بی درد!

اشگ ها به دنبال ریشه و بنیان 

و فریاد های در گلو 

دیگر… همگی خاموش و بی صدا 

 

RTEmagicC_German_cheek_2.jpg

 

و شگفت آورتر از همه 

و خارج از باور

وقاحت آلمانی ست…

 

هر شب در دفاع از اسرائیل 

تصویر پرچم صهیونیستی را 

با نورافکن می تابانند

برسر دروازۀ مشهور برندنبورگ در برلین

و علاوه بر آن…

به اهتزاز درمی آوردند 

پرچم اسرائیل را

در میان پرچم های آلمان 

واتحادیه اروپا! 

 

این مستعمرۀ بی آبروی آمریکا …

با نژادی خائن !

با تمام باج دهی… 

هرگز قادر نخواهد بود

لجن متعفن هولوکوست را 

از صورت وقیح خود محو کند!

 

و امروز… پسران همان نازی ها

بی غرور ملی… و شرافت انسانی

مجیز گویان صهیونیست ها شده اند

و چه معصوم!

سپرده اند گذشته را به فراموشی!

آنان در احزابی تازه … وزیر پرچم های گوناگون  

ولی همگی … نژاد پرست 

در ردای ” نازی صهیونیست ها”

مدافع سرسخت صهیونیست ها شده اند!

 

 

کتاب 10 شعر به فارسی

www.farah-notash.com

RTEmagicC_German_cheek_1.jpg

German cheek

German cheek

Farah Notash

Vienna 11.10.2023

 

 

Nothing can change the history

and nothing…

more expressive than the facts

Shame… if any

precious reflection…

of melting …savage greed and flattery

to brighten …

uprising path of humanity

RTEmagicC_German_cheek_1.jpg

please…print the Palestine map…

with all the stolen …and the occupied parts

evidence …for millions killed

evidence for the Zionist greed

evidence for…

their supporters’ boldness and cheek

 

top request of today

the judgment of all humans

to decide… and stop for good

this ongoing…75-year-old

so huge …this colonial racist crime

 

to establish Israel!

the excuse…

was the holocaust

 

the question is…

Germans made the crime!

Why Palestinians… must pay for it?

humanity has fade away

no pain for justice!

running tears …following the found  

choking cries

with no more sound

RTEmagicC_German_cheek_2.jpg

and yet…

astonishing …is the Germans’ cheek

Zionist flag…

on Brandenburg gate

furthermore…putting Israeli flag

 to blow in between

 the EU and the German’s flag!

 

the US colony…

the traitor race!                                                           

never can wipe …

the stinking slime

of the Holocaust

from its cheeky face!

 

and today

those Nazis’ sons  

ignoring Palestinians’ rights

with no national … or human prides

flattering Zionists… impudently

so innocent!

forgetting past!

different names and different flags

but all racists…

in the Nazi-Zionists drags

 

Brandenburg …

and the Nazis Past!

loyalty…

all are kissing the Zionist ASS

 

 

Poem book 8

www.farah-notash.com

 

قطعنامه ننگین شورای امنیت

قطعنامه ننگین شورای امنیت

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست           قدرت زنان        24.10.2023

 

 

آمریکا و اسرائیل کمر به قتل عام مردم غزه بسته اند. 700 کشته فقط تا بعد از ظهر امروز، آمار قتل عام امروزشان در غزه بوده است. و هنوز راضی نشده اند. از این رو آمریکا اقدام به ارائه پیش نویس قطعنامه ای کرده که در آن کشتار مردم غزه را حق مسلم اسرائیل و دفاع از خود اعلام کرده است. و یقیننا حکم امضای آن را به حواریون خودپیشاپیش داده است! 

 قیام جهانی علیه آمریکا و اسرائیل نه تنها در دفاع از مردم مظلوم غزه، بلکه برای ابراز شرف در مقابل این همه خود برتر بینی، حق بجانب بودن و دستور از بالا صادر کردن، از ضروریات امروز انسان بودن است. 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

دبیر‌کل سازمان ملل: حملات حماس در خلا اتفاق نیفتاد؛ سخنان گوترش خشم اسرائیل را برانگیخت

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفت حملات حماس به اسرائیل «در خلا» رخ نداده است. او با اشاره به شهرک‌سازی‌ها، تخریب منازل فلسطینیان ‌و آوارگی آن‌ها گفت: «مردم فلسطین ۵۶ سال تحت اشغال خفقان‌آور بوده‌اند

گوترش اضافه کرد رنج مردم فلسطین توجیه‌گر حملات حماس نیست؛ همان‌طور که حملات حماس مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه نمی‌کند.

سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد شدید گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در این سازمان همراه شد.

اردان اظهارات گوترش را «شوکه‌کننده»، «وحشتناک» و «کاملا منفک از واقعیت منطقه» خواند و گفت که این سخنان، تروریسم و جنایت را توجیه می‌کند.

ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان در نشست شورای امنیت، جامعه بین‌المللی را به داشتن «استانداردهای دوگانه» در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین متهم کرد.

مالکی ناتوانی این شورا در محافظت از جان غیرنظامیان فلسطینی را «شکستی غیرقابل توجیه و ادامه‌دار» خواند.

در همین نشست، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با محکوم کردن دوباره حملات «وحشیانه» حماس و تاکید بر آزادی گروگان‌های در اختیار این گروه اعلام کرد واشینگتن بر کمک‌رسانی به مردم غزه تاکید دارد.

بلینکن گفت ایالات متحده در حال رایزنی با مصر، سازمان ملل و اسرائیل برای استمرار کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل روز دوم آبان برای بررسی جنگ اسرائیل و حماس با حضور وزیران امور خارجه کشورهای عضو برگزار شد.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل در این نشست به پیش‌نویس قطعنامه‌ای رای می‌دهند که از سوی آمریکا ارائه شده است.

این قطعنامه به طور بی‌سابقه‌ای از اسرائیل برای دفاع از خود و جنگ با حماس حمایت کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است ارائه تسلیحات به شبه‌نظامیان و گروه‌های تروریستی که صلح و امنیت را در سراسر منطقه تهدید می‌کنند، متوقف کند.

وزیران امور خارجه اسرائیل و عربستان سعودی نیز در این نشست حاضر شده‌اند.

مکرون در اسرائیل و دیدار با نتانیاهو و هرتزوگ

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل دیدار و گفت‌وگو کرد.

نتانیاهو در این دیدار شبه‌نظامیان حماس را به سربازان نازی تشبیه کرد و گفت آن‌ها تهدیدی برای تمام اروپا هستند.

مکرون نیز در این دیدار گفت تروریسم دشمن مشترک فرانسه و اسرائیل است.

او اضافه کرد ثبات در خاورمیانه زمانی محقق خواهد شد که اسرائیل برای حل مناقشه با فلسطین از «رویکرد سیاسی» استفاده کند.

اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل در دیدار با همتای فرانسوی خود هشدار داد حزب‌الله و «امپراطوری شر» که از این گروه حمایت می‌کند، در حال «بازی با آتش» هستند.

به نظر می‌رسد منظور او از امپراطوری شر، جمهوری اسلامی ایران بوده باشد.

هرتزوگ گفت اسرائیل تمایلی به رویارویی نظامی در مرزهای شمالی خود با لبنان ندارد اما در صورت ورود حزب‌الله به جنگ، «لبنان بهای آن را خواهد پرداخت».

مکرون در دیدار با هرتزوگ گفت قربانیان حمله حماس تنها به دلیل «یهودی بودن» کشته شدند.

او تاکید کرد فرانسه اسرائیل را در جنگ با تروریسم تنها نمی‌گذارد.

https://www.iranintl.com/202310242688

به نام کشته شدگان صبرا و شتیلا

به نام کشته شدگان صبرا و شتیلا

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان          وین  16.10.2023

 

نتان یاهو خطاب به ایران و حزب‌الله: ما را امتحان نکنید چرا که بهایی سنگین پرداخت خواهید کرد

بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل خطاب به جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان گفت: «ما را در شمال امتحان نکنید؛ زیرا بهایی که پرداخت خواهید کرد، سنگین خواهد بود، مراقب باشید.» نتانیاهو همچنین گفت که درگیری به اسرائیل تحمیل شده ،

و هدف اکنون «پیروزی کوبنده» برابر حماس است.

ساعت 16.15 –   16  10 2023

ايران

در 4 نوامبر 2022 نتان یاهو برای چندمین بار به نخست وزیری اسرائیل انتخاب شد. او از 1996 تا بحال تقریبا بطور دائم این مقام را اهراز کرده است. او نیز چون پینوشه تحصیل کرده آمریکاست. با این تفاوت که پینوشه با کودتایی کشور شیلی را زیر سلطه خود گرفت و نتان یاهو همواره توسط مردم اسرائیل به نخست وزیری انتخاب شده است. و تا کنون هرگز در جایی نیامده که او با دست بردن در صندوق آراء و تقلب به این منصب رسیده باشد. 

پیشینه نتانیاهو برای همه مردم گرد آمده از اطراف و اکناف جهان به اسرائیل، روشن بوده و افکار او مبنی بر ایجاد اسرائیل بزرگ بر همهگان روشن است. اسرائیل بزرگ، به از فرات تا نیل گفته می شود که سمبل آن دو نوار آبی در بالا و پائین پرچم اسرائیل و بر قسمت سفید وسط، سمبل سرزمین های بین فرات ونیل ، ستارۀ داوود نقش بسته است. نتان یاهو از حزب لیکود بوده و اکنون رهبر آن است. این حزب از نژاد پرست ترین و راست ترین احزاب صهیونیستی فاشیستی اسرائیل است که با تروریسم کار خود را شروع کرده است. این مردم گرد آمده از سراسر جهان در اسرائیل هستند که نتان یاهو را انتخاب می کنند. و نتان یاهو، با راندن و کشتن مردم فلسطین از خانه و مزارعشان با سرعت شهرک های اسرائیلی را می سازد. 

نتان یاهو بی توجه به توافقنامه های سازمان ملل، از هر طرف به سرزمین های فلسطینی یورش برده و در مقابل مقاومت، آنانرا کشته و در همان محل با بلدوزر آنان را زیر آواری از خاک دفن می کند. یا به اعماق فقر خانمان سوزمی راند و به شهروندان درجه دو اسرائیلی تبدیلشان می کند. و یا در زندان های مخوف، جوانی آنان را می گیرد. 

نقشه کشوری فلسطین، که اکنون تبدیل به نقشه اسرائیل شده است به دلیل عدم احترام نتان یاهو به توافقنامه های سازمان ملل شکل گرفته است. 

باز گشت به مرز های 1967 و ایجاد دو دولت از توافقنامه های سازمان ملل است. ولی نتان یاهو یکسره می کوبد و راه اسرائیل بزرگ را باز می کند. در این دورۀ جدید نخست وزیری، او با شدت بیشتری، سرزمین های فلسطین در کرانۀ غربی را غصب کرده است. 

و رسانه های غرب که همه صهیونیستی هستند، فریاد فلسطینی ها را بگوش جهانیان نرسانده و نمی رسانند. 

 بی بی سی: “گروه‌های حقوق بشری مدت‌هاست که می‌گویند خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی در جوی شکل می‌گیرد که کسی خشونت شهرک‌نشینان را در مناطق اشغالی کرانه غربی محکوم نمی‌کند، به ویژه در بعضی از ایدئولوژیک‌ترین شهرک‌ها در منطقه حول حواره و نابلس.

می‌گویند این وضعیت اکنون به خاطر عناصر قدرتمند راست افراطی در دولت جدید اسرائیل که حامی گسترش شهرک‌ها هستند تقویت شده است.

پلیس اسرائیل مرتب می‌گوید که درباره این پرونده‌ها تحقیق می‌کند ولی پویشگران می‌گویند این‌ها فقط نمایشی است و برای تطهیر خودشان است.

در کنار موج جست‌وجوهای نظامی و حملات برای دستگیری فلسطینی‌ها در شهرها و افزایش تعداد حملات مسلحانه فلسطینی‌ها علیه اسرائیلی‌ها، نگرانی‌های فراوانی از بابت رفتن به سوی خشونت غیرقابل کنترل وجود دارد.

روز به روز بیشتر احساس می‌شود که گویا اوضاع به نقطه اوجی نزدیک می‌شود، به ویژه در بحبوحه نشانه‌هایی دال بر این‌که، به رغم تلاش‌هایی به رهبری آمریکایی‌ها برای کمک، مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی قادر نیستند کنترل امنیتی محدود خود بر شهرهای کلیدی را دوباره به دست گیرند.”

https://www.bbc.com/persian/world-features-64809297 ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ – ۱ مارس ۲۰۲۳

در محکومیت کشتار 3500 نفر فلسطینی در اردوگاه های صبرا و شتیلا  در 16 تا 18 سپتامبر 1982  به رهبری ایل شارون ، رای بالغ بر 90 کشور غربی در  سازمان ملل، ممتنع بود ! 

و لی در محکومیت حملات حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل، غرب یکسره در دفاع از اسرائیل برآمده است! 

و دلایل این حملات همچنان نادیده و ناگفته مانده است. این حمله در دفاع از مردم کرانه غربی است.

غیر از اجرای توافقنامه های سازمان ملل و یا جنگ، مگر گزینه دیگری نیز هست؟ همه جنگ را محکوم می کنند! ولی هیچکس عدم اجرای توافقنامه ها را محکوم نمی کند! مگر نه این که عدم اجرای توافقنامه ها ، به جنگ ختم خواهد شد؟ مگر نه این که راندن ، کشتن، به زندان افکندن و به اعماق فقر راندن فلسطینیان نیز جنایتی ممتد از 75 سال پیش تا کنون بوده است؟ وقتی نتان یاهو می گوید که ما با حیوانات در جنگیم! معتقد است که باید دو میلیون مردم غزه را از گرسنگی بکشد. وقتی نتان یاهو می گوید  درگیری به اسرائیل تحمیل شده، و هدف اکنون «پیروزی کوبنده» برابر حماس است.

منظور او این است که تجاوز و غصب اموال فلسطینیان حق اوست ، و دفاع آنان از خود، تحمیل درگیری است. و حال پیروزی کوبنده در برابر حماس را هدف می شناسد! مگر قبلا هدف چیز دیگری بوده؟ 

به راستی این مردمی که به نتان یاهو رای می دهند، چه نوع مردمانی هستند، که خوشبختی خود را در بدبختی دیگران می جویند؟ 

بسیاری از جهودان ( یهودی به عربی)، منجمله جهودان آلمانی، با شکایت از عقب ماندگی این رای دهندگان که اکثرا از جهودان ایرانی هستند، به ممالک خود برگشته اند. آنان از این مردمی که مدام به نتان یاهو رای می دهند بیزارند و آنان را احمق و عقب مانده می دانند. هواداران نتان یاهو، آنان را به راسیست بودن متهم می کنند. و حال آنکه لازمه دادن رای به نتان یاهو راسیست بودن است. این مردم گزینه های دیگری نیز برای انتخاب دارند، ولی نتان یاهوی راسیست را ترجیح می دهند!

هفته گذشته وزیر جنگ اسرائیل نیز رسما اعلام کرد: ما در جنگ با حیوانات هستیم. از این رو، حمایت از اسرائیل، به وضوح طرز تفکر حامیان اسرائیل را آشکار می کند!

از جنگ جهانی دوم و دسترسی آمریکا به بمب اتم، تغییرات در نقشه جغرافیایی ممالک جهان، توسط آمریکای جهانخوار طراحی می شود. و نتان یاهو مجری این برنامه در فلسطین است. 

در این شرایط ،وقتی مردم معترض در جهان، رای دهندگان را مورد باز خواست قرار می دهند، و برخی از سیاستمداران غربی آنان را به جهودستیزی( یهودی به عربی) محکوم می کنند، 

در واقع آن سیاستمداران نه به خاطر دفاع از جهودان اسراییل، (که خود فرزندان نازی ها هستند)، 

 بلکه به لحاظ فرصت طلبی و گرفتن اعتبار و امتیاز برای آینده سیاسی خود، این اظهار نظرها را مطرح می کنند. 

امروز دیگر آزادی فلسطین فقط مربوط به فلسطینیان و اعراب نمی شود. 

آزادی فلسطین، نماد آزادی انسان از یوغ صهیونیسم و امپریالیسم بوده و شرکت همگان را در این آزادی طلب می کند.

زنده باد همبستگی جهانی در آزاد سازی فلسطین

زنده باد آزادی مردم فلسطین در انتخاب دولت غیر مذهبی آینده

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

هشدار به ملت ایران و مهاجرین افغانستانی

هشدار به ملت ایران و مهاجرین افغانستانی

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 118

چهاردم مهر = 06.10.2023 

 

ملت مبارز ایران و مهاجرین جان به لب افغانستانی!

برنامه اول رژیم ملا در ایران ، برای نجات حاکمیت خود در مقابل مبارزه بی امان مردم ایران ، جابجا

کردن ملت افغانستان بوده است. تا ملت ایران با افغان های مهاجر در گیر شده و برای چندی دست از سر رژیم ملا بر دارند. 

برنامه دوم رژیم ملا در ایران، ایجاد و پخش ویدئوهای ضد افغانی از هر نوع، حتا جرم و جنایت های نفرت انگیز علیه افغان ها ، به اصطلاح از طرف ایرانیان در فضای مجازی است. هدف از ایجاد این ویدئوها، ایجاد نفرت و شروع در گیری بین دو ملت است. 

با دقت در این ویدئو ها، تولید کننده آن ها به درستی شناسایی شده اند. چه کسی از این در گیری سود خواهد برد؟ تنها برنده سود، رژیم ملا در ایران است. 

شیوه تفکر پشت این فیلم های ویدئویی درست همان تفکر بیماری است که پاسداران و بسیجی ها را بر پشت بام ها می فرستاد، تا چشم و رحم زنان مبارز را هدف گیری کنند. 

و یا آنقدر قرص روانگردان به بسیجی ها قبل از ورود بر میدان می خوراند که آنان مثل سگ هار رام نشدنی در کوچه وخیابان به مردم حمله ور شدند و آنان را از پشت سر به تیر می بستند. آنان نه تنها به دختران و پسران مبارزه در خیابان ها و زندان ها تجاوز جمعی می کردند، بلکه با شیوه های وحشتناکی بعد از آن ، آنان را به قتل رساندند.  

فقط لشکر لات و لوت های مجتبی خامنه ای سربه  دوازده هزار نفر می زند. این فیلم ها توسط آن لوت و لوت های مجتبی خامنه ای اجرا و فیلم برداری می شوند. همانطوری که آن ها در زندان ها به زنان و مردان ایران تجاوز و فیلم بر داری می کنند. حال همین شیوه را در فضای مجازی با افغان ها می کنند. 

بیاد داشته باشیم که این حاکمیت ، یک حاکمیت ساده نیست. این حاکمیت وصل است به مرکز 

اختاپوس فتنۀ جهان، امپریالیسم بریتانیای کبیر. که از خورجینش فقط دسیسه  و ریا و فتنه بیرون میریزد. هر سه فرزند مجتبی خامنه ای متولد لندن هستند. که مبادا خدشه ای به انگلیسی بودنشان وارد آید.

تنها راه رهایی، اتحاد دو ملت علیه دو رژیم ارتجاعی 

وابسطه به امپریالیسم است

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

شعار استعماری رژیم ملا

شعار استعماری رژیم ملا

یا روسری یا توسری

جبهۀ مردم برای نجات ایران-خط سوم- نه امریکا نه ملا

اعلامیه شماره 117

یازدهم مهر= سوم اکتبر 2023

 

بیست ودوم شهریور، سالگرد ضربه کشنده رژیم ملا بر سر مهسا امینی بود. 

دهم مهر، بعد از یکسال و چند روز، دوباره ضربه کشنده دیگری توسط رژیم ملا، بر سر یکی دیگر از دختران ایران زده شد. نام دختری که با ضربه مغزی در بیمارستان بستری است، هنوز افشاء نشده است. تا روزی که نوکران استعمار انگلیس بر ایران حاکمند، کشتار برای حجاب اجباری همچنان ادامه خواهد داشت. 

مسلما این حجاب نه پوششی برای حفظ عفت زنان است، که ملایان خود واسطه فروش زنان به زوار هستند و اجرت واسطه گری را حتا قبل از پرداخت حق زنان صیغه شونده، بر خود روا می دانند. و اگر زنی مستقلا به فروش تن خود مبادرت کند، او را به عنوان تن فروش بقتل می رسانند. چون بدون پرداخت واسطه گری به ملایان، خود را فروخته است. (نمونه، قتل های زنجیره ای زنان خود فروش مشهد!). 

پس این حجاب نماد سلطه استعمار و تحمیل آن توسط ملا، طبق دستور اکید استعمار گران انگلیس است. آنان که تا همین چند سال پیش به مردم انگلیس می گفتند: مردم از اموال ملکه اند! 

از این رو دیگر جایی برای ابراز نظر مردم مستعمرات نمی ماند. و طرح و تصویب لایحۀ حجاب اجباری برای به صلابه کشیدن ملت ایران از همین روست. 

این حجاب نشان فلج نیمی از مردم و نشان عقب ماندگی و نشان فاصله است. این حجاب نشانه برتری غرب بر شرق، نشانه آقایی انگلیس بر جهان ، و نشان تحقیر ملل جنوب است. نشان عقب بودن و استحقاق سلطه پذیری است. 

حفظ این فاصله، نماد تحقیر جنوب توسط شمال، حفظ برتری شمال بر جنوب و حفظ سلطه امپریالیسم بر جهان است. ملایان جهان، نوکران امپریالیسم در تمام دنیا، در حال مکیدن خون مردم ممالک جنوب هستند. هیچ مذهبی بدون وابستگی به امپریالیسم وجود خارجی ندارد. مذاهب دکان امپریالیست ها برای فروش حماقت و ادامه حیات اند.

سایت راه توده در مقاله “مارحجتیه”  9 مهر، دارد با عکس و تفسیر اعضای ارشد انجمن حجتیه، و مقصر جلوه دادن جبهۀ پایداری، به تشویق مبارزان مذهبی جوان بر می خیزد. و در این میان حجتیه ای بودن بیت رهبری به سایه می رود. و حال آنکه، دود از کنده بر می خیزد. و بیت رهبری مرکز ارتباط مستقیم با انگلیس و دریافت تمام دستورات طی شبانه و روز و انتقال آن به جبهۀ پایداری و از آنجا به تمام امام جمعه های ایران است. مردم ایران اکنون به درستی ضد هر گونه حاکمیت مذهبی هستند. راه باز کردن دوباره برای مذهبیون جوان و زیر سایه بردن بیت رهبری، ضد درک و خواسته مردم ایران است. “هو کردن سرود فرمانده توسط مردم در ورزشگاه!” و این همه شعار ضد رهبری.

مردم می دانند که مذاهب دکانی برای چاپیدن و غارت اموال ملی آنان است. آب به آسیاب دشمن ریختن روا نیست. تشویق و حمایت از هر گونه مذهب به دلیل هر گرایشی ، خیانت به ملت است. 

مبارزات درون کشوری، مستقل از هر قطب بندی و بده بستان های خارجی است. تابع کردن مبارزات درون کشوری تحت قطب بندی های جهانی، ظلمی نابخشودنی در حق مردم ایران است.  

استقلال ملی، از استقلال فکری روشنفکران ملل تراوش می کند. هرگز ملتی که گرایشات مبارزاتی اش در گرو بده بستان های خارجی باشد ، نه می تواند از دست استعمار گران رها شود، و نه می تواند در چرخش جهانی به سوی عدالت اجتماعی جهانی نقشی داشته باشد. و همیشه بی شخصیت و چرخ پنجم و دنباله رو خواهد ماند. 

اظهارات امروز سیدعلی خامنه ای در رابطه با فلسطین هرگز نمی تواند وجهه ای آزادیخواهانه برای او ایجاد کند. چون کمک های بی حساب رژیم دست نشانده انگلیس در ایران، فقط برای قدرت بخشی به حماس اخوان المسلمینی مسلط بر غزه است. و حال آنکه این که حماس یک جریان استعماری انگلیسی آمریکایی است. که برای مهار چپ فلسطین به کمک اریل شارون و چمران شکل گرفته است و نه برآمده از آزادی خواهی اصیل از میان مردم فلسطین. کمک هایی که تا کنونی از طرف رژیم ملا به فلسطین شده، فقط برای گسترش حیطه استعمار انگلیس بوده و در گیری رژیم ملا با اعراب نه برای آزادی مردم خاور میانه ، بلکه برای استیلای استعمار پنهان انگلیس بر خاور میانه بوده است. بطور روشن وضعیت اسفناک مردم ایران ، نمونه ای از اعمال حاکمیتی که ملا خواهان آن است می باشد. مشت نمونه خروار. 

در هفتۀ گذشته کمک های سالانه و پنهانی 100  میلیون دلاری رژیم ملا به طالبان توسط یکی از معاونان آمریکا افشاء شد. این طالبانی که این همه باعث بدبختی مردم افغانستان شده است، با حمایت رژیم ملا سر پا ایستاده و سپس توسط آمریکا به حاکمیت رسیده است. بی خود نیست که مردم افغانستان در تظاهرات مقابل سفارت ایران در کابل ، به طرف آن لجن فراوان پرت کرده و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی ایران سر داده اند. 

