!سیاست فریبکارانه جو بایدن و دو دولت

سیاست فریبکارانه جو بایدن و دو دولت!

سیاست فریبکارانه جو بایدن و دو دولت ! 

   فرح نوتاش                جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرن زنان             19.11.2023

 

  بعد از سناریوی خونین روز 6 و 7 اکتبر، با هدف ایجاد بهانه ای قوی برای موجه جلوه دادن حمله اسرائیل به غزه و قتل عام مردم غزه، سناریوی دوم دیروز شروع شد.

جو بایدن برای آرام کردم تظاهرات در جهان، ایجاد دو دولت در فلسطین را مطرح کرد! که غزه نیز تحت مسئولیت دولت محمود عباس در کرانه باختری اداره شود!

در شرایط حاضر دولت ها با نیروهای مسلح شان تعریف می شوند. نیروهای مسلح مختلفی که قادرند از حقوق مردم در داخل و خارج از مرزها دفاع بکنند.

جو بایدن با فرستادن 5000 نیروی مسلح به اسرائیل، در کمک به اسرائیل در ویران کردن زیر ساخت شبه دولت غزه سهیم است. ( برخی از سربازانش نیز در غزه زخمی شده اند. )

در کرانۀ غربی دولت محمود عباس نیروهای مسلح ندارد تا بتواند از فلسطینیان و حقوق آنان دفاع بکند. وقتی که مردم اسرائیل و یا ارتش اسرائیل به فلسطینیان حمله می کنند ، آنان را می کشند و یا دستگیر کرده به زندان های اسرائیل می برند و خانه و مزارعشان را اشغال می کنند، نیروی مسلحی برای دفاع از آنان و حمایت از حقوقشان وجود ندارد. پس این دولت دارای مشخصات و کارایی یک دولت نیست.

از طرفی دیگر آمریکا اجازه ندارد در امور سازمان ملل دخالت کند. و دارای شرایطی نیست که برای ملل دولت تعیین کند.

مردم فلسطین تحت نظارت سازمان ملل می توانند دولت خود را انتخاب کنند.

وانگهی، دو دولت زمانی واقعی محسوب می شوند که هر کدام نیروهای مسلح خود را داشته باشند.  در این جا یک دولت مجهز به تمام سلاح ها و حتا سلاح های هسته ای است و دیگری نه ارتشی دارد و نه سلاحی!

پس معلوم است که کدام بر اوضاع مسلط خواهد شد. کشوری که نیروهای مسلح نداشته باشد، دارای دولت نیست!

جو بایدن فکر می کند که می تواند مردم جهان را فریب دهد، ولی مردم بر سیاست فریبکارانه او واقف هستند! او دارد به قتل عام فلسطینان کمک می کند. واو در حال پاک کردن فلسطین از روی نقشۀ جهان است.

قرارداد جدید و زیر زمینی گاز بین اسرائیل و شرکت بریتانیایی بریتیش گروپ ، جی بی، قانونی نیست. آن گاز متعلق به مردم غزه است.

اتحادیه اروپا که امیدوارانه از اسرائیل برای دریافت بخشی از ان گاز دزدیده و غصب شده حمایت می کند، شرمی برای انسانیت است!

و تمام این دولت های بی لیاقت و بی کفایت که ساکت، ناظر کشتار مردم مظلوم فلسطین هستند !

 تمام اشغال کنندگان فلسطین باید به کشور وطن خود باز گردند.

فلسطین متعلق به فلسطینان است.

 

نهایتی برای حرص این آدمخواران نفت آشام نیست

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.