مادرانه جنگیدن

مادرانه جنگیدن

فرح نوتاش بهمن 1392

 

مقر حکمرانی ...منتقل شده است به گورستان

نه گورستان هم سطح زمین

هزارن لایه پایین تر

این را چاره باید کرد

بساط شیادان و حقه بازان

زیرو رو ...و بر چیده باید کرد

و الا درفضای پر تعفن گورستان

همه بیمار ... وهمه جان خواهیم داد

 

باید مقر حکمرانی و حکم رانان را

همانجا دفن کرده

هر چه زودتر گورستان را ترک کنیم

 

باید مادرانه جنگیدن بیاموزیم

مادران هرگز ...در دفاع از فرزندان

نمی شناسند ترس و هراس

باید فنون جنگی را از مادران بیاموزیم

جنگ ما با شیادان ...

این بار مادرانه خواهد بود

womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.