انجمن حجتیه ، چاه جمکران، و افکار پوسیده انگلیس 44 سال بر ایران حکومت کرده است. و مردم ایران شاهد بسط نشستن سیدعلی خامنه ای در چاه جمکران بوده اند. حال دو دوزه بازی های انگلیسی رژیم ملا، و چسبیدنش به پیمان های شانگهای و بریکس شاید بتواند برخی را راضی کند، ولی آنان که با سیاست انگلیس مبنی بر ” یک مرد عاقل هرگز تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نمی گذارد ” آشناییی دارند ، هرگز گول این دودوزه بازی های انگلیس را نمی خورند!

ای تمام آنانی که عشق به انسان و نجات مردم ایران، گرما بخش وجودتان است. تنها راه رهایی اتحاد علیه ملایان و سر نگونی ملایان در ایران است. 

تنها راه رهایی، تکیه بر شخصیت ملی برآمده از شخصیت فردی و استقلال فردی ونفرت از نوکری و اتصال به هر نیروی خارجی است. همه با هم به یک نیروی ضد استعماری قوی و متحد مبدل شویم.  چون راه نجات ما باور خود است. ما نیاز به کمک گرفتن از هیچ نیروی خارجی نداریم. تا در قبال آن استقلال خود را نیز گرو بگذاریم. 

هر شعار باید بدون تعبیر و تفسیر، خود بطور واضح، بیان گر ماهیتش باشد تا بتواند مردم را جذب کند. ما خواهان مبارزات ضد استعماری مردم ایران به گرد شعار 

استقلال آزادی عدالت اجتماعی هستیم. 

شعار “زن زندگی آزادی”، مورد حمایت کل غرب، و مخالفان رژیم ملا با گرایشات غربی بوده است. و  نتوانسته اکثریت مردم ایران را جذب کند. چون اسامی هایی مانند زن، مرد و یا زندگی ، فاقد بار طبقاتی هستند. و مثل سرمایه دار ،کارگر یا زحمتکش دارای بار طبقاتی نیستند. و نمی توانند مبین خواست طبقاتی وضد استعماری باشند. و علت حمایت غرب هم ، خنثی بودن این شعار بوده است. 

“کارگران شرکت واحد” باید هوشیار تر به کنه مطالب بیاندیشند. با تعبیر و تفسیر نمی توان شعاری را مقبول عام کرد. شعار هرگز نیاز به تعبیر و تفسیر ندارد. چون شعار کارش بیان خواست ساده وصریح طبقاتی است.   

و شعار زن زندگی آزادی ، شعار نظام سرمایه داری سکولار است. و اگر کارگران شرکت واحد، باز می خواهند فریب بخورند، باید بدانند، تنها خواهند ماند.

مردم ایران در مرحله کنونی، خواستی فراتر از حاکمیت سرمایه داری سکولار غربی دارد. از این رو باید بطور روشن خواست  ضد استعماری و ضد استثماری در شعار ها مستتر شود. 

تقلید از چپ غرب، فریب خود است. در غرب خبری نیست. از جنگ جهانی اول چپ غرب فلج است. و سندیکالیست ها نیز کارشان فراتر نرفته. گواه و سند این گفتار، گرایش کارگران بجای احزاب چپ، به ناسیونال سوسیالیست هاست. و در تمام ممالک اروپا و آمریکا، از آنان حمایت می کنند. این سند جدی فلج چپ غرب است. و از هیچ اتحادیه مستقل کارگری نیز، فعالیتی تغییر برانگیز دیده نشده است. بیان این مطالب نه برای ایجاد یأس ، فقط برای پرهیز از هر گونه کپی برداری و تاثیر از خارج از ایران بیان می شوند. 

خورشید باید از شرق طلوع کند. و جهان را تغییر دهد. کپی برداری از غرب ، فقط آب به آسیاب 

استعمار گران ریختن است. چون بیشتر احزاب و سازمان های چپ زیر نفوذ مستقیم استعمارگران اداره می شوند.

در میان مبارزان مرسوم بوده و هست، که وقتی مبارزی از مبارزه کنار می کشد و یابه اصطلاح می برد، رفقایش می گویند ، رفته به دنبال زندگی! این “زندگی” در این شعار نه شکل پویا، که نقشی پاسیو و منفی دارد. درست است که زنان هزاره ها تحت ستم بوده اند، ولی اسم زن بار انقلابی ندارد و مثل اسم مرد، خنثی است. بدون شک برخی از آنانی که در مبارزات اخیر شرکت کرده اند، خواهان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بوده اند. ولی آن خواست در این شعار نیست. شعار ما باید چکیده خواست ملت غرق در رنج ، گرسنگی و مبارز ایران، بدون هرحسابگری و بده بستان با دولت های خارجی باشد. 

بر قرار باد مبارزه زنان علیه استعمارگران، دشمنان واقعی زنان 

زنده باد اتحاد مردم ایران علیه استعمارگران وملاهایشان

www.farah-notash.com

Women’s Power

بازی انحرافی رژیم ملا با ملت ایران

بازی انحرافی رژیم ملا با ملت ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه 116

هفتم مهر=29 سپتامبر 2023

فریاد مردی که در فضای مجازی بر فیلم کاروان های بی انتهای مهاجران افغانی بسوی ایران ، خطاب به ملت ایران میگوید : امروز مشکل ما نه اقتصاد است و نه حجاب و نه زندان، فقط افغان هاست، و آشکارا دارد ایران را با فلسطین 1947 مقایسه می کند، قبل از این که کشور های خارجی را مسئول این ماجرا تصور کند، از خود بپرسد؟ 

ز چه رو کاروان های بی انتهای سواره و پیاده افغانی بدون هیچ سدی آزادانه از همه طرف وارد ایران می شوند ؟ و اگر این مهاجرت عظیم مهندسی شده، از طرف خود رژیم ملا نیست، چرا ساکت است و حتا دارد شناسنامه هم می دهد؟ در جایی که هر سوخت بر و کول بری را که در تردد از مرزها باشد، به رگبار گلوله می بندد؟! 

طی این 44 سال ، برای ملت ایران ثابت شده است که رژیم ملا خیرخواه و حامی ملت ایران نیست. و جز دشمنی با ملت ایران هدف دیگری ندارد. پس مهاجرت ده هزار نفری افغان ها به ایران در هر روز ، برای رژیم ملا چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ 

این سوالی است که هر ایرانی باید از خود بپرسد. چرا رژیم ملا مرزها را برای ورود افغان ها باز کرده است؟ نقشه پشت این مهاجرت بزرگ چیست؟ ممکن است دیگران نیز از این امکان بوجود آمده به نفع خود سوء استفاده کنند. ولی طراح اصلی این ماجرا رژیم ملایان ایران است. چون نه تنها شاکی نیستند، بلکه شناسنامه هم می دهد!

در این میان برخی در صدد هستند، تیر خشم ملت ایران را بسوی مهاجران روان کنند.  و حال آنکه همه باید از خود بپرسند، رژیم ملا چرا دروازه ها را باز کرده است؟ 

رژیم ملا که از قیام پی در پی ملت ایران بستوه آمده و نتوانسته زنان ایران را در مقابل خواست خود مهار کند، دست به ایجاد مشکلی با توسل به نیروهای خارجی زده است. با دادن وعده شناسنامه به افغان ها و باز گذاشتن دروازه های ایران، تیر خشم ملت ایران را از طرف خود به طرف مهاجران سوق می دهد. و از طرفی هم مشکل سرباز گیری خود را کاهش داده و به خیال خود، از در گیری با ملت ایران  برای چند صباحی می رهد. این طرح جابجایی ملل برای ایجاد مشکل، از طرح های کثیف و قدیمی انگلیسی است. این طرح قرار است هم ملت ایران را از هدف سر نگونی انحراف دهد و هم ، به بهانه شناسنامه، تعداد بیشماری از افغان ها را به اسارت در آورد. استثمار تا مغز استخوان و سلاخی در جبهه های جنگ منتظر آنان است.  

حال بهترین راه برای ملتی که مشکل تازه ای را بر آن تحمیل کرده اند چیست؟  

جهت خشم ملت ایران با هدف سرنگونی رژیم ملا هرگز نباید تغییر کند. 

ملت ایران با اتحاد با افغان هایی که قرار است اسیران تازه ملایان ایرانی بشوند ، باید رژیم ملا را 

سرنگون کرده و سپس به کمک هم ، رژیم طالبان را از ریشه بخشکاند.

با برنامه ریزی سریع و مشترک دو ملت ایران و افغانستان، می توان به نفع دو ملت بهره برداری حیاتی کرد . 

هشدار! در گیری با افغان ها، همان چیزی است که رژیم ملا خواهان آن است.

هشدار! طرح این مهاجرت بزرگ ، فقط برای تداوم حاکمیت ملایان است

با اتحاد دو ملت، پشت ملایان و طالبان را به لرزه درآوریم  

پیش به سوی انقلاب در ایران و افغانستان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

ویدئوهای تحریک آمیز ضد افغانی درفضای مجازی

ویدئوهای تحریک آمیز ضد افغانی درفضای مجازی

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه آمریکا، نه ملا

اعلامیه شماره 115

پنجم مهر= 27 سپتامبر 2023

در روز های اخیر، کلیپ هایی با عکس و محتوای جرم و جنایت از دسته های شرور افغانستانی در ایران، اطلاع رسانی از تعداد زایمان های 70% زنان افغانستانی نسبت به زنان ایرانی در بخش های زایمان، با نوشتارهایی تحریک کننده از زبان زنان افغانستانی : شما زنان ایرانی که نمی زایید ، و بیشترتان عازم خارج هستید ، پس ما می زاییم و فردا ایران مال خودمان است، درفضای مجازی در گردش است. 

و از طرف دیگر مرد جوانی که نه چهره اش به افغانستانی ها می خورد و نه لهجه اش، فحش ناموسی به مردان ایرانی می دهد و از تمام مردان افغانی در سراسر جهان می خواهد که سر مردان ایرانی را ببرند و قبل از بریدن سر، به آنان تجاوز کنند، تا نسل ایرانی بریده شود!

و در کنار آن مرد چاق سبیل کلفتی ، به نمایندگی از معاملات املاک، از تمام ایرانیان تقاضا می کند که اتاق به افغانی ها ندهند ، تا افغانستانی ها به افغانستان بر گردند! 

این همه نفرت پراکنی شدید بسیار سئوال برانگیز است . و جستجو در پی آن الزامی است. 

یکی از دلایل، حرکت اخیر رژیم ملاست، که بعد از سال ها جفا در حق پناهندگان افغانستانی، دست به حرکت تازه ای زده است. و شاید هم، همین حرکت باعث سرازیر شدن تعداد کثیری از افغانستانی ها به ایران شده باشد. رژیم ملا به پناهندگان افغانستانی شناسنامه ایرانی می دهد.  

رژیم ملا که با مبارزه معکوس خانواده های ایرانی در فرزند آوری مواجه شده است، و جمع کردن تمام وسایل ضد بارداری از بازار نیز افاقه نکرده است، با دادن شناسنامه به افغانستانی ها ، در صدد است که لشگر آتی خود را از افغان ها ایجاد کند.

 از طرفی دیگر آمریکا که طالبان را برای اهداف خود به تخت نشانده و از تمام کشورها، لشکر داعش خود را در به افغانستان آورده ، حال با ریزش شدید نیروی افغانی روبرو شده است. 

 لذا با اشاعه این کلیپ های نفرت بر انگیز توسط نوکران ایرانی خود، در صدد بر آمده که با 

با تحریک ایرانیان علیه افغانستانی ها، و ندادن خانه به افغان ها، آنان را وادار به باز گشت به افغانستان بکند. 

پناهنده شدن افغانستانی ها به ایران ، به سود رژیم ملا، وعلیه منافع آمریکا شده است. و تمام کلیپ های فحش به ایرانیان توسط نوکران ایرانی آمریکا تهیه است. و تمام ماجراها براحتی می تواند صحنه سازی ها شده باشند. 

بسیاری از جاده ها و بناهای ایران توسط زحمتکشان افغانستانی ساخته شده اند. 

و نمی توان روزگار تلخ تر از زهری را که آنان را از جهنم افغانستان به جهنم ایران گسیل داده، فراموش کرد. پس زحمت نوکران ایرانی آمریکا در ترویج این ویدئو ها و نفرت پراکنی ها نمی تواند زحمتکشان و رنجدیدکان ایرانی و افغانی را روبروی هم قرار دهد.

البته عده ای چه به لحاظ فقر و چه به لحاظ ایجاد جو نا امنی در جهت اهداف سیاسی می توانند دست به ایجاد گروه های شرور قمه کش بزنند ولی نمی توان آن را عمومیت داد.  

 

برقرار باد اتحاد زحمتکشان ایرانی و افغانستانی علیه امپریالیست ها 

و ملاهایشان 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

RTEmagicC_Screenshot_2023-09-14_at_18.29.57.png

حامد باقری … اولین قهرمان مبارزه مسلحانه مردم

حامد باقری … اولین قهرمان مبارزه مسلحانه مردم

علیه رژیم استعماری ملایان

RTEmagicC_Screenshot_2023-09-14_at_18.29.57.png

 

اعلامیه شماره یک مقاومت مسلحانه جبهۀ مردم برای نجات ایران

نه ملا نه آمریکا

بیست وسوم شهریور = 14 سپتامبر 2023 

حامد باقری اولین قهرمان عرصه عمل و مبارزه مسلحانه مردم ایران علیه هیولای استعماری است. مقدم رهگشای او در آغاز مبارزه مسلحانه، بجای انتقاد ایستا مبارک باد. و یاد و خاطره جوانمردی و شرف انسانی اش، برای گشایش راه راستین گرفتن حق، جاودان و همواره گرامی باد. 

او در روز بیست و دوم شهریور = 13 سپتامبر2023 ، روز ضربه گشت ارشاد انگلیسی بر سر یک ایران ” مهسا امینی ” در سال گذشته ، به تنهایی علیه رژیم هیولا به پا خاسته و رهگشای مبارزه مسلحانه در روز موعد 22 شهریور بوده است. او علیه توسری، همان ضربه استعماری بر سر مردم ایران، شجاعانه و به تنهایی قیام کرد. قیامش مبارک باد و راهش پر رهرو. 

این قهرمان جبهۀ مردم برای نجات ایران، از روستای دلاورپرور تجر اکبر ” اسلام آباد غرب از توابع کرمانشاه ” است. 

صمیمانه ترین تکریم های ملت در صحنه ایران به خانواده محترم او و اهالی روستای تجر اکبر. 

او قهرمانی زیبا رو و زیبا منش، که با تکیه بر شرف انسانی خود، علیه خفت ایران و ایرانی، و علیه استعمار، دلاورانه به پا خاسته و با اهدای جان جوان خود رهگشای راه مبارزه مسلحانه بوده است. 

جاودان باد یاد او، و پر رهرو باد راه او

 نام شلیک کنندگان به حامد باقری و در راس تمام آنان، نام فرمانده نظامی استان البرز- حمید هداوند لازم است یاداشت شود. تا جزای “حمید هداوند” ها، که شادمان از زمین گیر کردن مبارزان و مماشت با رژیم ملا هستند در آینده نزدیک روشن شود. 

بر چیده باد تمام رسوم مذهبی و نالۀ استعماری از فرهنگ ایران

برچیده باد بساط انتقاد ایستا 

زنده باد، فرهنگ یورش سراسری مسلحانه بی امان، بجای تظاهرات در خواستی 

  فرخنده باد سرآغاز حاکمیت مردم بر مردم ایران در روز 22 شهریور به دست 

حامد باقری

” استقلال …آزادی …عدالت اجتمایی”

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

آهای …ای تمام آنانی که همواره منتظر فردایید

آهای …ای تمام آنانی که همواره منتظر فردایید

قیام مسلحانۀ ضد استعماری ایران… روز 22 شهریور 

علیه ملایان استعماری آغاز می شود

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 113

سیزده شهریور = 4 سپتامبر 2023

در سالگرد جانگداز مهسا امینی و یاد و خاطره بزرگ بانوی ایران، دکتر آیدا رستمی، و تمام جانباختگان راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، از دورهای دور تا خود امروز، این سالگرد را با تمام قوا به قیام علیه رژیم خون آشام و سر سپرده ملایان بدل می کنیم.

حال …فردا رسیده است. صبوری ما ، تحمل ما، عزت انسانی ما را خدشه دار کرده است.

از طرفی، ملا هیچ دشمنی بالاتر از ملت ایران سراغ ندارد. و بزودی بمب اتم اش آماده بکارگیری می شود. و اولین جایی که آن را بکار گیرد خود ایران است. پس ما در شماره معکوس از بمباران اتمی توسط ملا روز شماری می کنیم! و دیگر وقتی برای نجات نمانده است. و این آخرین مهلت است.  

ملت رنجدیده ایران بخوبی واقف است که نظام ملایان، فاسد ترین حکومت تاریخ جهان و سر سپرده کامل استعمار انگلیس می باشد. این حکومت شارلاتان با وصل کردن خود به روسیه و چین، تحت پیمانهای بریکس و شانگهای، مزورانه به اهداف استعماری خود در فریب دیگر ملل مشغول است و می خواهد تا ابد وجود انگلی خود را بر مردم ایران و مردم منطقه و جهان تحمیل کند. 

فقط نگاه به مخارج اربعین با راهی کردن میلیون ها ایرانی برای تحمیق ملت عراق و گسترش مستعمرات انگلیس در منطقه بکنیم! 

فقط نگاهی به تولد سومین فرزند مجتبی خامنه ای هم در لندن و مخارج هنگفت آن بکنیم!

ای ایرانی … برای نجات خود و ایران، دست هموطن خود را بگیر و علیه ملایان و استعمار جهانی  بپا خیز و شبکه ضد استعماری در محلات شهر و روستا را به سرعت ایجاد کن.

همه ما کوکتل مولتف، و تسلیحات سرد در اختیار داریم. و این برای شروع کارزار ما کافی است.

روز 22 شهریور روز دستگیری مهسا امینی… و روز 25 شهریور روز مرگ او توسط ملا است. امپریالیست ها از مرگ او، برای سر کیسه کردن ملت ایران، توبره جدیدی برای خود دوخته اند. ولی مهسا دختر ایرانی است و چون دیگر دختران ایران ، مرگش داغ دل ملت ایران، و دفاع از او، وظیفه ملت ایران است. او در زیر ضربات گشت ارشاد بر کاسه سرش در 22 شهریور، ضربه مغزی شده است. و در روز 25 شهریور جان باخته است. 

ما علیه نظام ملایان و گشت ارشادش و ضرباتش بپا می خیزیم. فضولی در امور خصوصی را باید از ریشه سوزاند. 

عزت انسانی و حق زندگی با شرف انسانی پیوند ناگسستنی دارند. ملتی که در دفاع از عزت انسانی خود بپا نخیزد، خود را بعنوان برده، عرضه کرده است. و بردگان مطیع، نفرت انگیز تر از برده داران اند. ما باید برای عزت انسانی خود بپا خیزیم. و گرنه بردگانی بی عزت بیش نیستیم.    

22 شهریور روز قیام ملت ایران، علیه ننگ بشریت از چهره کشور ایران است. روز شکستن قلم دست هر نوکر اجنبی است که با فریب و تزویر حضور داشته، و دست روی هر فرد ایرانی بلند بکند.

ما شرف و غیرت خود را در این قیام ضد استعماری، خالصانه نشان خواهیم داد و اجازه نفس کشیدن به هیچ جنبنده ای که وابسته به اجنبی باشد، از ملایان انگلیسی گرفته تا هر جنبنده وابسته به آمریکا، نخواهیم داد. و آرزو داریم بدون این که نامی از کسی و سازمانی، که وابستگی اشان محرز است، ببریم، خود وارد میدان مبارزاتی ما نشده و از نیروی ما برای مبارزه با خودشان نکاهند. ما می دانیم آنان نیز خواهان سر نگونی ملایان هستند. ولی در این برهه ملت ایران فقط خواهان اتکاء به خویش است. وهیچگونه کمک خارجی و اقمار کشور های خارجی را قبول نمی تواند بکند. 

همانطوری که ملایان با ورود خود به پیمان های بریکس و شانگهای، کوچکترین تغییری در اعمال شنیع خود ندادند، ما نیز قیام خود را بدون هرگونه توجه به عضویت ایران در این دو پیمان آغاز می کنیم. و از اعضای محترم پیمان های بریکس و شانگهای می خواهیم که بدانند ما خواهان هر گونه دخالت خارجی، آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا ، روسیه، و چین و کل اقمارشان در امور کشورمان هستیم. 

فردای ما روز 22 شهریور است.

از روز 22 شهریور دیگر هیچ کس جرات نخواهد کرد، دست روی هیچ ایرانی بلند کرده و یا او را به عنوان مخالف دستگیر و به زندان برده وقطعه قطعه بکند.

ای کارگران سراسر ایران، اعتصاب سراسری شما در این قیام ضد استعماری روز 22 شهریور شروع می شود. روزی که در آن تمام لوله های نفت ایران بسته خواهد شد. تمام کارخانه ها و تولیدی ها تعطیل می شوند. 

قیام ضد استعماری ایران روز 22 شهریور، با هویت قاطع  ( آزادی – استقلال و عدالت اجتماعی )

شروع می شود. زن و مرد شانه به شانه هم و مسلح علیه هیولای ملایان استعماری به میدان آمده و می جنگیم. ما در کف خیابان نیستیم که گلوله به چشممان بخورد. ما برای اهراز قدرت مطلقه حکومت به میدان می آییم و دست هر تفنگدار حامی ملا را می شکنیم. 

قیام ضد استعماری مردم ایران، 22 شهریور در تمام ایران کارزار خود را شروع خواهد کرد. تصرف مراکز قدرت و دستگیری تمام ملایان و تفنگداران آنان از اهداف اولیه ماست. مراکز راهنمای انقلاب ، در هر محله ، طراحی حمله و تسخیر مراکز را به عهده خواهند گرفت. 

حکومت ضد استعماری مردم بر مردم ایران، از 22 شهریور اعلام موجودیت می کند. 

هشدار … که هر تفنگداری که به مردم شلیک کند شناسنامه اش توسط مردم باطل خواهد شد. 

بپا …ای جان بر لب بپا … به رهان خود را از این حقارت تحمیلی . 

 روز خاتمۀ زندگی این هیولای خون آشام بر کرۀ خاکی رسیده است. 

همه با عزمی ضد استعماری، دست هم را خواهیم گرفت . 

ما سازندگان پرقدرت شکوه فرداییم.

ما نجات بخش انسان و جهان که چنین پر قدرت به پا می خیزیم.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

…برخوردی مختصر با مقاله چرا کشورهای

برخوردی مختصر با مقاله چرا کشورهای…

فرح نوتاش                                                                                         08.26. 2023

چرا کشورهای امپریالیستی در برابر ددمنشی گروه های فاشیستی در اوکرایین خاموش هستند؟: 

https://eshtrak.wordpress.com/2023/08/25/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%af%d9%85%d9%86/

در این مقاله بدرستی به ماهیت اصلی فاشیسم و کمونیسم اشاره شده است. 

ولی آنچه که بطور جدی در این مقاله نادیده گرفته شده، ماهیت برخی از ناسیونال سوسیالیست های کنونی اورپا وآمریکا در شرایط حاضر، و کمونیست های اروپایی که با عنوان کمونیست واقعی نامشان آورده شده است. که نه تنها کمونیست نیستند بلکه درست در جهت خلاف آن حرکت می کنند. از این رو این قلم مجبور بیان واقعیت ها شده است. 

آمریکا با هدف نابودی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ایجاد اسرائیل و سلطه بر سیاست داخلی اروپا، از فاشیست های اروپا به رهبری هیتلر در جنگ جهانی دوم، به عنوان نیابتی های خود بهره برداری کامل کرد. 

بردن هیتلر از اتریش به مونیخ آلمان توسط یک ناسیونال سوسیالیست جهود (یهودی به زبان عربی) انجام شده است. بودجه حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان تا قبل از سلطه هیتلر بر آلمان توسط صهیونیست های آمریکا پرداخت می شد. و ارتقاء هیتلر تا خود رهبری توسط صهیونیسم و کارخانه داران صهیونیستی دنبال می شده است. 

گروه فاشیستی باندرا در اوکراین، اوکراینی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود، کسانی هستند که دروازه های اوکراین را برای ورود ناسیونال سوسیالیست های آلمان به رهبری هیتلر در جنگ جهانی دوم 23 جون 1941 به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز کرده اند. 

بعد ازپیروزی، استالین از آمریکا خواست تا رهبر باندرا را تحویلش دهد. ولی آمریکا قبول نکرد. آمریکا باندرا، و تمام دانشمندان فاشیست آلمان را سریع به آمریکا برد و تحت حمایت خود قرار داد. 

آمریکا از سال 1947 ” فاشیست های باندرا” در اوکراین را چون سربازان نیابتی خود تحت حمایت و تعلیم نظامی و ارائه تسلیحاتی قرار داده است. 

آلمان نازی بعد از جنگ جهانی دوم، چون کره جنوبی، با حمایت بی دریغ آمریکا، به عنوان مستعمره کامل و در سایه آمریکا در بطن اروپا، و سردمدار اتحادیه اروپا شد. 

در 1949 آمریکا سازمان ناتو را پایه ریزی کرد. و تمام اروپا با تکیه بر دروغ بزرگ آمریکا در حمایت از اروپا در مقابل فاشیسم، به آن پیوستند و در مقابل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صف آرایی شدند. و در همان سال صهیونیست بین الملل در هتل بیلدربرگ آمستردام سازمان زیر زمینی بیلدربرگ را تاسیس کرده و از آن پس، سعی در تعیین دولت های جهان به زیر سلطه خود تا به امروز ادامه داده اند. 

