تظاهرات در وین علیه فرستادن سربازان اتریش به اوکراین

تظاهرات در وین علیه فرستادن سربازان اتریش به اوکراین

فرح نوتاش 1 .6. 2023

از جنک جهانی دوم که اتریش در  کنار آلمان بازنده جنگ شد، دولت های متفقین آن را متعهد به بیطرفی کردند. قانون اساسی اتریش هم آن را یک کشور بی طرف تعریف می کند.

ولی به تازگی این بیطرفی در حال باختن رنگ است. زیرا رئیس جمهور اتریش الکساندر وندربلن، نظر بر فرستادن سرباز به اوکراین تحت عنوان کمک های بشر دوستانه دارد.

چندی پیش ویدئوی سخنرانی ولودیمیر زلینسکی از مجلس اتریش نیز پخش شد. او در این سخنرانی که برخی از حضار در مجلس نیز  محل را ترک کردند، و همزمان نیز تظاهراتی در جلوی مجلس علیه آن در جریان بود، تقاضای همه نوع کمک، از سلاح های سبک تا سنگین و سرباز کرده بود. همچنان که از همه دولت ها در سخنرانی های دوره ای اش چنین تقاضایی را می کند.

در مورد تصمیم ها مربوط به کمک به اوکراین، سعی بر این است که هر چه آرام تر صورت پذیرد. ولی چندی از احزاب و سازمان ها، امروز ، با تظاهرات خود در مقابل مقر صدراعظم اتریش اعتراض خود را علیه این گونه تصمیمات بشدت اعلان کردند.

آنان خواستار محترم شمردن بیطرفی اتریش و عدم هر گونه کمک رسانی ، اعم از دادن سلاح و نیروی رزمی شدند. رئیس جمهور اتریش کاندید حزب سبز ها بوده . و شعاری با طنز تلخ – 40 سال جنبش صلح خواهی سبزها- نیز در کنار دیگر شعار ها دیده می شد. 

شعارهای- اتریش مستقل، صلح برای جهان ، و خاتمه دادن به جنگ با ندادن سلاح به اوکراین،  از اهم شعار ها بود. سخنرانان از احزاب و سازمان های مختلف از خطرات جدی این گونه کمک ها سخن گفتند. و خواهان بی طرفی اتریش شدند.

سربازان اتریش را به اوکراین نفرستید

بیطرفی اتریش را حفظ کنید

صلح با ندادن اسلحه

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.32.37.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.32.44.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.32.55.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.33.03.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.33.11.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.33.17.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.33.23.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.33.29.png

RTEmagicC_Screenshot_2023-06-02_at_00.33.38_01.png

 

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.