مأموران آمریکایی

مأموران آمریکایی

فرح نوتاش

فروردین1386

ترجمه از اصل سروده شده به انگلیسی

 

 

هنگامی که سگ... شبانگاهان پارس می کند

و سایه ی مضحکی ...پرتو ضعیف را قطع

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که حتی ... باران نمی بارد

مرد عجیبی را می بینی ...که زنجیر ایمنی به چرخ ها می بندد

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که مردی وجدانش... و حقوق انسانی را می فروشد

و قلبش محکم در کیف پولش می تپد

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

هنگامی که بیلیون ها یوروو... از بانک کارگران ناپدید می شود

و در دایره بزرگ گرد این فاجعه ... کسی رو راست نیست

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که دزدان کوچک تعقیب و دستگیر می شوند

ولی ...دزدان بزرگ در هتل های پنج ستاره و بیمارستان های خصوصی مورد مرحمت اند و به آزادی استراحت می کنند

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که وسایل ارباب جمعی ...همه ساکتند و به سختی حقیقتی را می گویند

و برنامه هایشان را با سکس و نمایش های لوس پر می کنند

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

هنگامی که رهبر یک حزب کمونیست به چپ علامت می دهد ...و به راست می پیچد

و با تمام نیرو حزب را ضایع و منشعب می کند

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد

 

 

هنگامی که یک حزب برادر اخبار را دریافت می کند ...و با تنبلی... بی محلی می کند

و حساس نیست ...و دهن دره می کند و بالاخره به خر خر می افتد

دهن دره نکن

به دنبال مامور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که در یک حرکت اجتماعی کسی همیشه نقش ترمز را دارد

و با نیرنگ های بسیار اجازه نمی دهد... فردی... گام های پیشرو بردارد

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که معشوقه ات ...تو را منحصر به خود می کند...و محکم به زندگی روزمره گره ات می زند

و با دندان و چاقو نشان دادن... از برداشتن گام های اجتماعی... بازات می دارد

به دنبال مأمور آمریکایی بگرد.

 

 

هنگامی که به شد ت... بی قرار یافتن جایی برای شاشیدن هستی

و ترجیح می دهی اقدام ات متعهدانه باشد

وقت را تلف نکن

به دنبال سر نزدیک ترین مأمور آمریکایی بگرد.

Comments are closed.