ولی … امروز ما شاهدیم که برخی از ناسیونال سوسیالیست های اروپا مثل مارینه لوپن فرانسه و رئیس جمهور مجارستان  وبسیاری از احزاب ناسیونال سوسیالیست اروپا و آمریکا، در مقابل سیاست دیکته شده توسط ” دولت در سایه آمریکا، صهیونیست های بانکدار” ایستاده اند. و بشدت  مخالف حکومت اوکراین هستند. و از روسیه ناسیونالیستی پوتین دفاع می کنند و دارای جهت مخالف در مقابل سیاست های دیکته شده به اتحادیه اروپا توسط دولت در سایه آمریکا هستند. 

این پدیده، با سلطه بیش از حد آمریکا بر اروپا، و مبارزه برای استقلال اروپا پیش آمده است. و آنان بر سیاست علیه اوکراین و استقلال اروپا تاکید دارند. مارینه لوپن بارها اعلان کرده در صورت انتخاب شدن، در لغو تحریم های آمریکا به روسیه فعال خواهد شد. 

ولی کمونیست ها!

احزاب کمونیست و سوسیالیست اروپا، با پیروی از کارل کائوتسکی آلمانی در جنگ جهانی اول 1917، با حمایت از دولت های امپریالیستی اروپا در جنگ، بجای اتحاد تمام احزاب برای ایجاد اروپای کمونیستی بر اساس رهنمود های مارکس و ایجاد اروپای کمونیستی، با لنین زاویه پیدا کردند. و لنین یگانه کشور سوسیالیستی در جهان را تأسیس کرد. 

در جنگ جهانی دوم، 1939-1945 با فعال شدن احزاب کمونیست در کارزار ضد فاشیست، جهوادان بسیاری که حتا کمونیست نبودند به احزاب کمونیست پیوستند. و بعد از جنگ نیز در همان احزاب ماندگار شدند. 

نفوذ به رهبری احزاب، در دست گرفتن کمیته های مرکزی، رای به استعمار فلسطین، رای بر علیه اتحاد جماهیر شوروی و حمایت از اکثر برنامه های امپریالیستی بر جهان ، با الفاظ کمونیستی از طرف احزاب کمونیست اروپایی متداول شد. سیاست احزاب کمونیستی اروپایی و آمریکایی تلفیقی از لیبرالیسم با ظاهری و الفاظی کمونیستی شد. و نام اروکمونیسم گرفت. 

اروکمونیست ها  که در جنگ جهانی اول در حمایت از امپر یالیست ها بودند ، همچنان به سیاست لیبرالی خود با الفاظ کمونیستی ادامه دادند. کمونیست های واقعی بسیاری افسرده شده و احزاب کمونیست را ترک کردند. و یا آن ها را از احزاب اخراج کردند. مردم از احزاب کمونیست فاصله گرفتند. 

احزاب کمونیست اروپا هرگز دارای آراء کافی برای هیچ تغییری در سیاست اروپا نبوده ونیستند.

هم اکنون نیز آنان حامی حاکمیت نازی صهیونیست اوکراین و علیه روسیه اند. نگاه به لیست آراء مجمع کمونیست های جهان به مسئله اوکراین، با مثبت و منفی و ممتنع پرده از ماهیت پاسیو این احزاب بر گرفته است. آنان در مقابل کشتار مردم دنباس و فلسطین و هر جایی که امپریالیست ها منافعی داشته باشند، فقط سکوت می کنند. 

اتحاد احزاب کشورهای جهان سوم با اورکمونیست ها، سند انحراف آن احزاب جهان سومی است. 

کتابی توسط یکی از بانوان عضو قدیمی حزب کمونیست اتریش نوشته شده است که در آن به افشای کمیته مرکزی آن حزب، از جنسی که در بالا نام برده شده اشاره کرده است. و نوشته اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمان استالین مبلغ قابل توجهی کمک نقدی به حزب کمونیست اتریش کرده است. حزب کمونیست چندی آن را سرمایه گذاری در رشته های مختلف کرد و بعد از مدتی رهبری حزب همه را فروخته و در حساب پس اندازه رهبر حزب در اسرائیل واریز کرد. این پول سال هاست که از اتریش خارج شده است و اعضای حزب دسترسی بر آن ندارند. حزب کمونیست اتریش از ضعیف ترین احزاب اتریش است. و مدافع اوکراین و همواره علیه اتحاد جماهیر شوروی و روسیه کنونی بوده است. 

و تمام احزاب و سازمان های انتی فاشیست اروپا، انگار نه انگار که همواره انتی فاشیست بودند ، حال همگی در سکوت مطلق.  

www.farah-notash.com

Women’s Power

RTEmagicC_Screenshot_2023-08-17_222636.png

اسناد منتشر شده سیا

اسناد منتشر شده سیا

20 اوت 2018

کودتای 28 مرداد

RTEmagicC_Screenshot_2023-08-17_222636.png

 

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی

65 سال پیش محمد مصدق، نخست وزیر ایران، با یک کودتای نظامی تحت رهبری ایالات متحده و بریتانیا سرنگون شد.

روز 19 اوت   1953 محمد مصدق ، نخست وزیر ایران ، در پی جنجال خشونتبار اوباش خریده  شده، همراه با یک کودتای نظامی از قدرت ساقط شد.

در پس این رویدادها اینتلیجنت سرویس انگلستان و CIA، سازمان اطلاعاتی امریکا قرار داشتند. این دو سازمان نقشه ساقط کردن سیاستمدار مردمی ایران محمد مصدق را در سال 1952 طرح کردند و در سال 1953به تدارک مقدمات انجام  این نقشه  که  نام  سری آن » عملیات آجاکس» بود پرداختند.

نیروی محرکه دولت انگلستان بود  که می دید با موفقیت سیاست مصدق  نه تنها  در آمد ناشی از فروش نفت در اختیار ایران قرار می گیرد بلکه منافع ژئو استراتژیک انگلستان در خاور نزدیک و میانه با خطر مواجه می گردد.

ملی شدن نفت

مصدق که در آن زمان 68 سال داشت، روز 29 آوریل 1951 از سوی شاه به نخست وزیری منصوب شد و روز 6 ماه مه مجلش شورای ملی با 99 رای موافق و 3 رای ممتنع نخست وزیری او را تایید کرد.

قبل از آن، در 15 ماه مارس، مجلس قانون ملی شدن صنایع شرکت نفت انگلیس و ایران  Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)را که تا آن زمان  در مالکیت انگلستان قرار داشت، تصویب کرده بود.

 وظیفه مصدق مذاکره با انگلستان در باره نحوه انجام قانون ملی شدن نفت ایران بود. یکی از موضوعات مرکزی و مورد مناقشۀ مذاکرات میزان خسارتی بود که انگلستان خواستار دریافت آن بود.

در آن زمان در آمد ایران از فروش نفت بین 20 تا 25 در صد از سود AIOC – شرکت نفت انگلیس و ایران- بود. ایران خواستار دریافت 50 در صد از سود بود.

آنچه مشوق ایران برای دریافت سود بیشتر بود، قراردادی بود که کمپانی آرامکو

Arabian-American Oil Company (Aramco) روز 30 دسامبر 1950 با خانواده سلطنتی سعودی منعقد ساخته بود.

امتناع انگلستان از  توافق با ایران بر این اساس، سبب تظاهرات وسیع مردم در تهران برای ملی کردن «شرکت نفت انگلیس و ایران» شد که مورد تایید روحانیون نیز قرار گرفت.

علی رزم آرا که از تابستان 1950 نخست وزیر ایران بود با طرح این خواست یعنی در یافت سود بیشتر از انگلستان مخالفت کرد، با این استدلال که طرح این خواست می تواند انتقامجوئی انگلستان را در پی داشته باشد- روز 7 مارس 1951 رزم آرا در مسجد سپهسالار تهران بضرب گلوله فردی از پای در آمد.

در پی ترور رزم آرا، در 15 مارس قانون ملی شدن نفت به تصویب رسید،  مصدق در 29 آوریل  به نخست وزیری منصوب گشت و شاه  روز اول ماه مه  با ایجاد شرکت ملی نفت ایران موافقت کرد.

کار اختلاف میان  ایران و شرکت نفت انگلیس بالا گرفت. در آن زمان تاسیسات نفت آبادان بزرگترین مجتمع تصفیه نفت در جهان بود..

در بحبوحه مجادلات، در سپتامبر 1951، 4500 تکنیسین انگلیسی AIOCبدستور مدیران سازمان مذکور، ایران را ترک کردند.

در پی خروج تکنیسین های انگلیسی از ایران، تولید نفت ایران موقتا تعطیل شد.

افزون بر این انگلستان با اعزام کشتی های جنگی به خلیج فارس دست به محاصره دریائی ایران زد  تا بطور کلی مانع  صدور نفت از ایران گردد.

این رفتار تهاجمی انگلستان همراه بود با تصرف حساب های بانکی ایران در انگلستان ، تحریم ایران  ازجمله منع صدور فولاد به ایران.

مجموعه این اقدامات سبب گشتند تا ایران از لحاظ اقتصادی  بشدت  در مضیقه قرار گیرد و در پی آن محافل ذی نفوذ در کشور کمر به مخالفت با مصدق بستند.

وینستون چرچیل، سیاستمدار محافظه کار انگلیسی، که از 1940 تا 1945 نخست وزیر انگلستان 

بود،در 26 اکتبر 1951 بار دیگر  نخست وزیر  انگلستان شد. با روی کار آمدن او انگلستان در گیری با ایران را تشدیدکرد.

از 20 ژانویه 1953 ایزنهاور، رئیس جمهور امریکا از حزب جمهوریخواه ، در کنار چرچیل قرار گرفت.

با آن که آیزنهاور در آغاز  در مورد موفقیت این فکر که امریکا در ایران دست به کودتا بزند، تردید داشت، ولی بالاخر چند تن از مشاورانش، او را در ماه مارس متقاعد کردند که  ایران در آستانه  سقوط قراردارد و تا زمانی که مصدق قدرت را در دست دارد نمی توان این روند را گرفت.

روز 4 آوریل  1953 یک میلیون دلار در اختیار  دفتر CIA در تهران قرار گرفت تا آن را به  ویژه برای عملیات تبلیغاتی و گرم نگه داشتن روابط خصوصی با اشخاص،   با هدف  ساقط کردن نخست وزیر ایران، به مصرف برساند.

کودتا

مباحثات  اساسی  میان مسئولان و عوامل انتلیجنت سرویس انگلستان و  CIA امریکا، در باره سیر رویداد ها  و چگونگی انجام مراحل کودتا، از 13 تا 30 ماه مه در نیکوزیا واقع در قبرس  و از 9 تا 14 ژوئن 1953 در بیروت، پایتخت لبنان، صورت گرفت.

قرار بر این   شد که سرلشگر زاهدی که مدتی وزیرکشور مصدق بود جانشین او گردد. روز اول ژوئیه چرچیل موافقت خود را با این طرح اعلام   کرد و  روز 11 ژوئیه نیز آیزنهاور  نقشه عملیات را تایید کرد.  ولی اجرای طرح در 15 اوت نخست با موفقیت روبرو نشد.

مصدق از نقشه مطلع شد و دستور داد تا کسانی را که مامور اجرای کودتا بودند، توسط یک واحد نظامی که از قبل آماده بودند، دستگیر کنند.

روزهای 16 و 17 اوت  نیروهای وفادار به مصدق بر خیابانهای تهران مسلط بودند و صدها هزار نفر به هواداری از مصدق تظاهرات می کردند و  شاه را به عنوان » خائن» محکوم می کردند.  شاه  وحشت زده از کشور فرار کرد.

روز 19 اوت بود که ورق برگشت. مصدق با اعتماد به قول  سفیر امریکا، به نیروهای نظامی دستور داد» خیابان را از وجود تظاهر کنندگان پاک سازند» از وجود کسانی که  فعالان حزب  ممنوعه توده، در میان آنها نقش  مهمی ایفا می کردند، و برغم ممنوعیت، از سوی دولت تحمل می شدند.

پس از آن بود که اوباش خریده شده و هواداران شاه بر خیابانها مسلط شدند و با کمک دیگر نیروهای نظامی، مردم  هوادار مصدق را پس راندند. این نیز برای موقعیت مصدق تاثیر منفی داشت که برخی از مقامات موثر مذهبی که در آغاز از او حمایت میکردند، اینک بدلیل سیاست فرهنگی سکولار او، با او به مبارزه برخاسته بودند.  

پس از 9 ساعت نبرد سخت که برای تسخیر خانه مصدق رخ داد،سرانجام نخست وزیر دستگیر شد.

او روز 21 دسامبر 1953به سه سال حبس مجرد محکوم شد. پس از گذراندن این مدت و آزاد شدن از زندان در دسامبر 1965 تا پایان عمر – 5 مارس 1967، در دهکده احمد آباد ، در حبس خانگی بسر برد.

پس از مرگ، مراسم معمول تدفین برای او انجام نشد. او   در کف همان اتاقی  که  سال های پایانی عمرش را  در آن بسر برده بود به خاک سپرده شد. 

پس از کودتا، بسیاری از همراهان و همرزمان سیاسی او ، از جمله حسین فاطمی، وزیر خارجه او، اعدام شدند.

در ماههای پس از کودتا ، صدها، بلکه ، هزاران نفر از اعضای حزب توده ایران ، دستگیر، زندانی و شکنجه شدند و بسیاری از آنان  را به قتل رساندند.

سیا پس از 60 سال، در سال  2013 ، سرانجام  به مسئولیت خود در این کودتا  اعتراف کرد و 4 سال پس از این اعتراف، در سال ،2017 اسناد پر شماری  از  این کودتا را منتشر ساخت.

مقدمۀ لندن برای  طرح   عملیات «آجاکس » چنین است

سیاست دول ایالات متحده امریکا و کشور متحده سلطنتی ایجاب می کرد، که  بعنوان بدیل در برابر فروپاشی اقتصادی ایران که حتمی است و  برای پیشگیری احتمالی از دست رفتن  این منطقه  و پیوستن آن به عرصه قدرت شوروی، مصدق برکنار شود.

فقط   تغییر طبق نقشه و کنترل شده می تواند تضمین کننده تمامیت و استقلال کشور باشد.

در ایران ژنرال زاهدی تنها شخصیتی است، که در حال حاضر می تواند قادر باشد، در راس دولت جدیدی قرار گیرد، که بتوان به او مطمئن بود که جلوی نفوذ شوروی کمونیستی را بگیرد و  دست به اصلاحات اساسی بزند.

طرح زیر شامل سه مرحله متوالی است. 

دو مرحله آغازین پیش از مرحله نهائی که خصلت نظامی دارد روی می دهد. 

آن سه مرحله  شامل دوره تدارکی، حمایتی کنونی  و کارزار وسیع تبلیغاتی است.

این مراحل که موقعیت مصدق را به طور فزاینده  آسیب پذیر و بی ثبات می سازند  برای علائق ایالات متحده امریکا و کشور متحده سلطنتی حائز ارزشی واقعی هستند.

هزینه  انجام این نقشه مجموعا به 285 هزار دلار تخمین زده می شود. 147هزار و 500 دلار آن را مقامات ایالات متحده امریکا و 137 هزار و پانصد دلار آن را امپراتوری سلطنتی متحده در اختیار می گذارد.

منبع مجموعه اسناد منتشر شده سیا اینجاست

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/appendix%20B.pdf

https://www.jungewelt.de/artikel/338155.iran-von-außen-gesteuert.html

https://t.me/siteaayandema به تلگرام آینده ما بپیوندیدش

Einleitung des Londoner Entwurfs für den Operationsplan »Ajax«

Die Politik der Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs erfordert als Alternative zum sicheren wirtschaftlichen Zusammenbruch im Iran und zum möglichen Verlust des Gebiets an den sowjetischen Machtbereich die Ablösung Mossadeghs.

 Nur durch eine planmäßige und kontrollierte Ablösung kann die Integrität und Unabhängigkeit des Landes sichergestellt werden.

General Zahedi ist die einzige Persönlichkeit im Iran, die gegenwärtig fähig wäre, an der Spitze einer neuen Regierung zu stehen, auf die man sich verlassen könnte, um die sowjetisch-kommunistische Infiltration zu unterbinden und grundlegende Reformen durchzuführen.

Der hier folgende Plan besteht aus drei aufeinanderfolgenden Phasen. Die ersten zwei Phasen gehen einer Aktion militärischer Art voraus. Sie schließen die derzeitige vorbereitende Unterstützungsperiode und die Massenpropaganda-Kampagne ein.

Diese Phasen werden von echtem Wert für die beiderseitigen Interessen der USA und des Vereinigten Königreichs sein, indem sie Mossadeghs Position zunehmend verletzbar und instabil machenDas gilt auch dann, wenn die abschließende militärische Aktion nicht ausgeführt wird.

Die für die Umsetzung dieses Plan erforderlichen Gesamtausgaben werden auf 285.000 Dollar geschätztDavon werden 147.500 Dollar von den Diensten der USA und 137.500 Dollar von denen des Vereinigten Königreichs zur Verfügung

https://aayande.wordpress.com/

کودتای 28 مرداد

بدست aayande در اوت 20, 2018 | بیان دیدگاه

RTEmagicC_asd.jpg

فاجعه هیروشیما

فاجعه هیروشیما

RTEmagicC_asd.jpg

 

فرح نوتاش                          جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست                قدرت زنان           6 اوت 2023 

 

ساعت 8.15 دقیقه صبح روز 6 اوت 1945 بوقت ژاین بود که مردم مناطق دورتر، خورشید دومی را بر فراز آسمان هیروشیما دیدند. این خورشید دوم، چیزی جز انفجار بمب اتمی با نام لیتل بوی ( پسر کوچولو) نبود. واین بمب، برای اثر بخشی بیشتر، می بایست در آسمان منفجر می شد. پسر کوچولو از هواپیمای ” بوئینگ ب- 29 یا آنولا – گی” ، با رهبری گروه 509  “کلنل پاول وارفیلد تی بیاس جونیر” که مسئول جابجایی بمب اتم بودند به بیرون پرتاب شد و در فاصله 578 متری آسمان شهر هیروشیما منفجر شد.

گروه 509 با سرعت به آمریکا بر گشت. در فرودگاه، مدال قهرمانی برای خاکستر کردن شهری با تمام ساکنان و طبعیت اش توسط رئیس جمهور آمریکا به سینه کلنل تی بیاس نصب شد! 

روبرت اوپن هایمر، ملقب به پدر بمب اتم، به سفارش دولت آمریکا بمب اتم را طراحی کرد. و لابراتوار لوس آلموس  تحت سرپرستی فرانسیس بیرچ از سال 1942 مسئول ساخت آن شد. 

برای اینکه طرح این بمب به سرقت نرود، آن در سه مرحله و سه جای متفاوت ساخته شد.

اورانیوم لازم- از معدن سینکلو بو، در کنگو بود. 

(کنگو یکی از مستعمرات آفریقایی بلژیک از سال 1900 تا 1960 بود.)

طول این بمب 3 متر 

قطر آن 71 سانتیمیر 

وزن آن 4400 گرم 

اورانیوم غنی شده 235 – 80%   با قابلیت انشقاق به انرژیی های کینتیک، حراری و تشعشعی ، 64 کیلو برای ساخت آن بکار رفت. 

اثر تخریبی آن بمب ، به اندازه اثر   15 تن   “تی ان تی” بود 

و حرارت تولید شده از آن 

000 000 000 000 63  یولس محاسبه شده است.

000 300 کلوین در مرکز 

6000 در گستره

جمعیت شهر هیروشیما 90  تا 140 هزار تخمین زده شده است که در جا خاکستر شد. 

3 روز بعد آمریکا در 9 اوت، شهر ناگازاکی را با بمب – فت من (مرد چاق ) بمباران اتمی کرد . جمعیت آن شهر 60 تا 80 هزار نفر تخمین زده شده است.

 وسعت هراس انگیز قربانیان این فاجعه بیش از 300 هزار نفر بوده است که باید مرگ مبتلایان به انواع سرطان ها را،که بر اثر وجود تشعشعات رادیو اکتیو در فضا، در سالهای بعد جان باختند نیز به آن افزود.  

هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله اتمی به هیروشیما را زمانی صادر کرد که، 3 ماه قبل از آن، در 9 ماه مه 1945 ، جنگ با افراشتن پرچم سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی توسط سربازان ارتش سرخ بر فراز پارلمان آلمان تمام شده بود. و متحدین ژاپن ، آلمان و ایتالیا، شکست خورده بودند ونیازی به هیچگونه بمبارانی نبود. ولی آمریکا برای سلطه خود بر جهان، با تکیه بردستیابی خود به بمب اتم ، این بمباران ها را انجام داد.

برنامه ها همه از پیش آماده شده بودند . یکی بعد از دیگری برای به بند کشیدن ملل جهان پیاده شدند. و تا همین امروز ادامه دارند. 

روز سی جولای ، وقتی آنتونی جان بلینکن ، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: جنگ هسته ای بدتر از تغییرات محیط زیست نیست؛ او نگران ازدیاد گرمای آب اقیانوس ها و زمین نبوده و نیست. او بطور روشن منویات آمریکا را به مردم جهان بیان کرد.  شما که ازدیاد گرمای اقیانوس ها را تحمل می کنید، از چه وحشت دارید؟  بمب اتم که بدتر از آن نیست و ما دوباره بمباران اتمی دیگری براه خواهیم! و هم اکنون اوکراین با شعار جنگ تا آخرین نفر، به نیابت از ناتو، در گشودن راه این بمباران ها است.

و هرگز از نظر دور نداریم که مسئول مستقیم بالا رفتن حرارت زمین و آب هایش، تولید با هدف صرفا برای فروش، و نه تولید برای نیاز بشر، نظام سرمایه داری و در راس آن آمریکا است که نابود کننده محیط زیست است. 

هر ساله در سازمان ملل در روز 6 اوت مراسمی، به یاد قربانیان هیروشیما برگزار می شود .

جالب این که، در سالی که من نیز دریکی از مراسم حضور داشتم، هرگز نامی از آمریکا درمتون سخنرانان به عنوان مجرم این فاجعه بزرگ، سخنی به میان نیامد ! و جملات همه مجهولی بودند، چون بمباران شده است! مثل این که کسی از آسمان آن شهر ها را بمباران کرده است! 

داستان موجودات فضای، اهرم تسخیر کل زمین توسط آمریکا است. آمریکا با بمب اتم ، خود را به عنوان رهبرجهان سرمایه داری تحمیل جهان کرده و دل کندن از بمب اتم برایش میسر نیست. 

این واقعیتی است که بکار گیری بمب اتم از اهداف آمریکا برای نجات خویش از ورطه سقوطی است که هم اکنون در جریان است. 

گرمای زمین، قحطی، گرسنگی، مرگ و بیماری و بیکاری،  و بکار گیری سلاح هسته ای از اهرم های استیلای  آمریکا بر جهان است.  

به پیش ای انسان های سراسر جهان

سرنگونی نظام سرمایه داری در جهان، نیاز حاد انسان امروز است

برای جهانی بدون تسلیحات هسته ای 

و هر گونه تسلیحاتی بپا خیزیم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Accidental art in streets of Vienna

Accidental art in streets of Vienna

a play on the wall

broken glas

chalk on siman

collage

line painting

Marbel line painting

Metal reliof

Oil on metal

oil on wood

playing lights

street art

street drawing

marx lenin colage

marx lenin colage

Collage paper on cardboard

50x70 cm

تمام عکس ها در دو سایز خلاصه می شوند

Collage standing partition

Paper on cardboard

200x 330cm

1971-1972

1971-1972

heads

Ceramic sculptures

spangling

wooden tables -1980

Acrylic with polyester polish

150 x 150 cm and 200 x 150 cm

spangling

velvet and termeh

23x123cm

velvet and termeh

80x80cm

Spangling -velvet and termeh

90x170cm

39

Ceramics other ceramics

Ceramics other ceramics

39

Mirror frame

ceramic  (80x60cm)

37

Mirror frame

ceramic  (60x60cm)

36

Mirror frame

ceramic  (80x60cm)

35

Mirror frame

ceramic  (80x60cm)

34

Mirror frame

ceramic  (90x70cm)

33

Mirror frame

ceramic  (60x60cm)

31

Mirror frame

ceramic  (80x60cm)

30

Mirror frame

ceramic  (90x70cm)

27

Mirror frame

ceramic  (65x70cm)

25

Mirror frame

ceramic  (90x70cm)

22

Pots

ceramic  (35x30cm.40x35cm)

21

Mirror frame

ceramic  (90x70cm)

19

Pot

ceramic  (70x30cm)

18

Pot

ceramic  (80x65cm)

17

Mirror frame

ceramic  (70x90cm)

15

Pots

ceramic  (35x30cm.40x35cm)

14

Mirror frame

ceramic  (90x50cm)

13

Mirror frame

ceramic  (60x60cm)

12

Pot

ceramic  (70x45cm)

9

Mirror frame

ceramic  (100x80cm)

3

Mirror frame

ceramic  (90x70cm)

2

Mirror frame

ceramic  (80x60cm)

Fotos

Fotos

Left Unity in front of parliament in Vienna

Left Unity at the Volksstimmen Fest in Vienna

DSC00045
DSC00046
DSC00047

چرا حفظ و اشاعه

چرا حفظ و اشاعه

اسناد سی آی ای مربوط به 28 مرداد 1332

از وظایف زنان ایران

 

فرح نوتاش          جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان      26 مرداد = 17 اوت 2023  

  

خشم و نفرت مردم ایران از حمله استعماری اعراب بدوی قبیله ای تازه دولت مدار، به ایران 1400 سال پیش، سوزاندن کتابخانه های حاوی کتاب های خطی ایرانیان، تحمیل خط و زبان استعمارعربی بر مردم ایران طی سلطۀ 200 سالۀ  آنان بر ایران، قتل عام مردم شهرها و روستا ها، فروش دختران و پسران ایران در بازارها به عنوان کنیز و غلامان جنسی، هرگز در گذر تاریخ هزاره ها رنگ نباخته است. و ایرانیان تا به امروز، شاهد اسارت، شکنجه و قتل عام های پیوسته  فرزندان خود در زندان ها ، خیابان ها و خانه ها توسط عمال استعمارگران امروزی، با علم وکتل استعمار 1400 ساله، در لباس ملایان امت پرور انگلیسی، به دلیل مقاومت در باورهای تحمیلی هستند.

فردوسی پالایش گر زبان فارسی از زبان تحمیلی- استعماری عربی:

بسی رنج بردم در این سال سی       عجم زنده کردم بر این پارسی

فردوسی غرور و شخصیت فرهنگی عجم (ایرانی به زبان عربی) سرکوب شده را به او باز گردانده است. و با وقوف بر ارزش سخن ضد استعماری خود گفته:

نمیرم از این پس که من زنده ام        که تخم سخن را پراکنده ام 

سخن کدام است؟ مقاومت در برابر استعمار. 

 مقاومتی که از آغاز سلطه استعمار در ایران در شکل های گوناگون شکل گرفته است. 

از مبارزات ضد استعماری فردوسی در احیاء زبان سرکوب شده فارسی گرفته تا بر پایی زورخانه ها و مبارزات طریقت عرفا در سراسر ایران علیه شریعت اسلام وارداتی. 

از مبارزات زیر زمینی مغان در تبریز و شمس، تا دل قونیه و مولانا. 

و دو قرن بعد حافظ در حمایت از منصورحلاج و طریقت او چنین نوشت:

آن یار کز او گشت سر دار بلند     عیبش آن بود که اسرار هویدا می کرد

اسرار چه بود؟ منصور می گفت انالحق. شریعتی ها او را بدار آویختند، قطعه قطعه کردند و بعد سوزاندن و سپس خاکستر او …

طریقت با تکیه بر داده های میترا، راه مبارزه با مذهب وارداتی را در سراسر ایران می گشود. و خواهان عدالت اجتماعی بود. سهرودی با عقل سرخ گوشه ای از این باورها را مکتوب کرد. و در خون خود غلتید. ایران با خون عرفا گلگون شد. 

بخشی از این مبارزات ضد استعماری را زنان ایران با برپایی جشن های کمدی سالانه “عمرکشون” تا قبل از انقلاب 1357 در اقصا نقاط ایران اجرا می کردند. و بار دیگر با ورود اسلام گرایان استعماری به صحنه سیاست ایران، با همان محتوای استعماری سر کوب زنان ایران نیز آغاز شد. 

(اشاره ای مختصر به خیزش اسلامی در عربستان:

سر منشاء خیزش اسلامی در عربستان جز از خشم جوشان سلمان فارسی ، یکی از موبدان ، در سرنگونی سیستم متحجر دستگاه موبدان زرتشتی چیز دیگری نبود.

سلمان فارسی خواهان اصلاحات در سیستم متحجر موبدان زرتشت بود. و موبدان زرتشتی رضایت به ایجاد تغییر در جامعه کاستی ایران نمی دادند . جامعه کاستی عبارت بود از جامعه بشدت طبقاتی که در آن زحمتکشان و اقشار متوسط حق راهیابی و ارتباط با طبقات بالا را نداشتند. فرزندان طبقه زحمتکش حق تحصیل نداشتند و ازدواج نیز فقط با هم طبقه میسر بود. بسیاری از امکانات فقط در اختیار طبقات بالا دست بود. 

موبدان وحاکمیت، سلمان فارسی را که خواهان تغییر بود خلع لباس موبدی کرده و طبق رسم شان او را ترور شخصیتی کردند. او را بر عکس بر خر نشاندند و سنگسار او را به مردم سپردند. 

سلمان که خواستار بر چیده شدن نظام کاستی، در ایران هزاران سال خفته در خباثت موبدان زرتشتی بود، قسم خورد و گفت: بر می گردم و خاک ایران را بر سرتان می ریزم. سپس او به حجاز گریخت. 

مطالعات او در زمینه های مختلف از متون یونانی، گرویدنش چند صباحی به جهودیت، ترجمه شعر گونه گات های زرتشت با تلفیق کل قوانین ارتجاعی در مورد زنان از تورات، به ایجاد دین جدیدی  به پیامبری محمدابن عبداله انجامید. آنچنانکه سنگسار و حجاب از باور زرتشت به جهودیت راه یافته بودند. 

ایجاد دین در جهان باستان، مثل ایجاد حزب ، در زمان حاضر، بسیار متداول بود. ولی محمد با

 تکیه بر تجربیات سلمان فارسی از سلطه هزاران ساله دین زرتشت، دین خود را آخرین دین اعلان کرد و با تکیه بر شمشیرش، امان نفس کشیدن به پیامبران بعدی را در زمان حیات خود نداد!)

این جشن های کمدی عمرکشون که هر سال توسط زنان ایران بر گزار می شد، یکی از ده ها روش مبارزه ایرانیان با یورش استعماری رفته بر ایرانیان توسط اعراب صدر اسلام بوده است. و در پایان آن، آدمک مضحکی که نماد عمر بود سوزانده می شد. 

در جایی که در تکایا،علم وکتل ماه محرم، بی شواهد عربی آن، بر اساس داستان سرایی های شیخ صفی الدین اردبیلی و شرکا، که پایه گذار مذهب شیعه در ایران بودند، بر شانه مردان ایران گذارده می شدند، زنان ایران سهم خود را در انتقال خشم هزاره ها با جشن های سالانه کمدی عمر کشون، علیه اسلام وارداتی قبایل وحشی و بدوی عقب مانده صدر اسلام ثبت می کردند. اعراب قبایلی که فقط برای سلطه وغارت غنایم دیگر ملل تحت دولت واحد تازه تاسیس، به ممالک دیگر حمله می کردند. زنان طبق قوانین وارداتی تبدیل به اموال مردان شدند. 

ماه پیش ، ملایی در صحبت های نخراشیده خود در رابطه با حجاب اجباری گفت: زنانی که شوهر دارند، معلوم است که صاحبشان کیست! «مثل این است که دارد راجع به سگ صحبت می کند»، ولی زنانی که شوهر ندارند، ول، و بی صاحب اند. آنان  مروج بی حجابی هستند! 

داغ این اهانت برای براندازی جمهوری اسلامی توسط زنان ایران، و سوزاندن رگ و پی اش برای ابد کافی است.

بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان، و آغاز استعمار جهانی، انگلیس سوء استفاده از مذاهب را برای به بند کشیدن ملل، از اهرم های استعماری خود کرد. و با ایجاد هرم های تقلید و مقلد و در راس آنان آیت اله ها، کل مذاهب اسلامی را با پرداخت حقوق به ملایان و طلبه ها، نه تنها همه را در اختیار خود گرفت، بلکه هر از چند گاهی به فراخور نیاز سیاسی – استعماری خود، شاخه های جدیدی نیز بر آن زد. مثل انجمن حجتیه حاکم بر ایران امروز که توسط انگلیس و نوکر داخلی آن شیخ محمود حلبی در تهران 1335 تاسیس شد و سرکوب زنان را باهدف فلج کردن نیمی از جامعه و استعمار آسانتر، به عهده دارد.  

وقتی طالبان مدارس دخترانه را می بندد و به دختر بچه ها می گوید: شوهر کن تا هم خودت بی غم 

شوی و هم ما؛ سند عریان وابستگی خود را به استعمار ارائه می کند!

تکرار 44 ساله این نمایش کثیف ، توسط ملایان انگلیسی با علم وکتل استعمار کهن 1400، و ضربات وارده در هر کوچه و بر زن، بر سرو روی و بدن زنان ایران، چنین وقیحانه توسط آتش به اختیار های استعماری، همه و همه، از نتایج کودتای 1332 استعمارگران بر ایران اند. والا ایران اکنون باید در سطح هر یک از کشورهای پیشرفته دنیا می بود، نه ناشر ارتجاع 1400 ساله با بقعه های طلا و بودجه ایران برای توسعه مستعمرات انگلیس.    

اسناد سی آی ای ، از کودتای تحمیلی 28 مرداد 1332، بیانگر روشن تحمیل خواست استعماری آمریکا و انگلیس بر ایرانیان، وممانعت از رشد سیاسی – اجتماعی ملت ایران، و سرکوب شدید ملت ایران بوده است.

آمریکا محمد رضا پهلوی را که با همسرش ثریا اسفندیاری در 25 مرداد 1332 از وحشت انقلاب ضد استعماری مردم ایران به رم گریخته بود، روز 28 مرداد باز گرداند، و بر ملتی که خواهان جمهموری و نخست وزیری دکتر مصدق بود، برای 25 سال دیگر تا 1357 تحمیل کرد. 

چهار دولت انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان، در نشست گوادلپ  شهریور 1357 حمایت وتایید خودرا از ملایان و سلطه آنان بر مردم ایران، مورد تایید قرار دادند. و هنوز هم مدافع این سلطه شوم بر ایرانیان هستند. مردم ایران مدافعی در جهان ندارد. و به جز اتحاد و اتکاء به خود، راه دیگری برای نجاتش نیست.  

44 سال رنج و ذلت مردم ایران، از نتایج کودتای شوم 28 مرداد 1332 است. 

این ضرباتی که امروز در کوچه و برزن بر سر وپیکر زنان، در مبارزه برای حقوق انسانیشان ، کوبیده می شود، و حرمت انسانی ایرانیان چنین تا مغز استخوان خدشه دار می شود، نتیجه همان کودتا در پیش گیری از رشد سیاسی – اجتماعی ایرانیان بوده است.

سرکوب زنان ایران، چه با تحمیل قوانین بس ارتجاعی اسلامی 1400 سال پیش در قانون اساسی، و چه با بی حرمتی های متداول بر زنان در کوچه و برزن، وظیفه حفظ و اشاعه تاریخی این اسناد کودتای شوم را به عهده زنان می گذارد. چون این کودتا باعث روی کار آمدن این ملایان است. 

نفرت از بردگانی که برای آزادی خود قیام نمی کنند ، بس فراتر از نفرت به برده داران است.  

این دست آهنین آمریکا- انگلیس بر سر ملت ایران توسط ملایان است که برای بقای خود، می خواهند

 ملت ایران کوتوله ای بیش نباشد. اسناد سی آی ای ، گواه مصیبتی است که برما تحمیل شده است و همه شاهد نتیجه همه جانبه و نفرت انگیز آن در تمام ابعاد زندگی 25 شاهنشاهی و 44 سلطنت

 ملایان هستیم.

جنگ زنان ایران با هر آنچه استعماری، پایدار و جاودان باد

جنگ زنان ایران در اعتلای رشد شخصیتی و استقلال ملی توفنده تر باد

مبارزه زنان هرگز تابع شرایط و قطب بندی های جهانی نیست

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

RTEmagicC__________________________.jpg

ایلومیناتی ها – هشدار درمورد اسناد مربوط به مارکس

ایلومیناتی ها – هشدار درمورد اسناد مربوط به مارکس

RTEmagicC__________________________.jpg

 

فرح نوتاش                        جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان           14 .08 .2023

 

مقاله ای تحت عنوان

جنگ جهانی چهارم ، ابزار ها و آماج ها – کتاب سوم  

بخش سیم، ایلومیناتی ها ( بخش اول )  

نوشته بیژن نیابتی

با وجود دو اشکال مهم بر آن، در مورد مارکس و پولپوت ها، به لحاظ داده های تازه در مورد ایلومیناتی ها، و تفکیک آن از فراماسون ها ، توسط خبر نامه قدرت زنان پخش شد.

در صفحه دوم مقاله بخش 5 آمده است که:

جرج واشنگتن اولين رئيس جمهور آمريکا ویا سیمون بولیوار رهبر مبارزات آمریکای لاتین علیه استعمار اسپانیا، و یا ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه و یا حتا کارل مارکس، اساسا بعنوان اعضای فراماسون جهانی شناخته شده اند. به دلیل آن در ستون های بعدی اشاره خواهم کرد.

ج- در مورد جرج واشینگتن، اسناد فراوانی موجود است. از اسکناس یک دلاری تا هر خشت بنای کنگره که با علائم غیر قابل انکار فراماسون – ایلومیناتی ها مزین شده اند وبا قانون اساسی فراماسون-ایلومیناتی ها توانسته اند، بالغ بر 300 سال خلق های آمریکا را با توطئه به بند کشیده  و بر آنان سلطه رانند.

ولی در مورد مارکس که متولد 5.5.1818 است

آدام واپسهایوت انجمن ایلومیناتی را در باواریای آلمان، بایرن امروز در  1776، علیه دسیه های برادران روحانی که  اکثر کرسی های دانشگاهی را در اختیار داشتند تاسیس کرد. هدف آن

مبارزه با خرافه

ظلمت پرستی

نفوذ مذهب بر زندگی عمومی و

سوء استفاده از قدرت بود.

و توانست بسیاری از روشنفکران، منجمله گوته ، یوهان گوتفرید ون هربر، دوک گوتا و وایمار را به خود جلب کند ولی در 1784-1785 چون محافظه کاران و روحانیون آن را علیه کلیسای کاتولیک و تاثیر گذار بر انقلاب فرانسه می دانستند، ممنوعه اعلان شد. واز آن پس روندی مخفی داشت.

ولی این همه قبل از تولد مارکس در 1818 است.

کارنامه هر شخص، مجموعه عمل او در گسترۀ زندگی او است.

نابغه ای چون مارکس، که چنین زلال و مصمم به نجات انسان، از چنگ غاصبانی که با توسل

به فریب ها و توطئه ها، در طی هزاره ها، ثروت اجتماعات را به نام خود ذخیره کرده اند و جوامع

به دو طبقه متخاصم روبروی هم تقسیم کرده اند برخاسته،

نابغه ایکه به لحاظ شخصیت ناب ، صراحت بیان بی مانند و استدلال خدشه ناپذیرش، مورد غضب کل غارتگران اروپا واقع شده است،

او تنها اخراجی مادام العمر از کار در کل اروپا بوده است.

و او یگانه شهروندی است که حق شهروندیش، از زادگاهش آلمان، سلب شده است،

و او و خانواده اش در فقر جانکاه دائم بسر برده اند،

ایستادگی او تا مرگ فرزندش از گرسنگی وبی دارویی است،

هشدار که مدارک و اسناد باید بسیار مستدل باشند. و گر نه پوزش اجتناب ناپذیر خواهد بود!

لازم به ذکر است که پدر مارکس یکسال قبل از ولادت مارکس از دین جهودیت(عربی یهودیت) استعفا داده و مارکس هیچ گونه وابستگی به هیچ دینی نداشته است. و حاصل یک عمر کار او اندیشه ای ایست که مارکسیسم نام دارد.  

جهودیت یا اسلام و یا هر اندیشه و باوری، هرگز نه از طریق خون و نه ژن، منتقل نمی شوند.

و تمام ادیان افکاری هستند که در قالب کلیشه هایی از نسلی به نسلی منتقل می شوند،

و چون همه آنها، معتقد به جوامع طبقاتی هستند، ابزار کار غاصبان ثروت های اجتمایی اند و همه

اهرم فریب توده ها هستند.

دلیل دیگری برای بقای آنان هرگز نه موجود بوده و نه هست.

ولی پولپوت های کامبوج، انحرافی روشن در اصل مارکسیسم. که نه ربطی به مارکسیسم داشتند و نه انحراف آنان از مارکسیسم، می توانست چهرۀ مارکسیسم را تیره کند.

فراماسون های بریتانیای کبیر کارشان شاخه زدن به اسلام از یک سو، و رواج تروتسکیسم بجای مارکسیسم است.

و ایلومیناتی های آمریکا کارشان شاخه زدن به مسیحیت و تاسیس انواع مائویسم است. و هردو با نفوذ به درون تمام شاخه ها ، کارشان فلج کردن نیروهای تازه از راه رسیده چپ، درآغازراه.

همانطور که گلوبالیست ها، کشورها را خرد و بی ارتش و بی زور می خواهند،

نیروهای چپ جهان را نیز، خرد و پراکنده و بی رمق و در حال نزاع می خواهند.

ولی خرسندی من از پرداختن مقاله به مبحث ایلومیناتی، جلب توجه جامعه فارسی زبانان به اختاپوس هزار سر موجودی به نام ایلومیناتی نفس کش در سیستم هیولایی آمریکا است.

و فراموش نشود حقایق تاریخ را نمی توان تغییر داد.

یک عمر زندگی سوخته در فقر مارکس و خانواده اش را

با آب تمام اقیانوس ها نیز نمی توان شست.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

RTEmagicC_asd.jpg

فاجعه هیروشیما

فاجعه هیروشیما

RTEmagicC_asd.jpg

 

فرح نوتاش                          جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست                قدرت زنان           6 اوت 2023

 

ساعت 8.15 دقیقه صبح روز 6 اوت 1945 بوقت ژاین بود که مردم مناطق دورتر، خورشید دومی را بر فراز آسمان هیروشیما دیدند. این خورشید دوم، چیزی جز انفجار بمب اتمی با نام لیتل بوی ( پسر کوچولو) نبود. واین بمب، برای اثر بخشی بیشتر، می بایست در آسمان منفجر می شد. پسر کوچولو از هواپیمای ” بوئینگ ب- 29 یا آنولا – گی” ، با رهبری گروه 509  “کلنل پاول وارفیلد تی بیاس جونیر” که مسئول جابجایی بمب اتم بودند به بیرون پرتاب شد و در فاصله 578 متری آسمان شهر هیروشیما منفجر شد.

گروه 509 با سرعت به آمریکا بر گشت. در فرودگاه، مدال قهرمانی برای خاکستر کردن شهری با تمام ساکنان و طبعیت اش توسط رئیس جمهور آمریکا به سینه کلنل تی بیاس نصب شد!

روبرت اوپن هایمر، ملقب به پدر بمب اتم، به سفارش دولت آمریکا بمب اتم را طراحی کرد. و لابراتوار لوس آلموس  تحت سرپرستی فرانسیس بیرچ از سال 1942 مسئول ساخت آن شد.

برای اینکه طرح این بمب به سرقت نرود، آن در سه مرحله و سه جای متفاوت ساخته شد.

اورانیوم لازم- از معدن سینکلو بو، در کنگو بود.

(کنگو یکی از مستعمرات آفریقایی بلژیک از سال 1900 تا 1960 بود.)

طول این بمب 3 متر

قطر آن 71 سانتیمیر

وزن آن 4400 گرم

اورانیوم غنی شده 235 – 80%   با قابلیت انشقاق به انرژیی های کینتیک، حراری و تشعشعی ، 64 کیلو برای ساخت آن بکار رفت.

اثر تخریبی آن بمب ، به اندازه اثر   15 تن   “تی ان تی” بود

و حرارت تولید شده از آن

000 000 000 000 63  یولس محاسبه شده است.

000 300 کلوین در مرکز

6000 در گستره

جمعیت شهر هیروشیما 90  تا 140 هزار تخمین زده شده است که در جا خاکستر شد.

3 روز بعد آمریکا در 9 اوت، شهر ناگازاکی را با بمب – فت من (مرد چاق ) بمباران اتمی کرد . جمعیت آن شهر 60 تا 80 هزار نفر تخمین زده شده است.

 وسعت هراس انگیز قربانیان این فاجعه بیش از 300 هزار نفر بوده است که باید مرگ مبتلایان به انواع سرطان ها را،که بر اثر وجود تشعشعات رادیو اکتیو در فضا، در سالهای بعد جان باختند نیز به آن افزود. 

هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله اتمی به هیروشیما را زمانی صادر کرد که، 3 ماه قبل از آن، در 9 ماه مه 1945 ، جنگ با افراشتن پرچم سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی توسط سربازان ارتش سرخ بر فراز پارلمان آلمان تمام شده بود. و متحدین ژاپن ، آلمان و ایتالیا، شکست خورده بودند ونیازی به هیچگونه بمبارانی نبود. ولی آمریکا برای سلطه خود بر جهان، با تکیه بردستیابی خود به بمب اتم ، این بمباران ها را انجام داد.

برنامه ها همه از پیش آماده شده بودند . یکی بعد از دیگری برای به بند کشیدن ملل جهان پیاده شدند. و تا همین امروز ادامه دارند.

روز سی جولای ، وقتی آنتونی جان بلینکن ، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: جنگ هسته ای بدتر از تغییرات محیط زیست نیست؛ او نگران ازدیاد گرمای آب اقیانوس ها و زمین نبوده و نیست. او بطور روشن منویات آمریکا را به مردم جهان بیان کرد.  شما که ازدیاد گرمای اقیانوس ها را تحمل می کنید، از چه وحشت دارید؟  بمب اتم که بدتر از آن نیست و ما دوباره بمباران اتمی دیگری براه خواهیم! و هم اکنون اوکراین با شعار جنگ تا آخرین نفر، به نیابت از ناتو، در گشودن راه این بمباران ها است.

و هرگز از نظر دور نداریم که مسئول مستقیم بالا رفتن حرارت زمین و آب هایش، تولید با هدف صرفا برای فروش، و نه تولید برای نیاز بشر، نظام سرمایه داری و در راس آن آمریکا است که نابود کننده محیط زیست است.

هر ساله در سازمان ملل در روز 6 اوت مراسمی، به یاد قربانیان هیروشیما برگزار می شود .

جالب این که، در سالی که من نیز دریکی از مراسم حضور داشتم، هرگز نامی از آمریکا درمتون سخنرانان به عنوان مجرم این فاجعه بزرگ، سخنی به میان نیامد ! و جملات همه مجهولی بودند، چون بمباران شده است! مثل این که کسی از آسمان آن شهر ها را بمباران کرده است!

داستان موجودات فضای، اهرم تسخیر کل زمین توسط آمریکا است. آمریکا با بمب اتم ، خود را به عنوان رهبرجهان سرمایه داری تحمیل جهان کرده و دل کندن از بمب اتم برایش میسر نیست.

این واقعیتی است که بکار گیری بمب اتم از اهداف آمریکا برای نجات خویش از ورطه سقوطی است که هم اکنون در جریان است.

گرمای زمین، قحطی، گرسنگی، مرگ و بیماری و بیکاری،  و بکار گیری سلاح هسته ای از اهرم های استیلای  آمریکا بر جهان است. 

به پیش ای انسان های سراسر جهان

سرنگونی نظام سرمایه داری در جهان، نیاز حاد انسان امروز است

برای جهانی بدون تسلیحات هسته ای

و هر گونه تسلیحاتی بپا خیزیم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

نقشه

سناریوی نجات اهرم استعماری با اشعار آزادی خواهی

سناریوی نجات اهرم استعماری با اشعار آزادی خواهی

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 112

نهم مرداد = 31 جولای 2023

چطور شد که مردم مبارزه در صحنه برای ابراز اعتراضات علیه بیداد ملایان استعماری در خیابان و کوچه وخانه و زندان سلاخی شده و می شوند، ولی در مساجد ها و تکیه ها، وقتی همان اعتراضات با اشعار جانباخته گان راه آزادی، از دهان نوحه سرایان حقوق بگیر دربار سیدعلی خامنه ای، از لژ انجمن حجتیه انگلیسی، بیرون می آید و جمعیت منظم یک دست سیاه پوش، آن را تکرار می کند، هیچ تیری شلیک نمی شود؟ ! چطور به هنگام تمرین ها، خبرش به گوش قداره بندها نرسیده است؟! و جلوی این سناریوی انگلیسی، در نجات منبر و مسجد و نوحه، در این بیداری وجد آور مردم ایران و بیزاریشان از مذهب اهرم سلطه استعمارگران  امروز گرفته نشده است؟! آیا این حقه برای وصل دوباره توده ها به تریاک اهرم سلطه استعماری انگلیس، نیست؟ کیست که نداند که مردم سرافراز ایران در راه رهایی از زنجیر و بند مذهب استعماری است؟ کیست که واقف به اثرات ضد استعماری شگرف آن در ایران و جهان نباشد ؟ چه کسانی از این بیداری ملت ایران در هراس اند؟ چه کسانی در پی بافتن طناب دار برای گردن جوانان ایرانی و جهانی، از راه حفظ سلطه مذهب در اینده هستند؟ ملایان به لحاظ نانی که از دست نوکران استعمار می گیرند، هرگز نمی توانند آزادیخواه باشند. ملایان هرگز نمی توانند منافع شخصی خود را، به نفع ملت رنجدیده ایران نادیده بگیرند. این آزادیخواهی برآمده از تکیه ها و مساجد، بخشی از سناریوی نجات اهرم مذهب ، برای تحمیق توده ها و بقای سلطه استعمار انگلیس بر ایران و جهان است.

www.farah-notash.com

Women’s Power

   

ایران چهار راه استعمار

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 113

نهم مرداد = 31 جولای 2023

شعار عدۀ کثیری از مردم در پاسارگاد، مقبره کورش هخامنشی ، درروزهای محرم،

کورش پدر ماست – ایران وطن ماست

بوده است. لطفا به نقشه جغرافیای ایران در زمان کورش، نگاهی بیافکنیم.  
نقشه

ایران به عنوان یکی از اولین امپراطوری های جهان، با جنگ دائم برای کشور گشایی، مثل آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، در قتل عام جهانیان بوده است. و با حمله مداوم به ممالک دیگر، و کشتار مردمان آن ممالک، آن کشورها را به ایران وصل می کرده است. امروز جهان، با نفرت و تحقیر به تمامی امپریالیست های جنگ افروز و زیاده خواه می نگرد. و این جنگ افروزی چیزی جز بربریت نیست. در چنین زمانی چه طور می توان جنگ افروزان هخامنشی را پدر خود خواند؟ بله … ایران وطن ما هست. ولی ما از تمام جنگ افروزان، چه حاضر و چه تاریخی بیزاریم. این افتخار ما نیست که ایران چه وسعتی داشته است. این مایه ننگ است که مردم ایران را در لشکرهایی، برای کشتن ملل دیگر بسیج می کرده اند. جای شمشیر سربازان ایران بر روی تمام مجسمه های زیبای یونان باستان در موزه ها باقی است. این باعث افتخار و مباهات نیست. زمانی که ملل دیگر در اعتلای فرهنگی و هنری و صنعتی خود کوشا بودند ، ما ایرانیان با حمله به آنان نه تنها دستآورد های زیبای آنان را از بین می بردیم ، بلکه باعث  رنج و عذاب آن مردمان نیز می شدیم . از این رو نه کورش و نه هیچ پادشاهی  پدر ما نبوده و نیست. و ما از تمام جنگ افروزان تاریخی و حاضر بیزاریم. تکیه بر دوران شاهنشاهی در ایران، چسبیدن به اعتبار پوشالی تاریخ دیکتاتورها و سیستم هرمی فئودالی، فقط گشودن دروازه های ایران برای ورود دوباره آمریکا به ایران است. هیاهوی پاسارگاد، صدای پای استعمار نوین آمریکا در ایران است و هیچ. ایران تا کنون چهارراه استعمار انگلیس یا آمریکا بوده است. حال مردم ایران برای رهایی از هر گونه استعمار قد می افرازد. و خواهان حکومتی متکی به آراء تک تک مردم ایران از دل شوراهای تمام شهرها  و روستاهای ایران است.

برای نجات ایران از چنگ استعمارگران،

اولین اهرم مورد نیاز، شخصیت است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Let us rise up for a world without nuclear weapons now, before it is too late.

Let us rise up for a world without nuclear weapons now, before it is too late.

 Farah Notash        Worlds Anti-imperialist Front       Women’s Power

20.07.2023

On 15th July, Robert. F Kennedy Jr, Democratic presidential candidate, accused Joe Biden of preparing for a ground war with Russia.

On 17th July the White house spokesman said Washington does not want to trigger a direct confrontation with Russia and wants Kiev to end its conflict with Moscow before it joins NATO.

But a week ago, Biden admitted giving Kiev F16 and ammunitions for cluster bombs.

When cluster bombs explode, they break up into hundreds of smaller bombs, and many of these smaller bombs don’t open for some time, and are later very harmful for civilian populations. Therefore, in a UN’s agreement its usage was banned by almost all countries.

Thousands of troops from the USA have been to the US bases in Europe.

Last week the USA announced that was going to start a drone war against Russia in Syria.

The USA, Turkey and the US terrorists-Islamists in Syria, are all lining up and building up their power.

Yesterday a part of the Crimean bridge was blown up by a drone. Russia blamed the USA and UK for the attack.

NATO has armed the Iraqi Kurds with 2500 armoured vehicles.

US military movements have increased in the waters around China and Japan.

Japan, the Philippines, Australia and Taiwan are heavily armed by NATO.

New types of nuclear weapons have been deployed in Europe and US military bases have been established in former Soviet countries by NATO and the USA.

And the USA has deployed Nuclear armed submarine to south Korea.

Early in his presidency, Joe Biden said the US could use nuclear weapons not only as a response to a nuclear attack, but also against so-called “non-nuclear threats”!

And he has been working hard in getting prepared for it.

Russia has deployed nuclear arms in Belarus.

North Korea is testing Launch Vehicles.

According to the (SIPRI) Peace Research Institute’s latest announcement, which has been published recently, such a vast number of nuclear weapons has never been kept on high alert as they are today.

The USA has nearly 900 military bases all over the world under the names of “Military Base”, “Fort”, or “Installation”.

Germany, with 45 of those US military bases, is the country most misused by the USA. And it has the most obedient government due to the presence of all these bases. In fact Germany is a US Colony!

Germany is ignoring the WW2 treaty, and it is producing all kinds of weapons and overloading Ukraine with all these illegal armaments.

Poland already lives in an atmosphere of war, and its fascist government is the twin brother of the Ukraine fascist government.

The US defence minister admitted last week sending F16, F 35 and the Thomas Hendric warship to the Middle East.

Russian and Chinese manoeuvres have started in the waters of China and Japan.

And the EU for the first time is considering a specific budget to produce weapons for Ukraine!

Because the fall of Ukraine is considered as the fall of US imperialists.

The USA-NATO war against Russia-China is being prepared.   

A new international currency backed by gold, instead of US Dollar

with no gold backing, will be introduced by BRICS, (Brazil, Russia, India, China and South Africa) in August 2023, in South Africa.

That is another pain in the heart for the USA, who keeps bullying its currency onto the rest of the world.

All these are excuses for putting us in the great danger of destruction of life on earth. Therefore, an organized uprising of the whole world for Worlds Nuclear Disarmament is urgent and essential.

Stand up for your life.

Stand up for your rights.

Stand up before it is too late.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

برای جهانی بدون سلاح های هسته ای قبل از آنکه که دیر شود بپا خیزیم

برای جهانی بدون سلاح های هسته ای قبل از آنکه که دیر شود بپا خیزیم

فرح نوتاش            جبهۀ جهانی ضد امپریالیست          قدرت زنان           2023.07.20   روز 15 جولای، رابرات. اف کندی جونیر، کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکرات، جو بایدن را به لحاظ آماده شدن برای یک جنگ زمینی با روسیه، محکوم کرد. روز 17 جولای سخنگوی کاخ سفید گفت: واشنگتن در نظر ندارد آغازگر درگیری مستقیم با روسیه باشد. و می خواهد که  کی یف  قبل از ورود به ناتو به درگیری خود با مسکو، پایان دهد. ولی یک هفته قبل، بایدن دادن هواپیمای اف 16 و مهمات بمب های خوشه ای به کی یف را تایید کرد! وقتی بمب های خوشه ای منفجر می شوند، آنها به صدها بمب کوچکتر تقسیم می شوند. و خیلی از این بمب های کوچکترتا مدت زمانی منفجر نمی شوند و بعد ها خطر فراوانی را برای جمعیت شهروند ایجاد می کنند. از این رو در یک توافقنامه سازمان ملل، بکاربردن آن، تقریبا توسط  تمام ملل ممنوع شده است. هزاران پیاده نظام از آمریکا به پایگاه های آمریکا در اروپا منتثقل شده اند. هفتۀ پیش آمریکا اعلان کرد که در سوریه جنگ پهپادی علیه روسیه را آغاز خواهد کرد. آمریکا، ترکیه و اسلامیست تروریست های آمریکا در سوریه ، در حال آرایش نیرو ها و تجدید قوا هستند. دیروز بخشی از پل کریمه توسط پهپادی منهدم شد. روسیه آمریکا و انگلیس را مقصر دانست. ناتو با  2500 زرهی و خودرو کردهای عراق را مجهز کرده است. تحرکات نظامی آمریکا در آب های چین و ژاپن افزایش یافته است. ژاپن، فیلیپین، استرالیا و تایوان توسط ناتو بشدت مسلح شده اند. آمریکا  و ناتو، انواع جدیدی از سلاح های اتمی را در کشورهای اروپایی و در پایگاه های آمریکا در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق که تاسیس کرده بود، کار گذاشته شده اند. و آمریکا زیر دریایی مجهز به سلاح هسته ای را در کره جنوبی مستقر کرده است. جو بایدن در چند روز اول ریاست جمهوریش اعلان کرد که آمریکا می تواند بمب اتم را نه تنها در واکنش به حملات هسته ای ، بلکه در مقابل “تهدیدات غیر- هسته ای” نیز بکار گیرد! و او برای آماده شدن برای آن بشدت کار کرده است. روسیه در بلاروس سلاح هسته ای مستقر کرده است. کره شمالی در حال آزمایش مهمات موشکی است. بر حسب جدیدترین اعلان انستتوی تحقیقات صلح، ( اس آی پی آر آی ) که به تازگی منتشر شده است، تا به حال، چنین تعداد وسیعی از سلاح های هسته ای در چنین وضعیت قرمز نبوده اند، که امروز هستند. آمریکا در حدود 900 پایگاه نظامی ، تحت نام های پایگاه نظامی، قلعه یا دژ و تاسیسات در سراسر جهان دارد. آلمان با 45 پایگاه نظامی آمریکا کشوری است که بیشرین سوء استفاده از آن توسط آمریکا شده است. و دارای مطیع ترین حکومتها به دلیل وجود همین پایگاه ها می باشد. در واقع آلمان مستعمره آمریکا است! آلمان توافقنامه های جنگ دوم جهانی را نادیده می گیرد و به تولید سلاح های غیر قانونی بسیاری دست زده و اوکراین را با این سلاح های غیر قانونی از هر نوع، تلنبار کرده است. لهستان درحال حاضر،در فضای جنگی بسر می برد. و حکومت فاشیستی اش، برادر دو قلوی حکومت اوکراین است.   وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته، ارسال اف 16 و اف 35 و کشتی جنگی توماس هندریک را به خاور میانه مورد تایید قرار داد. روسیه و چین مانور مشترک خود را در آب های چین و ژاپن شروع کرده اند. و اتحادیه اروپا برای اولین بار بودجۀ خاص، برای تولید سلاح برای اوکراین، در نظر می گیرد! چون سقوط او کراین، به منزلۀ سقوط امپریالیست هاست. جنگ آمریکا- ناتو علیه روسیه- چین آماده می شود. ارز جدید بین المللی با پشتوانه طلا، بجای دلار آمریکا، بدون پشتوانه طلا، توسط بریکس (برزیل – روسیه – هند- چین و افریقای جنوبی) در اوت 2023 در افریقای جنوبی، معرفی خواهد شد. و این درد دیگری در قلب آمریکاست، که با قلدری ارز خود را به مردم جهان تحمیل می کند.   تمام این ها دلایلی، برای در خطر بزرگ قرار دادن ما و نابودی زندگی بر روی کره خاکی هستند. پس، نیاز به یک قیام جهانی متشکل برای خلع سلاح هسته ای در جهان، اساسی و فوری است.

 

برای دفاع از زندگیت بر خیز

برای حقوق خود برخیز

برخیز قبل از ان که دیر شود

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

محمد اسماعیل کوثری

!محمد اسماعیل کوثری،همگی حق دارید که بترسید

محمد اسماعیل کوثری،همگی حق دارید که بترسید!

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 111

بیست وچهارم تیر= 15 جولای 2023

 

پاسدار محمد اسماعیل کوثری ، تمام هم ردیفان شما و خود شما همگی حق دارید که بترسید. چون بخوبی به عملکرد خود واقفید. ولی حالا از موضع پیروزمندان حرف می زنید!

قتل عام مردم بی سلاح که دال بر مقاومت و پیروزی شما نیست.

نشان بی سلاح بودن مردم و بی وجدان بودن رژیم شماست که مردم بی سلاح را به رگبار می بندید. و مهر ننگی است که تا ابد بر پیشانی شما خواهد ماند.

حکومت شما بر ماشه تفنگ، متکی است نه بر عشق مردم.

شما با سخنان مرحبا خودم، سعی می کنید خاک بر چشمان مردم بپاشید. ولی کار از این حرف ها گذشته است. این رژیم پایگاه مردمی ندارید. فقط به زور اسلحه ، مثل قلدورهای قمه کش دارد امروز را فردا می کند. با اقیانوسی از آب هم نمی توان چرک نفرتی را که در دل مردم ایران، از تک تک شارلاتان های رژیم ملا ایجاد شده، شست.

این رژیم  نه در روستا ، نه در شهر، و نه در جهان ، نه محبوبیت دارد ، نه مقبولیت دارد و نه قانونیت.  شما هیچکدام منتخب ملت ایران نیستید. از رهبر دزدان گرفته تا خود شما.

شما پاسدارانی بودید که به مردم خود خیانت کردید. شما جوانان بی سوادی بودید که از بی کاری سر کوچه ها جمع می شدید. نه کار داشتید و نه دانشجو بودید. تحصیلات همگی اتان زیر دیپلم است. از جنوب شهرها به کمیته ها راه یافتید و پاسدار شدید و چاکری نوکران استعمار را، با جان و دل پذیرفتید.

در دزدی و خیانت به مال مردم و رانت خواری و شکستن پشت تولید داخلی روی دست هم بلند شدید.

افتخارتان به چیست؟ تکیه گاه معنوی شما کدام است؟ فاتحان کدامین عرصه سازندگی هستید؟

با تکیه به یک مشت بچه بسیجی که با قرص های روان گردان و اسلحه، همراه اراذل و اوباش در لباس شخصی، به جان مردم به ستوه آمده انداختید، امروز صحبت از امتحان وفاداری به حکومت

می کنید!

در جنگ جهانی دوم ، پاریس درعرض یکروز به فتح هیتلر در آمد، ولی آیا این بدان معنا بود که مقاومت مردم فرانسه در هم شکسته شد؟ و آیا این فتح، حقانیت و محبوبیت هیتلر را هم به همراه داشت؟

اگر امروز باز بر طبل سلطه می کوبید، شما قائم به ذات نیستید، تکیه بر اسلحه و بر اراذل و اوباش دارید. شما همگی حق دارید که بترسید، چون مکافات جنایت ها خود را در راه می بینید.

شما فکر می کنید اگر ملت ایران مسلح شود خشم فروخفته اش، چند روز به شما اجازه نفس کشیدن خواهد داد؟

شما فکر می کنید شعله های آتش انتقام چهل و چهار سال خونخواهی، تا چند روز به شما اجازه فرار و جابجا شدن در کانادا و انگلیس را خواهد داد؟

شما فکر می کنید این حجابی که بزور می خواهید بر سر زنان ایران میخ کنید توان پوشاندن اینهمه جرم و جنایت خیل تبه کاران رژیم ملایان را خواهد داشت؟

این زنان نیستند که نیاز به حجاب دارند، این خیل جنایتکاران رژیم ملاست که برای پنهان شدن از اینهمه جرم و جنایت نیاز به حجاب دارد.

 

باش تا صبح دولتت بدمد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

 

نماینده سپاهی مجلس: پارسال خیلی‌ها ترسیده بودند که کار نظام تمام است

محمد اسماعیل کوثری

 

منبع تصویر،TASNIM

 

۲۳ تیر ۱۴۰۲ – ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۳

سرتیپ پاسدار محمداسماعیل کوثری، از فرماندهان سپاه و نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید سال گذشته بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آینده حکومت بوده و بیم سقوط آن را داشتند.

او گفته:‌ «پارسال همه رسانه‌ها علیه ما شدند و خیلی‌ها ترسیده بودند و خیال کردند که الآن دیگر نظام تمام شد؛ حتی بعضی از نماینده‌ها.»

آقای کوثری، که پیشتر جانشین قرارگاه ثارالله، قرارگاه امنیتی سپاه در تهران بوده، گفته است که از نظر او تهدیدها علیه آینده نظام حکومتی ایران به نوعی «امتحان» وفاداران به حکومت بوده‌اند.

او می‌گوید در برابر ابراز نگرانی‌های مقام‌هایی که حکومت را در خطر می‌دیدند گفته:‌ «من گفتم اتفاقا اینها امتحان برای تک تک ما است که ببینند چه کسی پای کار است. آیا ایستاده‌ایم یا کم آورده‌ایم، یا به اموالمان می‌چسبیم و دیگر حرکت نمی‌کنیم.»

اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد حتی از اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ هم وسیع‌تر بود و ماه‌ها همه‌روزه در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. این گفته اسماعیل کوثری درباره اینکه «خیلی‌ها ترسیده بودند» اظهارنظر کم‌سابقه‌ای از برآورد وابستگان حکومت از خطر ناشی از این اعتراضات است.

https://www.bbc.com/persian/articles/c90v8elz4ewo

فراخوان جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

فراخوان جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

جبهه مردم برای نجات ایران- خط سوم نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 110

هفدهم تیرماه =8 جولای 2023

  آهای… ای ایرانیانی که از ظلم و ستم ملایان به تنگ آمده وجلای وطن کرده اید، برخی از ایرانیان، درست به همان دلایلی که شما را آزار می داد معترض شده اند، و هم اکنون در زندان ها زیر شکنجه مزدوران ملایان در رنج بی پایان و سپردن جان هستند. هرگز بر ما مباد، که فریادشان ناشنیده گرفته شود. برای نجات آنان به پا خیزیم. در تمام جهان طنین اعتراض آنان باشیم. رپ خوان مردمی، توماج صالحی، منتظر فریاد آزادیش از حلقوم ملتی است که او برایش در حال جان دادن به دست شکنجه گران ملایان است. آواز او را در میدان های سراسر جهان، در کنار تصویرش پخش کنیم ونگذاریم تنها بماند. و از تمام جهان بخواهیم در آزادی سازی زندانیان سیاسی در کنار ایرانیان باشند. هنرمندان هویت فرهنگی و هنری ملل هستند. برای دفاع از هویت ملی خود بپا خیزیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

هنرمند مردمی آزاد باید گرد

توماج توماج صالحی … توماج توماج صالحی

آزاد باید گردد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

فراخوان فوری برای دفاع از فرهنگ و تمدن مردم ایران

فراخوان فوری برای دفاع از فرهنگ و تمدن مردم ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران خط سوم -نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 109

دوازدم تیر=07.03. 2023

صحبت از درد و رنج یک فرد در زندان توسط زندانیان اجیر شده دیگر نیست. که ملت ایران داغ کشته شدن محمد – شیرعلی محمد جوان مبارز 22 ساله و نان آور مادرش را در زندان فشافویه بدست قاتلان اجیر شده با 37 ضربه چاقو،هر گز فراموش نکرده و نخواهد کرد. صحبت از شرف و حیثیت ملتی است که معلمش در زندان، حتک حرمت می شود و در دفاع ازاین شرف و حیثیت باید بپا خاست و تمام زندان ها را از بن ویران کند. اغماض در حوزۀ فرهنگی  به مثابه اغماض بر هویت و تمدن ملتی انگاشته می شود. فرهنگ نماد شخصیت و دارو ندار هر شخص و ملت است. و تنها خط تمایزی است میان انسان ها که باید محترم شمرده شود. تمایز نژاد، ملیت، قومیت، امکانات اقتصادی و مرتبت اجتماعی هیچکدام نمی توانند در قیاس با تمایز فرهنگی قرار بگیرند. تمایز فرهنگی، نشان مدنیت و فاصله گیری از بربریت است. تمدن نشان ارتقاء انسانیت و آنچه که انسان برای کسب آن با جان مایه گذاشته است می باشد. اغماز به بی حرمتی به فرهنگیان، نشانه قبول سلطه جهل بر فرهنگ و تمدن است. نشان بی حرمتی بر اعماق ذات انسانی است. نشان قبول هیچ بودن است. مردم ایران و تمام سازمان ها و احزاب هرگز نباید چنین رویدادی را بپذیرند.

ما خواهان قیام ملی برای آزاد سازی ناهید شیر پیشه و همسرش منوچهر بختیاری

 از زندان در اسرع وقت

و انهدام کل زندان های سیاسی در تمام ایران هستیم.

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

ضرب و جرح ناهید شیرپیشه، مادر دادخواه پویا بختیاری، در زندان زنجان 

مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری از معترضان کشته شده در وقایع آبان سال ۹۸، از «ضرب و جرح» مادر خود، ناهید شیرپیشه، در زندان خبر داد و تاکید کرد که جان مادر و پدر دادخواهش که اکنون به ترتیب در زندان‌های زنجان و قزوین محبوس هستند، «در خطر است». خواهر پویا بختیاری شامگاه یکشنبه یازدهم تیر ماه در توییتی نوشت: «این‌بار که به ملاقات مادرم رفتم متوجه شدم تنها پس از گذشت سه هفته که در بند عمومی بود به درخواست خودش به انفرادی منتقل شده با وضعیت روحی و جسمی بد و بدنی کبود مونا بختیاری از قول مادرش افزود که او «توسط زندانیان خودمختار یا اجیرشده مورد ضرب و شتم قرار گرفته» است و ماموران زندان هم برای جلوگیری از ضرب و جرح این مادر دادخواه «مداخله نکرده‌اند خواهر پویا بختیاری با بیان اینکه «همیشه در این مواقع دوربین‌های زندان خراب» است، نسبت به امنیت جانی مادر و پدرش در زندان هشدار داد و افزود: «جان مادرم ناهید شیرپیشه و پدرم منوچهر بختیاری در خطر است مونا بختیاری همچنین از مقام‌های حکومتی پرسیده که «امنیت جانی» ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری در زندان «به عهده چه کسی» است. ناهید شیرپیشه، پس از کشته شدن فرزندش پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به شدت تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفت و بارها احضار و بازداشت شد. در جریان بازداشت گسترده خانواده‌های معترضان کشته شده آبان ۹۸ در تیر ماه پارسال، ناهید شیرپیشه بار دیگر بازداشت شد و با وجود اینکه سایر خانواده‌های دادخواه به تدریج آزاد شدند اما شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج، او را به ۵ سال زندان محکوم کرد. پس از آن نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز نهم آبان ۱۴۰۱، خانم شیرپیشه را در آستانه سومین سالگرد کشته شدن فرزندش، از زندان کچویی کرج به زندان مرکزی زنجان منتقل کردند و این مادر دادخواه، اکنون ماه‌هاست که به حالت «تبعید» در این زندان نگهداری می‌شود. https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=268563

The manly bullying world and imperialism

The manly bullying world and imperialism

Farah Notash            Worlds Anti-imperialist Front        Women’s Power

21.05.2023

Its name is republic and is for 4 years. But in fact, it is a new type of monarchy. Because some heads of countries, change the laws of the countries with such tricks, which allows them to stay for a lifetime. And the aim is even to transfer their rule and powers to their sons!

There is no limit to the greed and avidity of some men.

Human history has recorded by writings, paintings and sculptures the aggression and crudity of some men towards other men, women, children, nature, and societies. Since the classless matriarchal period, the bullying and domination of some men has increased together with the development of armaments until today, and civilisation has not been able to stop this trend.

After the overthrow of the matriarchal era by men, the stronger and most bullying men, by plundering and accumulating the wealth and property for themselves on one side, started exploiting the plundered and poor people on the other side. So, the classes of exploiter and exploited were established. That group of men with their aggressive disposition, have pressurised societies with class distinction until today. Neoliberalism is their latest economic and political system, which has made the class distinction even wider, and has been imposed to most countries of the world.

From the tribal and then the slavery period to the imperialist system of today, the bullying, plundering men have misused other men as slaves, hired workers, conscripted soldiers of all kinds, for their own benefits.

The usage of tricks and deceptions to infiltrate and make the men into a proxy army for their own plundering plans, is another lever of their domination.

The men’s domination by bullying, bribing, tricks, and deception, in the form of religion, nationalism or racism, or a mixture of all these and sometimes with slogans of freedom, as in the recent form of Coloured Revolutions, continue until today.

Bullying and selfishness are natural characteristics of men to various degrees. Some women also have similar characteristics, although it does not stand out in the same way.

The aggression, selfishness and instinctive domination is quite visible in boys’ primary schools. (In many countries they are separated from girls’ schools!).

Assault, battery, and rape of the smaller boys starts from the primary school era. The mobilization and campaign, the organization of gangs and cliques in the form of games, starts at primary school age, and stays with them in an uncontrolled manner in all fields of life until they die.

On the other side, some of the men to achieve power get attracted to the pyramids of power. The more opportunistic and flattering they are, the nearer they get to the top of the pyramid. In addition, flattering is a known breeding ground for dictators. The establishment of networks of informers or security organisations to protect the pyramid of power has a special

position.

Bullying and domination always aims at achieving different forms of power. For the colonialist, it is the way to continue domination and bullying; for an organization like the CIA, it is a way to assemble a large intelligence network. Democratic freedoms in this manly world are a big lie and nothing but total deceit.

Let’s look at democracy in the USA. The USA, regardless of millions of demonstrators all over the world, with a made-up excuse, attacked and invaded Iraq in 2003. Without facing any punishment, it ruined a country, killed more than half a million people, and drove a nation to total misery, as well as plundering its resources. But when the statistics of its crimes in Iraq were published by Wikileaks, with unlimited impudence it complained of the

revelation of its crime, treating it as spying on US civil matters, and has been prosecuting Julian Assange, the founder of Wikileaks, ever since.

The USA claims that invasion is its own right, but revelation of its actions is a crime!

The USA has not paid any compensation for its huge crime in Iraq, nor has it been punished for it. But it is still persecuting Julian Assange for the revelation of its crimes and seeking harsh punishment. This is an obvious example of the manly dictatorship of Imperialism with the ridiculous name of human rights and Democracy!

Perhaps some think that in the USA, women are also in politics and so it is not a patriarchal society.

The Patriarchal system has been running the world for millennia.

The politically active women in the USA have to play the role given to them in the patriarchal system, which has prevailed for centuries.

Even the votes of the people in elections are under the influence of the votes of the Colleges! That means the central seed of the US Patriarchal Power abuses its authority and imposes its ideas onto the US people.

The US electoral system, as Iran’s Mullah regimes electoral system, which is

under the direct influence of the Guards Council, is nothing but a deception.

It is a show running for pretentiousness! The US nation, just like the Iranian nation, has no rights! And in this minority manly system of less than 1% the program runs as the minority wishes. The Women in this system are humiliated 2nd degree humans and nothing but administrators.

Imperialism is the continuation and natural development of the class system by men, long after the matriarchal system was overthrown by men, for the benefit of the minority of the most bullying men.

In the election for the 45th presidency in 2017, Mrs Hillary Clinton had 4 million votes more than Trump. But the minority’s colleges needed the fascist Trump for its dirty jobs. So, they made him president. It was the same in Obama’s time 8 year earlier! In fact, the patriarchal imperialist world, on top of all the USA, has the jungle’s bully rules. The human rights and all the other vast organisations in all different fields, are shows designed to give an appearance of civilisation and there is no sign of humanity in them. Lenin in his research “Imperialism, highest stage of capitalism”, speaks of the establishment of monopolies and the export of capital as the main characteristics of this stage. Lenin’s deeply researched the characteristics of the imperialistic era and through statistics showed there

was more intense exploitation through the export of capital than of products.

And today our question is: Was or is there anyone else behind this harsh exploitation, beside men and their hired male thinkers?

Perhaps some think of Margaret Thatcher and Angela Merkel as active parts of Imperialism!

But these women entered the system that had been created by men and already existed. And they were active to the limits allowed, and not more. And any man or woman who wishes to work in this plundering system, cannot do anything but obey. As Angela Merkel in connection to the Ukraine, quietly but completely obeyed the US, which was making Europe into its colony, dictating orders, in particular giving all sorts of help to Ukrainian fascists. And even ignored international law concerning peace agreements. But when she could decide without the colonial chief orders, she made such admirable motherly human decision, which was breath-taking. From then on, she was called mother. As the imperialist governing men build walls and use barbed wire and make Guantanamo camps against the refugees, Angela Merkel, when she accepted more than 2 million refugees in one term, made many breathless.

With this step, she became a refuge for the refugees. This action of hers is a symbol of women’s essence in support of all society. Perhaps some would like to give some inhuman reasons for her step. Then the question is, why didn’t the men with the same reasons accept the refugees, but let them to freeze to death behind their borders?

Another example, Jeff Bezos, the world’s richest man, founded Amazon with his wife, Mackenzie Scott. The divorce settlement was less than 1/5 of the

wealth they had together. But still she gave nearly half of it to charity.

The working class and middle-class women are overflowing with self-sacrifice too. For instance: in the Armenian earthquake a child was rescued after 4 days alive, as his mother had let him suck her blood, by putting her finger in his mouth. This devotion and self-sacrifice at different levels, exists naturally in women. Education and training also contribute to its increase and growth.

Domination and possession are the levers of self-satisfaction in men. This selfish domination also naturally exists at different levels in men. And this is the basis of increased Patriarchal laws issued in societies. This has caused human society to stay in this awful form of exploiters and exploited classes, which has been engineered and protected until now by men. This form of society has been accepted by the western system of government. And the leadership of the USA has been accepted as a base for the expansion and development of this ugliness, and obedience to the US Leadership is taught in the political science universities.

According to UNESCO statistics several years ago, 69% of the world’s work is done by women, but only 1% of the world’s property belongs to women! In small research several years ago in the primary schools of central Tehran, the result was astonishing. The teachers’ salaries were all received by the husbands, except one! When buying a house, it was bought under the name of the man. It is not surprising that in Iran’s new statistics, elderly women are the poorest people of Iran, and in any house, where the woman tries to assert her rights, that house becomes a hell! This is the situation from the middle class downwards!

Living conditions and relations are becoming more modern every day. But the crudity, aggression and domination of men is still rotating on the same axis.

Part 2

With the formation of classes, different and antagonistic class characteristics have also been formed in societies. Interesting enough, a different character develops in people when they change social classes. Erdogan was from a poor family. As a child, he had to sell fruit and sesame rings in the streets to help his family, but as

soon as he acquired political power, by resorting to all kinds of tricks, he became completely tied to the ruling class, defending the new class base, with class distinctions as his own private property.

Another example is the plundering revolutionary guards of the Mullah regime, all from the poor South Tehran area before the so-called revolution. When they got tied to the new power system, they forgot their original class base to serve the less-than-one-percent minority, helping them to smuggle and accumulate wealth.

Even when the working-class intellectuals established a people’s government in Russia by means of a revolution, the imperialists from the US, Britain, and other countries, made its collapse their number-one goal. And by making Hitler their own proxy, WW2 became the means for its extinction. The bully patriarchal imperialists could not and would never tolerate a system with the goals of equal rights for all. Therefore, they started infiltration programs, to paralyze the leftist forces from inside and prevent their unity. Since WW2, the USA and UK have invested huge amounts in the

infiltration of the world’s leftists. The UK took the responsibility for training different branches of Trotskyists.

The USA made use of all Mao’s anti-Russian theses in all its infiltration programs and sent super revolutionary ideologist to promote Mao’s theses among leftists. All this, by spreading horrible ideas against the USSR before its collapse, when the world was still bipolar, attracted young leftists and has paralyzed their organizations ever since. Against the USSR’s army in Afghanistan, the USA, Maoist China, Iran’s Mullah regime, and the Maoists of Afghanistan under the supervision of the Tufan Maoist party of Iran, were all fighting on the same side.

But the army of the USSR was there because it had been invited by the ruling party in Afghanistan, just as Russia was invited to help Bashar Assad after the 2011 Arab Spring. But today no one is fighting against the Taliban. Perhaps they all consider the Taliban more suitable for Afghanistan!

The Maoist party of Tufan had an aggressive position against the USSR, like all Maoists, and still uses the term “Social imperialist” in its articles. And today it is happy about the unity of the Mullah regime with Russia and China for the establishment of a bipolar world. But the world was bipolar, and the Tufan party and its co-thinkers joined up with Maoist China and the USA to ruin the second pole!

The Patriarchal USA wishes to dominate the world as one country. And as

the core of this bullying and domination is white with blue eyes, the belief in its superiority in all aspects means that it acts for the sole benefit of its own race and tribe.

In US science fiction films, this very minority group is shown with super

(imaginary – Godlike) power, in the kingdom of the unlimited universe! There is no limit to the greed of this manly minority.

Why are they afraid of socialism? Because the communists are against everything that works for the benefit of a minority. And they want everything for everybody. Because they are against the exploitation of man by man. And they want equality for men and women. Because they want no discrimination between races. Because they believe in free service for the benefit of all. In addition: there was free equal medical care for all in the USSR. In some European countries, the establishment of social insurance began after WW2.

In the USA, Obama set up a semi-insurance system in 2014 with a lot of antagonism from the Republicans Party! But when Trump became US President, the first thing he decided to do was to cancel Obama’s Insurance!

After the fall of the first socialist system, the “Paris Commune”, on 18th of March 1871, Karl Marx in his book “The Civil war in France”, emphasized the necessity of having a dictatorship of the proletariat to protect socialist revolutions. The dictatorship of the proletariat is the means for the armed smashing of the military machine of the previous capitalist system and for the protection of the revolutionary system under the decisions of the workers’ delegates in Parliament, the workers’ political organization, and their government. Re-questioning these principles is called revisionism.

Men can be classified into two main groups: the men who consider a duty for themselves to apologize when they make a mistake; and the men for whom apologizing is hard, disgraceful, and humiliating. These men, like

elephants, put their feet onto anything they want, to fulfil their own wishes.

The men who have been able to improve themselves and have acquired the characteristics of socialists and believers in equal rights, know that when they make a mistake, they should apologize. And they know that when they have been in the wrong, they need to self-criticize.

But we never hear apologies for mistakes or self-criticism coming from the minority greedy capitalist men, or even not capitalists, but campaigners with strong elements of patriarchal self-supremacy. And these, with their ugly behaviour, are continuously making society sick.

Communism wishes to grow a new type of human being, a human being who has reached a new, higher level.

Lenin was an example of this type of higher-level human being. A human who prefers the benefits of society (the collective) to personal benefits – crystal-pure and humble. He was not the sky-flying, heavenly type, but an earthy man, and a true human being.

Many Marxists, especially Maoists, believe that revisionism in the USSR began in the Nikita Khruschev era (1953 -1964). There is plenty of documental and other material evidence to confirm this.

But what has been disregarded are the condition for the establishment of Nikita Khrushchev’s perversions. Aren’t humans made by the conditions in which they live?

So why has revisionism grown to such an extent within the worldwide socialist movement?

Stalin is still owed admiration and respect for building the socialist system and the triumph against fascism. On the other hand, he reduced collective

government and law-making by Councils of Workers and Peasants to a

personal dictatorship, and that is a fundamental revision in the principals of Marxism Leninism.

Although his efforts truly changed the world, simultaneously, by imposing personal dictatorship, he established the basis for the birth of revisionism. And he laid the ground for the future overthrow of the system he had engineered, by ignoring the principles of Marxism Leninism.

Communism or the demand for equality, before taking on a political form, was a most precious element of human culture. It encompasses love and respect towards fellow humans.

Recognition that all have equal rights. It also implies standing respectably back and letting others go first.

The understanding of this requires culture, sense, and human emotion. It requires respect for borders.

It is about pure love towards human beings and society.

It is about getting to reject the law of the jungle, about civilisation and promoting people. It is about pure peace; it is about respect and caring human relations.

The demand for equality is an old human aspiration. Millennia after the fall of the classless Matriarchal System, in ancient Egypt a town was built, called Horizon (Documented in Will Durant). In this town, the houses were made with equal sizes, equal rooms, equal trees, and even equal kitchen utensils. Not long after, the town was ruined and destroyed in an attack by some power-seeking men. But the desire for equality remained among human

beings till today.

Karl Marx, by discovering the laws of exploitation of humans by humans, carefully wrote the principles for establishing a socialist society and put it within the reach of everyone.

3

The influence of the Russian revolution did not remain within the confines of state borders but led to the liberation of half the world from the shackles of imperialist colonialism.

The anti-colonial revolution of India, the revolution of China, Korea, the anti-colonial movement of Iran, all the anticolonial revolutions in Africa, the

Cuban Revolution…, all were born and live on until today, and all have their

roots in the October revolution. The Russian revolution was not a revolution

just for Russia, but a revolution for the whole world. The wound in the

hearts of the people of the world, due to its collapse, is a wound that can never be healed. And respect towards the Russian people for carrying out such a revolution continues to this day.

We may consider the main cause of Stalin’s dictatorship to be the pressure from all sides of imperialists, to overthrow the USSR. (Maybe the prediction of such external pressure was what made Marx see the European revolution as something that would happen as a joint movement in many countries at the same time.) And if the European parties’ leaders had not followed the revisionist Karl Johann Kautsky in WW1, and hadn’t betrayed Lenin, Russia wouldn’t have had to make the revolution alone, in which case there could have been no external imperialist pressure.)

Or we may see the cause of Stalin’s personal dictatorship in his passion to protect the newly born socialism.

Or could his dictatorship be the result of his extreme distrust of others?

Alternatively, we may believe it to be a consequence of the fact that, due to its social underdevelopment, Russia was still not ready for such a revolution.

Finally, we may think it was mainly caused by Stalin’s personal character.

Of course, finding the true reason would not change the outcome. As the revolution of 1917 collapsed in 1991, such an understanding can only help with the potential successes of the future.

After Stalin and Mao’s deaths, in the struggle against Personality Cult,

their portraits and statues were removed from public sight. And that was the beginning of the struggle against their individualities.

The author of these lines has named Mikhail Gorbachev in several articles as the greatest traitor in human history. For he brought about the collapse of the USSR, for the defence of which 32 million people had sacrificed their lives.

Last year, after the Russian invasion of Ukraine, Gorbachev died of some unknown diseases at the age of 91. His life story was published due to his death. He had clearly announced that he had become a member of the Soviet Communist Party to bring down the socialist system. And with the consultation of a female law student, whom he married later, for the collapse of the socialist system he climbed the ladder until he reached the highest position in the party.

His path began during the period of Nikita Khruschev.

And Nikita Khruschev is known for being a revisionist in the principles of Marxism Leninism and from the very beginning, he worked on undermining the foundations of the system. There is considerable evidence to confirm this. But what was the social basis that opened the way to his promotion? Wasn’t the struggle against personality cult the main reason for his promotion? So, this cult and idolatry existed, and Khruschev had the chance to be promoted in order to fight against it.

The Communist Party of the Russian Federation today remembers Stalin and his service with respect, and ashamed Maoists, printing his picture and deleting Mao’s, remember and defend Stalin as the true victor along the highway of socialism. Besides, the victory of Russia against fascism in WW2

under Stalin’s leadership still fills the heart with love and respect.

However, how did the water become muddy upstream? Which elements

caused the empowerment of Khrushchev?

The winner of the war was Stalin. And two huge tragedies stand out during his time.

The numbers of killed in Russia side are estimated as 27-32 million, but the fascists only 6 million. The weapons of Germany were more modern. And Stalin did not trust the Generals who were trained under supervision of Trotsky, and he did not accept their command easily, and sometimes was giving orders, which led to mass casualties among soldiers.

Another fact of Stalin’s personal dictatorship was the great number of executions without the due process of a court.

The sorrow of the fall of the Paris Commune is not forgettable.

And it is even more unforgettable, now that the USSR no longer exists.

In Lenin’s testament it is clearly stated that neither Stalin, nor Trotsky should take the leadership. Stalin is selfish. And Trotsky is not stable. The Politburo should lead collectively.

And this testament of Lenin’s, which is in the true spirit of Marxism, was not implemented! Some believe that Lenin’s testament was not presented before Stalin’s death.

Why was collective leadership, rather than individual leadership, not implemented? This is fundamental question every believer in socialism must ask him/herself.

The path of socialism is a collective path, any type of individualism will

destroy this way.

The dictatorship of the proletariat doesn’t mean at all, that one dictator

supporting the interests of the working class is to rule society.

The dictatorship of individuals is a renouncement of this important principle, and revising such a fundamental principle is called revisionism.

And the fact that Stalin never betrayed the nation and never took anything for himself, doesn’t make things any better. For the USSR no longer exists.

Injustice, unfairness, superficial judgments, and disregard for service given to society, are all features of ugly and inhuman behaviour. Their only effect is to divert people from the correct path and achieve the wrong results.

And making an idol of someone with serious weaknesses, can also cause terrible harm. Not only is it a distortion of reality, but turning a person with

clear selfishness into a role model will badly affect the development of

principled personalities among socialist followers.

Today, of the rise and growth of a socialist society, which changed the world and provided support, inspiration, and hope for the third world, there is nothing left, but rue and regret. Therefore, the struggle against all the reasons at the root of the collapse is a necessity.

Gorbachev, after seeing how privatization put the property of the USSR in the hands of a small minority of bullying men, partly came to his senses. He made a little self-criticism, and said that instead of destroying the socialist system, he should have reformed it.

But he couldn’t gain back the favour of the Russian people. He had only

0.5% support for the next presidential election. The unknown illness which killed him, I think was, his loneliness in the gloomy hatred of the people. He had thrown to the wind all the achievements a nation had struggled for, and which brought hope to the world.

The men who were close to Gorbachev and Boris Yeltsin, with the unlimited greed and voracity of bullies, took possession of all the wealth of the Soviet Union for themselves. They sold it and transferred the money to their personal accounts in Western banks, out of the Soviet people’s reach. And the oligarchs set up the rule of the minority as the system of government, and once again a class society was established.

It was similar in Iran. The people made the revolution 1979 for freedom, independence and social justice. But when the Mullahs came to power, and confiscated all the ex-bourgeoisie’s belongings, then Rafsanjani, one of the

top Mullahs who has already been killed by Khamenei, said: now we must

make an aristocratic class!

The plundering of national property began, which they divided up between themselves and their revolutionary guards. Just like the Russian oligarchs, they started transferring the proceeds to their own or their children’s accounts in Western banks. And this transfer is still going on. Until the day the West confiscates it all to its own benefit. Not only was there no justice for the Iranian people, but the nation understood that it had been thoroughly swindled. All the slogans of preferring hut dwellers to palace dwellers were lies!

When the Russian army invaded Ukraine, all the money the plundering

Russian oligarchs had put in Western banks was blocked. And when these accounts are blocked, it basically means the funds are confiscated. Of course, the West wants the money to pay for Ukraine’s war expenses.

There is no end to the story of bullying and tyrannical men in the world.

After Yeltsin, Putin propelled society towards nationalism. The churches were promoted again! And today the union of Russia and China puts its greatest efforts into restraining the USA and establishing a multipolar world.

It is absolutely right, the world should be organized collectively. The bully USA must not be allowed to impose sanctions on any country which it cannot dominate, and make the nations suffer under ruinous poverty. Anyhow the bully USA, needs to be collectively contained.

But a multipolar world can only be established when different ideologies

rule the world.

Otherwise, the lives of the world’s working class, at the mercy of all these

capitalists, will be drowned in chaotic poverty and misery.

From the end of WW2, containing the USA has been a wish of humanity. And fulfilling that wish, could be considered as the first step towards freedom, and the collapse of the whole system would free humans from the US Imperialist monster.

Russia and China, in their struggle against the USA, and their attempt to run the world on a collective basis, are letting the Mullahs participate as an fully fledged ally.

But the Mullahs, at this sensitive time for the understanding of this collective endeavour, not only do not show any common sense themselves, but are also

creating unrest and savagery, and while supporting this unity, are really making the Iranian nation reach the end of the rope. The Mullah regime imitate the Taliban and has made them its own model. Their theft and criminality against the Iranian nation has put them on the level of the most corrupt rulers in world history, and in close service to the imperialists.

They keep imposing the phoney hijab on women and do not stop executing people.

Besides, the Mullahs have made Mashhad, traditionally known as a holy town, into the official brothel of the Middle East, and with the establishment of so-called temporary-marriage houses (sigheh), where they sell off 12-year-old girls’ virginity to collect dollars from the pilgrims.

They have enslaved some women, which are named parastu. These young

women are misused for spying. And they have to engage in temporary marriages for such purposes. And these days they are sent to the streets in bikinis, as protestors! The films are circulating in the internet!

4

The alliance of Russia and China with Iran’s Mullahs for the establishment of a multipolar world, is like making a new building with the old bricks of a public toilet.

This unity could only be valuable if Russia and China had made the benefit of the Iranian people a condition of their collaboration with the Mullah Regime. In this way they could help to relieve the nation of its sorrows. But when Russia and China are careless of the endless pains of the nation and sign long-term agreements, not even informing the nation about it, then they cannot count on the friendship of this nation.

No, never … does the end justify the means.

The Mullah Regime is one of the pillars and foundations of corruption in the world. And it is making corruption under the name of shia, which is colonial, global.

The other partner of the multipolar world, or as it is called these days, “the struggle axis”, is the thousand-faced Erdogan.

His slogan for the election, against homosexuals, “The family is very important for us”, makes his greedy face for votes, uglier than ever. It is good that everybody knows that in these respectable families in Turkey, often the father of the bridegroom goes to bridal chamber instead of the bridegroom! And such families remain respectable!

He is another of the totally corrupt partners of this new pole.

The drought in Western Iran, with a great increase in harmful atmospheric particles, is not a new tragedy. It is caused by Erdogan, who stopped the flow of the Euphrates River. He did not care about causing great misery in Mesopotamia when he built dams on the Euphrates and Tigris rivers, ignoring international laws. As a result, the water levels on these rivers dropped and Mesopotamia became dry. The people of the area had to leave behind everything they had, due to the lack of water, and move into hovels in the suburbs of Tehran.

And after 2011, the co-operation of Erdogan and his sons with ISIS in plundering Syrian oil is not forgotten. And there are thousands of black spots on Erdogan’s report card!

But today for establishing a new poll, we must all kneel on the footsteps of

the 400000 Turkish mosques and pray, so in this election, the marks on the

ballot papers are not forgotten by the Turkish people!

This is the ray of hope from this little oil lamp! And we keep waiting for sunrise.

Erdogan has spent more than 30 years on the throne of Turkish power. And he still does not want to abdicate. When power is centralized and concentrated in one place, then like a stagnant water it starts stinking and rotting.

Any type of idol making is the basis for destruction and corruption.

Because idol making comes together with the humiliation of worshippers. It is a disease which spreads and brings up dictators too.

Marxism Leninism shows the path of working-class struggle to all followers of socialism. But it does not speak of erasing selfishness in every human, especially in the majority of men, though the ideology in presupposes the understanding of such behaviour.

5

Bullying and brutality are clearly seen in primary school boys, but it is quite different among primary school girls. The fighting between girls takes the form of quarrelling and falling out. Whereas in boys the conflict gets rough and turns into fistfights, ganging up on a child, and all sorts of brutality and humiliation, insults, and destruction of the weaker child in most cruel ways.

This instinct behaviour in boys, expands from school to the other arenas of life, until it reaches its highest point, imperialism. This manly bullying behaviour, since the collapse of the classless Matriarchal period (the first

commune), under the names of slavery, feudalism, capitalism, and imperialism, over millennia has kept societies drowned in all sorts of misery and calamity until today. And millions of men, protesting against these class societies, have been sent to waste away in the depth of horrible dungeons by the minority bullying men, who have been able to keep human societies under the bullies’ law of the jungle.

The masses are born in misery, live in misery, and die in misery. This has been the result of living in classes. And the plunderers in these patriarchal societies are building palaces on the blood of the exploited, by leaning on the armed forces, and believing in their own bullies’ right to freely enjoy the nations’ wealth.

Anything given to majority of men, in their efforts to achieve the maximum

personal benefit, they destroy it. So, against this selfish dominant monster in the body and soul of the men, a way must be found. And we need to reflect on how to prevent the appearance and growth of the condition.

The reduction of selfishness is the first step in erasing patriarchalism.

In the world scene many men describe themselves as socialists or communists. But in their close or wider environments they apply individual dictatorship. Although it seems small, and unimportant, in fact it is a strong destructive lever and one of the main obstacles in leftist unity and participation.

The majority of men in industrial countries understand and act in accordance with the equality of men and women. Whereas among men from third-world and reactionary societies, brutality and primitive selfishness can be seen in their behaviour towards women and men colleagues. This harsh

behaviour or uncontrolled speech prevents the development of the political scene and is a brake on the growth of the countries of the South or the third world.

The main problem for human societiest, is the selfishness in men at various degrees and the prevalence of bullying brutality by a minority of them in all scenes of life, including world politics.

Imperialism is nothing but the climax of Patriarchalism. Imperialism is the climax of the unbridled domination of manly brutality and bullying in the world.

The men with brutality created two classes opposing each other.

It was men who, in order to force their ideas onto others, in a way that could

not be challenged, imposed themselves as the senders of God, or “Prophets”. There have been 124,000 men who have declared themselves as Prophets, so as to impose their ideas on the people. Although Muhammad Ibn Abdullah called himself the last Prophet, after him many other religions were made by other men too.

Was there any woman who needed to be a Prophet? No. Because women are not dominant like men. And they don’t need to impose all their ideas on people, as God’s Word.

One of the Syrian writers: Ayesha (the youngest wife of Prophet Mohamad) said: every time the Prophet met Salman Farsi, his mouth drew lots of froth at night and a verse was sent down to him. (Salman Farsi was reading to him in Arabic one of the Gathas of Zarathustra.) She said that other men after Mohamad also had froth coming into their mouths. They claimed to be Prophets, but Mohamad killed them all, because he had introduced himself

as the last prophet.

All religions were supported by the oppressed people at the beginning. But none of the religions were for a classless society! And from the very beginning the oppressors joined the religions and continued their plundering under the flag of religion. Still today, religions are misused to oppress and rob the nations under the name of God.

The imperialists misuse religions to dupe and exploit the nations.

6

It was men who set up horrible spying and terror groups to enslave human societies, and continue to do so. And to protect their own position, they

created and are still creating armies and all sorts of armed forces.

These armed forces are not there to defend the people within the borders, but to defend the interests of those men who have imposed themselves onto the people. Those men who have plundered all the wealth of societies with a small number of accomplices. And by leaning on the armed forces, have worked to stabilize their domination and try to transfer it to their children.

Anything which is not tolerable by society can be imposed in the name of God and religion by the Ayatollahs, priests, Rabbis, and so on.

The British King Charles III, by letting the Church crown him, is admitting that he is becoming king by leaning on hypocrisy and deception.

Religions have been the means of sexual misuse of women and children.

Comparing Ayatollah Allam-al-Hoda’s notification on the temporary-marriage houses in Mashhad with the traditions in Syrian temples 3500

years ago (memories of Egyptian Sinuhe), we see there have been no changes. Both cases are about hypocritically taking advantages of the girls ‘virginity, for their own parasitical living under the name of God. These religions by hypocritically create ways of running prostitution to gain money for their parasitical living. But the Mullahs force the Hijab onto society as a way of pretending to be holy.

Most people have seen and heard Mullahs preaching “in mosques” on the internet, saying: After the age of 7, you can start patting boys! And the men start laughing! By “patting” they mean sexually misusing them.

What is the story of Said Tusi and Sayyid Ali Hosseini Khamenei (the so-called supreme leader!) in the Mansory bath of Mashad?!

Why did the complaints of the children’s parents against their rape by Said Tussi (the most famous Koran singer) in the bath, had no result?!

How is the sexual misuse of babies recommended to men?!

Mohamad Bijie, (from the band of the body organs theft), a 24-year-old man, due to deceiving, raping, and killing 22 children in suburb of Karaj, Iran, was hanged in public view, by the Mullah Regime. His mother had died when he was a child. He said in the court, that when he was a child, some men had raped him. And he complained against them to his father. And his father, instead of defending him, also raped him!

After the earthquake in Bam, a town in the southeast of Iran, the tents were divided between groups of 7-8 surviving children from the families who had died, and an adult man among the relatives. The letters which the children wrote to the psychologist on duty in the area caused her to commit suicide.

These men, in the chaotic hell of death and destruction, in tranquillity

Could rape one of these supportless little boys in the tents each night.

This loose, uncontrolled instinct in such brainless men is hateful. And in religions, not only there is no prohibition, and advise to control such a disgusting behaviour, but is a source of economic misuse.

In the notification of Ayatollah Alam-al-Hoda, it is stated how blessing it is for girls, between the ages of 12 and 25, to satisfy the pilgrims coming to Mashhad without their wives, through the temporary-marriage houses!

Millenia before Islam, in Mesopotamia the Idol of Sex and Fertility was worshipped. Therefore, this outlook has had great influence on Islam. And to attract men towards Islam, a heaven with houris (nymphs) which all the

time become virgins again, and their breasts are like pomegranate fruits and

endless sex is promised.

Whereas in Mithraism, which appeared six thousand years ago in Iran, control over all sensual desires is shown as a cow which Mithra is riding on. Artwork depicting this have been preserved in altars of southern Europe.

The bullfighting tradition in Spain was also influenced by the struggle with sensual desires, which Mithra encourages in humans. And in all different eras, many different teachings, influenced by Mithraism, have preached control of sexual instincts, and contrary to Islam, are totally against the encouragement of uncontrolled sexual desires.

Comparing sexual behaviour in different nations, it can be observed that those most strongly devoted to sexual activity are less advanced in terms of discoveries and inventions. Interestingly, the greatest buyer of Viagra in the world is Saudi Arabia!

The Mullahs are eager to spread sexual agitation and are developing

temporary-marriage houses under their control, for the only purpose of getting the dollars from the pilgrims and keeping the people focused on sex, so that they remain unaware of the disaster of the Mullahs plundering the national treasury.

The sexual instinct is one of the secondary instincts, and male thinkers have never been enslaved by it.

A magnificent example of this is, the life sentence of the Tudeh Party army officers, who spent 37 years in prison, and there were no reports of them doing anything wrong over all those years.

But the prison’s guards, would take the young prisoners from their juvenile prisons, to give them to the criminal life-sentence prisoners, for their sexual satisfaction every weekend during the Shah Period. Then prison’s clinic and the stiches!

In Catholic churches, raping small boys, choir singers, has been going on for generations! Four hundred thousand child-pornographic films were found in just one of the European Catholic churches several years ago.

The dimension of bullying, aggression and crudity in men can really be horrible.

7

Patriarchalism is nothing but the accumulation of capital on one side, under the protection of the armed forces of the plunderers, and killing, exploiting, and enslaving of the other side. Patriarchalism increases its pressure in repressing human dignity with the passing of time. As in Neoliberalism,

nothing else remains, nothing else is left to plunder!

Since several years ago, the plunderers have planned to install chips in humans’ brain and bodies, so as to control and enslave them.

Therefore, a serious all-sided struggle to stop the bullying and domination of the plundering men in the world, and to free the rest of the people, animals and stop the destruction of the environment, is an essential step for any human being interested in freedom from the imposed slavery.

With an apology towards all the men who themselves have been, and are, among the victims of the dominators’ aggression, today it was inevitable, to discuss a subject which had always stayed in the shade, in order to bring it

under the spotlight.

The aim has never been to destroy or disrespect men, but to find a way to free humans from slavery in this vicious circle. Without addressing the main causes of this persistent problem, there can never be any of the essential changes. Undoubtedly, class struggles without containment of individual selfishness, especially in men, will never achieve any success.

This instinctive unlimited selfishness, especially in men, needs serious containment. But on the other hand, when men have compulsory military service and learn to use weapons of individual and mass murder, and they have to fight or even die for the benefits of the greedy plundering men, the Patriarchal laws give women to them as slaves.

Kholie divorce (in Iran according to the law, if a woman requests a divorce, she gets nothing!) is not the only evidence for women having no rights in Iran. Also, all the other anti-women laws in Iran, and majority of other

countries, are devoid of a humane look towards women.

On the other hand, the educational aim of the imperialist media is to drive women onto the entertainment path. And misuse them as tools for arousing sexual instincts in men. Because since the fall of the Matriarchal system, in the capitalist world of plunderers, women have been like sex slaves and second-class humans. And men only want them for their own sexual needs. In the Koran, a verse about women reads as: the women are your farms.

All religious books are speaking to men, and women are nothing but instruments of enjoyment for men. Therefore, women must be the vanguards for the absolute separation of religion from politics, to achieve their historical rights, which have evaporated.

The women, as in the Matriarchal period, “the first communal society”, when besides managing society, they were also busy discovering agriculture, taming animals, making medicines from plants, medical treatments and … as natural behaviour, with love towards their children, and no discrimination between them, have always been naturally equipped with a kind of “desire for equality” in their essence. And they, in their nature and essence, want peaceful and secure environments for the growth and health of their children. Their strong presence, to keep under control the instinctive selfishness of men, is the main basis for the establishment of socialism. Socialism without women is never possible. And equality for women, is only possible in socialism.

Throughout history, men have shown that they destroy every single ideology with their selfishness.

It is necessary that women enter the battlefields, and with their natural

qualities, such as support and sacrifice, struggle with the men’s selfishness and domination. And with strong determination learn the foundations of socialism and start to rescue the sole human family on Earth.

All the parties from right to left are established and run by men. Today it is necessary for women to transform all organizations for women’s equality into parties defending the equality of human rights and socialist societies.

Because equal human rights exist only in socialism.

The conditions are getting harder every day. The imperialists and their servants, from Mullahs to all the others, have started to misuse Artificial Intelligence. It is not wise to delay it any longer. Speed in unity and action is the most important element in the struggle.

 

Erasing selfishness is the first step.

To protect political relations, restraint and politeness is necessary.

To apologize and self-criticise are fundamental principles of Marxism.

The flag of world socialism needs to be raised by women.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

دنیای مردانۀ زور و امپریالیسم

دنیای مردانۀ زور و امپریالیسم

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست                  قدرت زنان                 2023.05.21

نامش جمهوری و برای 4 سال است، ولی در اصل نوع جدید پادشاهی است. چون برخی از سران ممالک، قوانین کشور را با چنان طرفندی به نفع خود تغییر می دهند که مادام العمرماندگار می شوند. و حتا سعی در این است که این ریاست ها و رهبری ها، از پدرها به پسرها نیز منتقل شود!

بر حرص و آز دسته ای از مردان نهایتی نیست.

تاریخ انسان، با تصویر، تندیس و نوشته، تجاوز و خشونت برخی از مردان را به مردان دیگر، زنان، کودکان، حیوانات، طبیعت و اجتماعات ثبت کرده است. قلدری و سلطه گری برخی از مردان از فروپاشی نظام مادرسالاری، اولین نظام بی طبقه اشتراکی- کمون اول، تا به امروز، پا به پای پیشرفت سلاح ها، بیشتر و بیشترشده و مدنیت نتوانسته مانع رشدش شود.

با ساقط کردن نظام بی طبقه مادر سالاری، مردانی که از زور و قلدری بیشتری بر خوردار بودند با غارت غنایم و انباشت آن برای خود، در استثمار بقیۀ بی چیز، ویا غارت شده برآمدند و طبقات ستمگر و ستمدیده ایجاد شدند. آن دسته از مردان تا به امروز، با خوی مهاجم در حفظ فاصله های طبقاتی کوشیده اند. نئو لیبرالیسم آخرین سیستم سیاسی اقتصادی مردان غارتگر است که فاصله های طبقاتی را بیش از پیش کرده اند و توانسته اند، آن را تقریبا به اکثر ممالک جهان تحمیل کنند.

از نظام های قبیله ای و سپس برده داری تا به امروز امپریالیستی، مردان قلدر زور مدار و غارتگر، از مردان دیگر به عنوان برده، کارگر اجیر، سربازان اجباری در انواع نیروهای مسلح، برای حفظ منافع خود به هر نحوی که خواسته اند سوء استفاده کرده اند. بکار گیری حیله و فریب برای نفوذ، و تبدیل مردان به سربازان نیابتی به نفع برنامه های غارتگرانه خود، اهرم دیگر سلطه بوده وهست.

سلطۀ مردانه، با اعمال زور، تطمیع، یا با حیله و تزویر، در اشکال مذهبی، ناسیونالیستی و یا نژاد پرستانه، و گاهی ترکیبی از همه آن ها ، و گاهی به عنوان آزادی خواهی در شکل انقلابات رنگی همچنان ادامه دارد. زورگویی، قلدری و خود خواهی از خصیصه های ذاتی مردان ولی، در اندازه های مختلف است. برخی از زنان نیز دارای چنین ویژگی هایی هستند، اگر چه عرصه بروز آن کمتر موجود است.

خشونت، خود خواهی و سلطه جویی غریزی در پسران، در مدارس ابتدایی کاملا قابل رویت است.

ضرب و شتم و تجاوز به پسران کوچکتر از همان دوران ابتدایی شروع می شود. لشکر کشی و دسته و باند سازی در غالب بازی، از دوران دبستان شروع می شود و رشد می کند و با طیف های متفاوت، بی مهار تا پایان عمر با آنان می ماند.

از طرفی دیگر، برخی از مردان برای دستیابی به قدرت، جذب هرم زور می شوند و هر قدر فرصت طلب تر و چاپلوس تر باشند، به راس هرم نزدیک تر می شوند. چاپلوسی بستر شناخته شده پرورش دیکتاتورها است. این بستر در ایران بشدت فعال بوده و هست. ایجاد شبکه و سازمان خبر چین یا امنیت، برای حفظ حرم زور جایگاه ویژه ای دارد.

اعمال زور و سلطه در مردان، همواره با هدف دستیابی به اشکال متفاوت قدرت است. استعمار گران برای ادامه سلطه و زور، شبکه وسیع فکری، مثل سی آی ای ایجاد می کنند. آزادی های دموکراتیک در دنیای مردانه دروغ بزرگ و فریبی بیش نیست.

نگاهی به دموکراسی در آمریکا بیاندازیم. آمریکا بی توجه به تظاهرات میلیون ها انسان در سراسر جهان، با بهانه ای خود ساخته ای در 2003 به عراق تجاوز کرد. بدون کمترین کیفری کشوری را ویران کرد، بیش از نیم ملیون نفر از مردم عراق را کشت و ملتی را به خاک سیاه نشاند و منابع آن را غارت کرد. ولی وقتی آمار و ارقام جنایت هایش در سایت ویکیلیکس درج شد، با وقاهت تمام و شاکی از افشای جنایاتش، به عنوان جاسوسی در امور مملکتی آمریکا ،در تعقیب جولیان آسانژ بنیان گذار سایت ویکی لیکس برآمد. تجاوز را حق مسلم خود و افشای آن را جرم می داند!

آمریکا برای جنایت عظیم اش در عراق نه غرامتی پرداخته و نه مجازات شده است . ولی خواهان استرداد جولیان آسانژ و مجازات او برای افشاء جنایت هایش است! این نمونه بارز دیکتاتوری مردانه امپریالیستی با نام مسخره احترام به حقوق بشر و دموکراسی است!

شاید برخی فکر کنند که در آمریکا، زن ها نیز در کار سیاست مشغولند و پدرسالارانه نیست.

سیستم مرد سالارنه در جهان ، هزاره ها است که جاری است. و آن زن ها در سیستم مرد سالارانه آمریکا که قرن هاست دائر شده ، مجبور به ایفای نقشی هستند که به آن ها محول می شود.

حتا آراء مردم در آمریکا، تحت آراء کالج ها است. یعنی هسته مرکزی مرد سالار توسط کالج ها هر

جور که بخواهد اعمال نفوذ کرده و نظرش را بر مردم تحمیل می کند. سیستم انتخاباتی آمریکا ،

همچون سیستم انتخاباتی رژیم ملا در ایران که همه چیز تحت اعمال نفوذ شورای نگهبان است، کلا فریبی بیش نیست. نمایشی است که فقط برای حفظ ظاهر اجرا می شود. مردم در آمریکا، همچون مردم در ایران، بطور کلی از حقی برخوردار نیستند. و در این سیستم مردسالاری اقلیت بسیار کمتر از 1%، برنامه همانطوریکه میل آنان است پیش می رود. زنان در این سیستم های مردسالار،انسان های تحقیر شده درجه دو، و مجریانی بیش نیستند.

امپریالیسم، ادامه ورشد طبیعی ایجاد طبقات توسط مردها، بعد از فروپاشاندن نظام مادرسالاری توسط مردان، به نفع زورمدارترین اقلیت های مرد است.

در انتخابات 45 مین رئیس جمهوری آمریکا در 2017، خانم هیلاری کلینتون 4 میلیون رای بیشتر از ترامپ کسب کرد. ولی سیستم کالج های اقلیت، ترامپ فاشیست را برای کارهای کثیف خود مناسب تر می دانست و او را رئیس جمهور کرد. در زمان اوباما ، 8 سال قبل از آن نیز همینطور بود. در واقع جامعه مردسالار امپریالیستی جهان، در راس آن آمریکا، دارای قوانین زور مداری جنگل است. حقوق بشر ودستگاه های عریض و طویل در تمام زمینه ها، نمایشی از مدنیت است و کمترین نمادی از انسانیت در بطن آنان یافت نمی شود.

لنین در کتاب امپریالیسم بالاترین مرحلۀ سرمایه داری از ایجاد انحصارات و صدور سرمایه به عنوان شاخص های این مرحله نام می برد. تحقیقات لنین ویژگی های مرحله امپر یالیستی را عمیقا بررسی کرده و استثمار بسیار شدیدتر را با صدور سرمایه بجای صدور کالا نشان داده است.

و امروز سوال ما این است که پشت این صدور سرمایه آیا کسی جز مردان و مغز متفکر اجیر شده توسط آنان بوده و هست؟

شاید برخی، زنانی چون مارگارت تاچر و انگلا مرکل را، بخش فعال امپریالیسم بدانند !

ولی این زنان وارد سیستمی شده اند که توسط مردان پایه ریزی شده و موجود بوده وآنان در همان حد مجاز فعال بوده اند و نه بیشتر. و هر زن یا مردی که خواهان کار در این سیستم غارتگرانه باشد جز حرف شنوی کار دیگری نمی تواند بکند. چنانکه انگلا مرکل در رابطه با اوکراین، هر آنچه را که آمریکای استعمار گر اروپا، در مورد کمک رسانی به فاشیست های اوکراین به او دیکته می کرد،

بی سرو صدا انجام می داد. و حتا قوانین بین المللی احترام به توافق نامه های صلح را نادیده می گرفت. ولی وقتی می توانست خارج از دستورات ارباب استعماری عمل کند، دست به عملی تحسین بر انگیز و مادرانه و انسانی زد ، که از همانجا، مردم او را مادر خطاب کردند.

در جایی که دولت مردان امپریالیستی دیوار و سیم خاردار و کمپین های گوانتانامویی برای سد راه پناهجویان می ساختند و می سازند، انگلا مرکل با قبول بیش از 2 میلیون آواره جنگی در یک نوبت، نفس بسیاری را در سینه ها حبس کرد. او با این حرکت پناه بی پناهان شد. این حرکت انگلا مرکل نمونه ای از ماهیت ذاتی زنان در حمایت از کل جامعه است. شاید برخی، دلایلی غیر از انسان دوستی مطرح کنند. خوب پس چرا با همان دلایل، مردان پناهنده ها را نمی پذیرند، و می گذارند تا در سرما پشت مرز ها یخ بزنند؟

مثالی دیگر؛ جف بزوز ثروتمندترین مرد جهان که با همسرش سالها پیش آمازون را تاسیس کردند. وقتی از هم جدا شدند، چیزی کمتر از یک پنجم ثروت، به همسر او، اسکات مکنزی رسید. ولی این زن نیمی از دارایی خود را به امور خیره بخشید.

زنان طبقه زحمتکش و قشر متوسط هم سرشار از ایثاراند. برای مثال : در زلزله ارمنستان کودکی با مکیدن انگشت مادرش بعد از 4 روز، از زیر آوار زنده نجات یافت. این ایثار و فداکاری در اندازه های متفاوت در زنان بطور طبیعی وجود دارد. تعلیم وتربیت نیز سبب رشد آن شده و می شود.

سلطه و مالکیت از اهرم های ارضای خود خواهی در مردان است و این سلطه خود خواهانه در مردان، نیز بطور طبیعی در اندازه های متفاوت در وجود همه مردان موجود است، و قوانین صادره در جوامع مرد سالارانه آن را تشدید کرده است. و باعث شده جامعه انسانی تا به امروز به همین شکلی نفرت انگیز، با طبقات استثمارگر و استثمار شونده، معماری و حفظ شود . این شکل از طرف جوامع غربی پذیرفته شده و رهبری آمریکا در بسط و توسعه این کراهت به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در دانشکده های علوم سیاسی اروپا، اطاعت از رهبری آمریکا تدریس می شود.

طبق آمار چند سال پیش یونسکو، 69 % کار جهان را زنان انجام داده اند ولی 1% از اموال دنیا به نام زنان است! در تحقیق مختصری که چند سال پیش در مدارس ابتدایی بخش مرکزی شهر تهران انجام دادم، نتیجه حیرت انگیز بود. حقوق تمام خانم معلم ها را به غیر از یک خانم معلم، شوهرانشان دریافت می کردند! و اگر خانه ای هم خریداری می شد، به نام مردان خانواده خریداری می شد!

بی دلیل نیست که آمار جدید ایران، زنان مسن، را فقیر ترین مردمان ایران اعلان کرده است. و در هر خانه ای که زنی خواهان حقوق خود باشد، آن خانه تبدل به جهنم می شود! این شرایط خانواده های متوسط به پایین است! وسائل زندگی و ارتباطات هر روز مدرن تر می شوند. ولی خشونت، تجاوز و سلطه مردان هنوز بر همان پاشنه نفرت انگیز اولیه می چرخد.

بخش 2

ویژگی های متفاوت و متضاد طبقاتی، با ایجاد طبقات متفاوات در جوامع شکل گرفته اند. جالب این که به مجرد تغییر پایگاه طبقاتی، افراد ویژگی های طبقه جدید را از خود نشان می دهند. اردوغان زولبیا فروش در کودکی، به مجرد دست یابی به قدرت، با توسل به هر حیله ،از اریکه قدرت منفصل نمی شود! و چنان با چنگ و دندان از پایگاه خود با فاصله های طبقاتی حفاظت می کند که گویی ملک شخصی خودش است.

نگاه به غارتگران سپاه پاسداران بیاندازیم. همان بچه های جنوب شهر تهران، شوش، مولوی، میدان خراسان، با وصل شدن به اریکه قدرت، پایگاه طبقاتی خود را فراموش کرده و برای خدمت به 1% غارتگر، در رانتخواری و انباشت سرمایه، گوی سبقت از همه ربودند.

حتا زمانی که مردان متفکر طبقه زحمتکشان با انقلاب، حکومت مردم بر مردم سوسیالیستی را، در روسیه ایجاد کردند، امپریالیستهای آمریکا با همراهی امپریالیست های انگلیس و دیگر ممالک ، سرنگونی آن را در راس برنامه های خود قرار داده اند. و با نیابتی کردن هیتلر، جنگ جهانی دوم را برای نابودی اتحاد جماهیر شوروی را پایه ریزی کردند. امپریالیست های قلدر پدرسالار ، قادر به تحمل حاکمیت برابری خواه نبوده و نیستند. و با برنامه های نفوذ به درون نیروهای نیروهای چپ، به فلج کردن آن ها از درون می پردازند و مانع اتحاد آنان می شوند. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای آمریکا و بریتانیای کبیر، شدیدا برای برنامه نفوذ به درون نیروهای چپ جهان، سرمایه گذاری کرده و می کنند. انگلیس پرورش انواع تروتسکیست ها را عهده دار بوده و هست. و آمریکا از تزهای ضد روسی مائو در تمام برنامه های نفوذی خود بهره گرفته است. و با تزهای سوپر انقلابی، مائویست ها و نظریه پردازانی را، روانه دنیای چپ کرده است. اینان با سم پاشی علیه اتحاد جماهیر شوروی،در جهان قبل از فرو پاشی شوروی، زمانی که جهان دو قطبی بود، به جذب نیروهای جوان چپ، به فلج کردن نیروهای جوان چپ، در جهان پرداختند تا به امروز .

در مبارزه با حضور ارتش اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، که با دعوت حزب حاکم افغانستان صورت گرفته بود،همچنانکه با دعوت بشار اسد بعد از 2011 روسیه به سوریه نیرو فرستاد، آمریکا، چین، ملایان ایران، و مائوئیست های افغانستان با راهنمایی حزب توفان ایران، همه در یک جبهه علیه شوروی می جنگیدند.

ولی امروز کسی با طالبان جنگ ندارد. لابد همه آنان طالبان را برای افغانستان مناسب تر و بر حق می دانند! حزب مائوئیست توفان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی مثل تمام مائوئیستها موضع خصمانه داشت. و هنوز کلمه “سوسیال امپریالیست” را در مقالاتش بکار می برد. و امروز از اتحاد ملایان با روسیه وچین برای ایجاد جهان دو قطبی مشعوف است. و حال آنکه جهان آن موقع دو قطبی بود و حزب طوفان و همفکرانش در انهدام آن قطب دیگر در افغانستان در کنار چین مائوئیستی و آمریکا بودند!

آمریکای پدرسالار خواهان سلطه بر جهان، به عنوان یک کشور است. و چون هسته مرکزی این زور و قلدری، سفید پوست و چشم آبی است، در نتیجه برتری در تمام وجوه به نفع خود و نژاد و قبیله خود را در نظر گرفته و اجرا می کنند.

در فیلم های علمی تخیلی آمریکایی، همین گروه اقلیت را، با نیروهای مافوق تصورعجیب ( خدایی-خیالی ) ، در پادشاهی کهکشان لایتناهی نشان می دهند! بر این حرص اقلیت مردانه نهایتی نیست.

چرا آنان از سوسیالیسم هراس دارند؟ چون کمونیست ها، علیه همه چیز برای اقلیت هستند . و همه چیز را برای همه می خواهد، چون معتقد به عدم استثمار انسان از انسان ، و برابری زن و مرد، هستند. چون فرقی بین نژاد های متفاوت قائل نیستد. چون معتقد به خدمات رایگان مساوی برای همه

هستند. یاد آوری یک نمونه : در اتحاد جماهیر شوروی ، خدمات پزشکی رایگان برای همه بطور مساوی ارائه می شد.

در برخی از کشور های اروپا بیمه همگانی، بعد از جنگ جهانی دوم شروع به راه اندازی شد.

در آمریکا ، اوباما در حدود سال 2014 ، سیستم بیمه نیمه همگانی را با مخالفت بسیاری در حزب جمهوریخواهان شروع کرد. ولی وقتی، ترامپ رئیس جمهور شد ، اولین کاری که تصمیم به انجام آن گرفت انهدام سیستم بیمه اوباما بود!

بعد از سرنگونی “کمون پاریس” (اولین نظام سوسیالیستی ) 26 مارس – 28 ماه مه 1871،

مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه، بر لزوم “دیکتاتوری پرولتاریا” برای حفظ انقلابات سوسیالیستی تاکید کرد. دیکتاتوری پرولتاریا، عبارت است از کوبیدن مسلحانه ماشین تسلیحاتی و سیستم نظام سرمایه داری قبل، و حفظ مسلحانه نظام انقلابی، تحت تصمیم نمایندگان حامی زحمتکشان در مجلس، و هیات رهبری و دولت حامی کارگران. تجدید نظر در اصول سوسیالیسم، رویزیونیسم یا تجدید نظر طلبی خوانده می شود.

مردان در دو دستۀ بزرگ خلاصه می شوند. مردانی که با انجام عمل خطا، خود را موظف به پوزش خواهی می دانند. و مردانی که عذر خواهی برایشان سخت، ننگ و کسر شآن است . و مثل فیل، پا گذاشتن روی هر چیز را برای مقاصد خود روا می دانند. مردانی که توانسته اند خود را ارتقاء داده و به ویژگی های انسانی برابری خواهی سوسیالیستی دست یابند، می دانند که باید در مقابل خطای خود پوزش بطلبند. و می دانند که باید در مقابل خطاهای خود، انتقاد از خود بکنند.

ولی در مردان حریص، خود خواه سرمایه دار اقلیت، و یا غیر سرمایه دار در صفوف مبارزین، با رسوبات کریه خود برتر بینی پدرسالارانه، پوزش در مقابل خطا و انتقاد از خود مطلقا دیده نمی شود. و آنان با اعمال نخراشیده همواره به ادامه کراهت در جامعه مشغولند.

کمونیسم تربیت نوین افراد جامعه، به عنوان انسان طراز نوین را خواهان است. لنین یک انسان طراز نوین است. انسانی که منافع جمع را به منافع شخصی خود ترجیح داد. زلال و فروتن.او آسمانی نیست، یک مرد زمینی و انسان واقعی است.

تعداد کثیری از مارکسیست ها، بخصوص مائوئیستها، معتقدند که رویزیونیسم در اتحاد جماهیر شوروی از زمان نیکیتا خروشف شروع شده است. اسناد و قرائن نیز جز این را نمی گوید.

ولی آنچه که نادیده گرفته شده است، بستر ایجاد شده برای کج رویهای خروشچف بوده است. مگر نه این که شرایط سازنده انسان است؟ پس چطور در دامن سوسیالیسم رویزیونیسم رشد کرده است؟

ستایش و احترام از استالین به لحاظ ساختن نظام سوسیالیستی و پیروزی در جنگ با فاشیسم هنوز ادامه دارد. از سویی دیگر، او حکومت جمع و اجرای قوانینی صادره توسط پارلمان حامی طبقه کارگران و دهقانان را، به دیکتاتوری فردی تقیل داده است، و این یک تجدید نظر اساسی در اصول

مارکسیسم لنینیسم است. اگر خدمات او به درستی، جهان را تغییر داده، ولی به موازات آن، خود نیز با تحمیل دیکتاتوری فردی، بستر رویزیونیسم را پایه ریزی کرده ، و راه سقوط نظامی را که خود معمار آن بوده، با زیر پا گذاشتن اصول مارکسیسم لنینیسم،هموار کرده است.

کمونیسم یا برابری خواهی قبل از این که از اشکال سیاسی باشد، جزو فاخرترین فرهنگ های انسانی است. عشق و احترام به همنوع است. برابر دانستن حق دیگران، به اندازۀ حق خود است. عقب کشیدن محترمانه و ابتدا راه را به دیگری دادن است.

درک آن نیاز به فرهنگ و شعور و احساس انسانی دارد. نیاز به محترم شمردن مرزها دارد.

صحبت از عشق محض به انسان و جامعه است. صحبت از فاصله از قانون جنگل، تمدن و ارتقاء انسان است. صحبت از صلح محض ، صحبت از احترام و لطافت روابط انسانی است.

برابری خواهی آرزوی دیرینه انسان است. هزاره ها بعد از فرو پاشی نظام مادر سالاری بدست مردانی در مصر باستان، (مستند در ویلدورانت) شهری با خانه هایی هم اندازه، اتاق های برابر، درخت های برابر و حتا ظروف برابر به نام شهر افق ساخته شد. طولی نکشید که آن شهر در تجاوز قدرت طلبانی بزودی ویران شد. ولی آرزوی برابری خواهی، تا امروز، همچنان با انسان بوده است.

مارکس با کشف قوانین استثمار انسان از انسان ، با دقت به تدوین اصول ایجاد نظام سوسیالیستی پرداخته و آنرا در اختیار همه گان قرار داده اند.

3

تاثیر انقلاب روسیه ، در حصار مرزهای روسیه نماند، آن انقلاب به رهایی نیمی از جهان تحت استعمار امپریالیست ها انجامید. انقلاب ضد استعماری هند، انقلاب چین، انقلاب کره، جنبش ضد استعماری ایران، تمام انقلابات ضد استعماری آفریقا، انقلاب کوبا، و… همه با تکیه بر وجود انقلاب اکتبر بوجود آمده اند و ادامه حیات داده اند. انقلاب روسیه فقط متعلق به روسیه نبوده ، انقلابی برای تمام جهان بوده است. زخم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در قلب مردم جهان، زخمی نیست که بهبود یابد. و احترام به مردم روسیه به دلیل ایجاد چنین انقلابی هنوز بر جا است.

شاید ما فشار همه جانبه امپریالیست ها برای سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی را بستر واقعی دیکتاتوری فردی استالین ارزیابی کنیم، (شاید انگیزه مارکس به طرح اروپای سوسیالیستی، تصور

همین فشار بوده) . واگر رهبران احزاب اروپایی به پیروی از کائوتسکی در جنگ اول جهانی به لنین خیانت نمی کردند، و روسیه به تنهایی مجبور به انقلاب نمی شد، طبیعتن این فشار بیرونی از طرف امپریالیست ها، علیه روسیه ایجاد نمی شد.

شاید ما عشق وافر استالین در حفظ سوسیالیسم نو پا را، بستر دیکتاتوری فردی او ارزیابی کنیم، شاید ما عدم اعتماد او را به دیگران، علت این دیکتاتوری فردی بدانیم،

شاید شرایط رشد اجتماعی روسیه را هنوز نارس برای انقلاب ارزیابی کنیم،

وشاید هم علت اصلی را شخصیت فردی استالین ارزیابی کنیم،

به هر حال یافتن علت تغییری در نتیجه نخواهد داد، چون انقلاب اکتبر1917 ، در سال 1991 فرو ریخته است، فقط به موفقیت فردا می تواند کمک بکند.

بعد از مرگ استالین و مائو، در مبارزه علیه کیش شخصیت، تصاویر و تندیس های آنان از دید عموم خارج شدند. واین سرآغاز مبارزه علیه فردگرایی آنان بود.

این قلم در چندین مقاله، از میکائیل گورباچف به عنوان خائن ترین مرد تاریخ نام برده است. چون او اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را، که برای حفظش 32 میلیون نفر فدا شده بودند، فرو پاشانده است.

سال گذشته بعد از حمله روسیه به اوکراین، گورباچف نیز با امراضی ناشناخته در 91 سالگی فوت کرد. شرح زندگی او به مناسبت مرگش منتشر شد. او به صراحت اعلان کرده بود، که برای سر نگون

کردن سیستم سوسیالیستی وارد حزب کمونیست روسیه شده است. وبا همفکری دختر دانشجویی در دانشکده حقوق، که بعد ها، با او ازدواج کرد، برای ساقط کردن نظام سوسیالیستی، تا به عالی ترین مناصب حزبی دست یافته است. و سپس ضربه نهایی را زده است.

آغاز راه او، با روی کار آمدن نیکیتا خروشف همراه است. وخروشف به تجدید نظر طلبی در اصول مارکسیسم لنینیسم و پی نهادن دیوار کج شناخته شده است. و مدارک نیز همین را می گوید.

ولی کدام بستر اجتماعی راه را برای ارتقاء خروشچف، باز کرده و چرا؟

آیا مبارزه با کیش شخصیت، برجسته ترین برنامه او برای ارتقاء نبود؟ پس این کیش و بت سازی ،

موجود بود که او در مبارزه با آن شانس ارتقاء یافت.

اگر چه امروز حزب کمونیست فدراسیون روسیه با احترام از استالین و خدمات او، یاد می کند و

مائوئیست های شرمگین، با چاپ عکس استالین و حذف عکس مائو، از استالین همچون فاتح راستین شاهراه سوسیالیسم دفاع می کنند و پیروزی بر فاشیسم توسط روسیه در جنگ دوم جهانی همچنان سینه ها را مملو از عشق و احترام به روسیه تحت رهبری استالین می کند، ولی براستی آب از سر چشمه چه گونه گل آلود شد؟ چه عواملی باعث شده تا فردی مثل خروشف به قدرت برسد؟

فاتح جنگ استالین است. و دو فاجعه عظیم نیز از شاخص های دوران استالین است .

تعداد کشته شدگان روسیه در جنگ، 27 تا 32 میلیون برآورد شده است، در جایی که فاشیست ها فقط 6 میلیون کشته داده اند. تسلیحات آلمان مدرن تر بود. استالین به ژنرال های ارتشی که تروتسکی ایجاد کرده بود اعتماد نمی کرده و تصمیماتی را که آنان می گرفتند به راحتی نمی پذیرفت، و گاهی دستوراتی صادرمی کرده که به مرگ جمعی سربازان می انجامیده است.

در اعمال دیکتاتوری فردی، بخشی نیز مربوط می شده به کشتار مردم بدون دادگاه.

غم فروپاشی کمون پاریس فراموش شدنی نیست. و امروز که دیگر اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی وجود ندارد. غم فروپاشی آن نیز هرگز.

در وصیت نامه لنین به وضوح آمده است: استالین و تروتسکی هیچ کدام نباید رهبری را به دست

گیرند. استالین خود خواه است. و تروتسکی نا استوار است. پولیت بورو (هیات سیاسی) باید بطور جمعی رهبریت جامعه را بعهده گیرد.

و این وصیت نامه لنین که نماد واقعی مارکسیسم است اجرا نشد! برخی معتقدند که وصیت نامه لنین قبل از مرگ استالین رو نمایی نشده است.

چرا رهبری جمعی بجای رهبری فردی اجرا نشد؟ این، آن مهمی است که هر معتقد به سوسیالیسم باید از خود بپرسد. راه سوسیالیسم راه کلکتیویسم است. هر نوع فرد گرایی، مخرب این راه می شود.

دیکتاتوری پرولتاریا، مطلقا بدان معنا نیست که دیکتاتوری حامی کارگران، بر جامعه حکم براند. دیکتاتوری فردی، باز نگری جدی در این اصل مهم و در واقع همان تجدیدنظر در اصول است که به

آن رویزیونیزم می گویند. و این که استالین هرگز به ملت خیانت مالی نکرد و چیزی برای خود نیاندوخته است، تحسین برانگیز است. ولی افاقه نمی کند. چون امروز دیگر اثری از اتحاد جماهیر شوروی نیست.

حق کشی، بی انصافی، نادیده گرفتن خدمات هر فرد در خدمت جامعه، و قضاوت های سطحی بسیار

زشت و ضد انسانی است. و جز از بیراهه و نتیجه غلط ، ثمری ندارد.

ولی بت کردن یک فرد با ضعف های جدی، نیز مضرات وحشتناک به دنبال دارد. به غیر از جعل واقعیت ها، الگو کردن فردی با خود خواهی مهار نشده، رشد غیر اصولی شخصیت پیروان سوسیالیسم را در پی دارد.

امروز از تولد و حیات سوسیالیسمی که جهان را تغییر داد و امید و پناه جهان سوم بود، جز بار حسرت از دست دادن آن نمانده است. از این رو مبارزه علیه تمام علل فرو پاشی آن، یک باید است.

گورباچف بعدها ، بعد از دیدن خصوصی سازی قلدرانه اموال اتحاد جماهیر شوروی، توسط عده ای قلیلی از مردان قلدر، بیدار شد. و از خود انتقاد کرد و گفت می بایست بجای ویران کردن نظام سوسیالیستی، آن را اصلاح می کرده است. ولی … مردم روسیه دیگر با او آشتی نکردند و در انتخاباتی که برای ریاست جمهوری شرکت کرد، فقط 05% آراء متعلق به او بود. بیماری ناشناخته ای که او را کشت، به گمانم تنهایی در ظلمات نفرت مردم بود. او دست آورد مبارزاتی ملتی و امید جهانی را بر باد داده بود.

مردانی که به گورباچف و یلتسین نزدیک بودند ، با حرص و ولع بی حصار و قلدری، اموال ملل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را به نفع خود تصاحب کردند، فروختند و پولها را برای دورکردن از دسترس صاحبان آن ، مردم روسیه و اتحاد جماهیر شوروی، سریع از روسیه خارج کردند و به حساب شخصی خود در بانک های غرب واریز کردند. و الیگارشی ( حاکمیت اقلیت) را تشکیل دادند. و دوباره طبقات را ایجاد کردند.

درست مثل ایران. مردم برای استقلال و آزادی و عدالت اجتمایی در 1357 انقلاب کردند. بعد از سوار شدن ملایان بر اریکه قدرت، و مصادرۀ اموال باقی مانده از به گفتۀ خودشان طاغوت، رفسنجانی گفت: حالا باید یک طبقه اشراف ایجاد کنیم. تاراج اموال ملی و تقسیم آنان بین ملایان و پاسداران

شروع شد. و آنان نیز مثل الیگارش های روس، انتقال ثروت ایرانیان به حساب های خود و فرزندانشان دربانک های غرب را شروع کردند و این انتقال همچنان ادامه دارد. تا روزی که غرب همه را به نفع خود مصادره کند. نه تنها عدالتی در ایران بر قرار نشد، بلکه ملت متوجه کلاه گشادی که بر سرش رفته بود، شدند. این بود تقیه در شیعه. دروغ به دشمن! ما کوخ نشینان را به کاخ نشینان ترجیح می دهیم!

با ورود ارتش روسیه به اوکراین ، تمام حساب های بانکی الیگارش های غارتگر روس ، توسط دولت های غربی مسدود شد. و معمولا حساب های مسدود شده مصادره می شود. بخصوص که مخارج جنگ اوکراین را هم غرب می پردازد. داستان قلدری و زور گویی مردان در جهان، نهایت ندارد.

بعد از یلتسین ، پوتین جامعه را به سوی ناسیونالیسم سوق داد. و کلیساها دوباره راه اندازی شدند! و امروز بالاترین تلاش بخش متحد روس و چین، مهار آمریکا و ایجاد جهانی چند قطبی است.

درست است، جهان باید جمعی اداره شود. و آمریکای زور گو نباید قادر باشد هر کشوری را نتوانست زیر یوغ خود درآورد، تحریم و ملل را به فقر خانمان سوز دچار کند. و اصولا این قلدری آمریکا نیاز به مهار جمعی دارد.

ولی جهان چند قطبی وقتی ایجاد می شود که چون گذشته قطب های متفاوت ایدئولوژی بر جهان حاکم باشد. والا زندگی طبقه کارگران جهان در گرو نسیۀ گردانندگان همه سرمایه دار، در فقر و فلاکت غرق خواهد شد.

از جنگ جهانی دوم، مهار امریکا ، یک آرزو بوداست. و برآورده شدن آن اولین گام رهایی می تواند محسوب شود. و فرو پاشی کل آن رهایی انسان از هیولای امپریالیسم آمریکا.

روسیه و چین در مبارزه علیه آمریکا، و برای اداره جمعی جهان، از ملایان ایران نیز به عنوان متحدی نامشروط استفاده می کنند. و ملایان راه نجات خود را در پی قیام های مردم به جان آمده ایران، در این اتحاد می جویند.

ملایان در این برهۀ حساس نه تنها برای درک این گام جمعی، شعوری از خود نشان نمی دهند، بلکه در ایجاد بلوا و توحش در پناه این اتحاد، واقعا مردم ایران را جان بر لب کرده اند. در ایران، طالبان را

الگوی خود قرار می دهند. دزدی ها و جنایت هایشان علیه ملت ایران آنان را در رده فاسدترین

حاکمیت های تاریخ جهان و در خدمت تنگاتنگ امپریالیستها قرار داده است. و در تحمیل حجاب پوشالی بر سر زنان، دست از اعدام مردم بر نمی دارند. در جایی که خودشان شهر مشهد را فاحشه خانه رسمی خاور میانه کرده اند و با دائر کردن صیغه سراها و فروش دختران بالاتر از 12 سال و باکره ، در پارو کردن دلارهای زوارین هستند. و پرستوهایشان (زنان اسیر در چنگ آنان) با بکینی در سطح شهر تهران، در فضای مجازی جهان در چرخش است. اسارت این زنان جوان به عنوان پرستو در دست این باند جنایتکار، واقعا از دردناک ترین بخش های تزویر این حکومت استعماری برای فریب ملت است. ملایان زنان پرستو را لخت کرده و به نام معترض می خواهند به جامعه غالب می کنند.

4

اتحاد روسیه و چین با ایران، برای ایجاد جهان چند قطبی، مثل ساختن عمارتی نو، با آجرهای فرسوده و کهنه آبریزگاه عمومی است.

این اتحاد آنگاه ارزشمند می بود که، روسیه و چین با حمایت از ملت ایران ، بطور مشروط با رژیم ملا همکاری را شروع می کردند. و از رنج های ملت ایران می کاستند. وقتیکه چین و روسیه، بی اعتنا به رنج بی پایان مردم ایران، قرار دادهای بلند مدت، با شرط عدم اطلاع ملت ایران، با رژیم ملا می بندند، نمی توانند در آینده روی دوستی ملت ایران حساب باز کنند.

نه، هرگز … هدف وسیله را توجیه نمی کند.

رژیم ملا پایه و اساس فساد است و در حال جهانی کردن فساد به نام اشاعه شیعه (استعماری) است.

متحد دیگر جهان چند قطبی، یا محور مقاومت، اردوغان هزار چهره است.

شعار انتخاباتی او در نفی همجنس گرایان : خانواده برای ما خیلی مهم است، چهرۀ حریص او را برای کسب آراء کریه تر می کند. خوب است که همه می دانند که در خانواده های مصلحتی ترکیه، اغلب پدر داماد بجای داماد به حجله می رود. تا خانواده های محترم ترکیه همچنان محتم بمانند! او نیز یکی دیگر از متحدین از بن فاسد چین و روسیه در این قطب تازه است.

خشک سالی و ریز گرده های خوزستان، به دلیل بستن آب فرات توسط اردوغان، برای ایجاد دریاچه

تفریحی “دوری سو”. برای او اهمیت نداشت که وقتی جریان رودخانه های دجله و فرات را با نادیده

گرفتن قوانین بین المللی برای ایجاد سد تفریحی متوقف می کند، با افت سطح آب و ایجاد خشک سالی در منطقه بین النهرین، باعث فلاکت مردم می شود. فرار مردم مظلوم خوزستان، رها کردن دارو ندارشان، و ساکن شدنشان درحلبی آبادهای حومه تهران، داغ تازه ای نیست.

و همکاری اردوغان و پسرانش با گروهای اسلامیست در غارت نفت سوریه از یاد ها نرفته است. بعلاوه هزاران لکه سیاه در کارنامه اردوغان !

ولی امروز برای ایجاد قطب جدید، باید در آستان 400000 مسجد ترکیه زانو زد، و دعا کرد تا ، در این انتخابات، ضربدر زیر نام اردوغان در لیست انتخاباتی از قلم مردم ترکیه نیفتد! این است روزنه امید با چراغ فتیله ای روغن سوز! و ما، که در انتظار طلوع خورشید.

اردوغان بیش از 30 سال که بر اریکه قدرت ترکیه سوار است و هنوز نمی خواهد پایین بیاید.

وهر گاه قدرت در یک نقطه متمرکز شود، مثل آب راکد می گندد.

و هر نوع بت سازی و بت پرستی پایه فساد و تباهی است. چون بت پرستی فقط ایجاد بت نیست، که حقارت پرستندگان بت و گسترش بستر حقارت آمیز دیکتاتور پروری را نیز همراه دارد.

مارکسیسم لنینیسم راه مبارزه طبقه کارگر را پیش روی تمام هواداران سوسیالیسم قرار می دهند، ولی صحبتی از زدودن خود خواهی در فرد فرد انسان ها و بخصوص در اکثر مردان نمی کند. اگر چه خود ایدئولوژی درک این چنین رفتاری را در افراد انتظار دارد.

5

گر چه زور گویی و خشونت در پسران، در مدارس پسرانه به وضوح دیده می شود.

در مدارس دختران داستان به هیچ وجه چنین نیست. در گیری دختران بصورت قهر است. و حال آنکه در گیری پسران بزن بزن و لشکر کشی و همه نوع خشونت و تحقیر و توهین و ضایع کردن کودکان ضعیف تر به بیرحما نه ترین شکلی را در بر می گیرد.

این رفتار غریزی از دبستان تا به عرصه های بالاتر زندگی گسترش می یابد، تا به خود امپریالیسم می رسد. این منش زور و قلدری مردانه که از زمان فرو پاشاندن نظام مادر سالاری “کمون اولیه “تا به امروز، با گذشت هزاره ها، توانسته خود را تحت نام های مختلف برده داری، فئودالیسم و سرمایه

داری و امپریالیسم، تا به امروز برساند و جوامع را همچنان طبقاتی و غرق در بدبختی نگه دارد، تا به

حال میلیون ها مرد معترض به این نظام طبقاتی را در سیاهچاله های خود پوسانده است. و توانسته جامعه انسانی را تحت قانون زور و قلدری جنگل نگه دارد.

توده های مردم جهان، در رنج زائیده شده اند، در رنج زیسته اند و در رنج مرده اند. این بوده نتیجه زندگانی طبقاتی . و غارتگران دراین نظام های مرد سالارانه انگلی، بر خون ستمدیدگان کاخ

می سازند و برخورداری از تمام ثروت ملی را با تکیه بر نیروهای مسلح ، حق مسلم قلدری خود

می دانند.

هر آنچه که به دست اکثر مردان داده می شود، برای برداشت بیشترین به نفع خود، آن را ویران می کنند. پس باید برای این هیولای خود خواه و سلطه جو در تن و جان مردان چاره ای اساسی اندیشید. وبرای مهار آن و ممانعت از رشد بستر و باروری آن چاره ای اندیشید.

مهار خود خواهی اولین گام بسوی زدودن نظام مردسالاری است.

در عرصه جهانی مردان بسیاری خود را مدافع سوسیالیسم معرفی می کنند، ولی در حیطه کوچک و یا بزرگ خود، دیکتاتوری فردی را همچنان تحمیل می کنند. اگر چه این جزیی و بی اهمیت می نماید، ولی در واقع اهرم تخریبی قوی دارد و یکی از موانع اتحاد و تشریک مساعی نیروهای چپ امروز در جهان است.

مردان کشورهای صنعتی، به مراتب بیشتر، برابری زنان و مردان را درک و اجرا می کنند. و حال آنکه اکثر مردانی که از جوامع جهان سومی عقب مانده می آیند، خشونت و منیت بدوی در رفتارشان نسبت به همکاران زن و حتا مرد در فعالیت های سیاسی و روز مره دیده می شود. و این خشونت رفتاری و کلامی مهار نشده به عدم رشد عرصه های سیاسی می انجامد و ترمز رشد کشورهای جهان جنوب، یا جهان سومی است.

مشکل تاریخی جوامع انسانی خود خواهی در سطوح مختلف در مردان و ایجاد زور مداری و قلدری

توسط اقلیتی از آنان در تمام عرصه های زندگی منجمله سیاست جهان است.

امپریالیسم چیزی جز اوج مرد سالاری نیست. امپریالیسم اوج رشد بی مانع سلطه خشونت و زورگویی

مردانه در جهان است.

مردان بودند که با زور مداری، دوطبقه روبروی هم ایجاد کرده اند.

مردان بودند که برای تحمیل بی چون و چرای نظراتشان، خود را بصورت فرستادۀ خدا به جامعه

انسانی تحمیل می کردند. 124000 پیامبر برای تحمیل تمام نظرات بی چون و چرای خود به مردم، به عنوان پیامبر رسما اعلام موجودیت کرده اند. اگر چه محمد ابن عبداله خود را آخرین پیامبر خواند، ولی ادیان بسیاری بعد از او همچنان توسط مردان ساخته شدند.

آیا تا به حال زنی از زنان، نیاز به پیامبر شدن داشته است؟ نه. چون زنان مثل مردان سلطه جو نیستند و نیازی به تحمیل تمام نظریات خود به دیگران ندارند، تا آن را به صورت آیه هایی خدایی به مردم تحمیل کنند.

یکی از نویسندگان سوریه : عایشه می گفت هر وقت پیامبر، سلمان فارسی را می دید، شب دهانش کف می آورد و آیه ای بر او نازل می شد. (سلمان گات های شعر گونه زرتشت را به عربی برای محمد ابن عبداله می خوانده ، که در آیه ها، بر مردم خوانده می شده) و گفته که مردانی بعد از محمد، با آوردن کف بر دهانشان ادعای پیامبری کردند، محمد ابن عبداله، تمام آنان را به قتل رساند. چون خود را خاتم الانبیاء معرفی کرده بود.

مذاهب در حمایت وسیع ستمدیگان بوجود آمدند. ولی هیچ کدام حامی جامعه بی طبقه نبودند و از همان آغاز غارتگران سریع به ادیان پیوسته و غارت خود را زیر پرچم مذاهب ادامه داده اند.

امروز هم مذاهب وسیله ای برای به صلابه کشیدن ملل و محرومان هستند. و امپریالیست ها برای استعمار و تحمیق توده ها و استثمار شدید ملل از آن ها سوء استفاده می کنند.

6

مردان بودند و هستند که با ایجاد گروه های مخوف جاسوسی و ترور برای به اسارت کشیدن جوامع انسانی اقدام کرده و می کنند. و برای حفظ موقعیت خود لشگر و انواع نیروهای مسلح ایجاد کرده و می کنند. این نیروهای مسلح برای دفاع از مردمی نیستند که درون مرزها زندگی می کنند. این نیروهای مسلح، برای دفاع از منافع آن مردان خود خواهی هستند که خود را بر مردم تحمیل کرده اند. مردانی که تمام اموال جامعه را با تعداد کمی از هم دستان خود غصب کرده و با تکیه بر نیروهای

مسلحی که به راه انداخته اند خواهان استمرار سلطه خود و سپس انتفال آن به ورثۀ خود بوده وهستند. هر آنچه را که تحمیلش بر جامعه دشوار است، به عنوان دستور دین و خدا توسط آیت اله ها و کشیشان و خاخام ها و…. به جوامع تحمیل می کنند

چارلز سوم پادشاه تازه بریتانیای کبیر، تاجش را توسط کلیسا بر سر گذاشت.