بهار 4

بهار 4

در جشن عظیم رویش بهار

رقص و تبسم جوانه ها

به آواز آرام هر نسیم

سرشار از لطف و

بوسه های ملایم آفتاب

همراه با شمیم

 

آئینۀ شفاف جویباران

تازه راه و جوان

با جست و خیز و با ترنم

در شستشوی چهرۀ شن وماسه ها

از غبار ملول زمستان

 

لغزش ممتد زلال آب

از کنار گل ها و سبزه ها

و پذیرای گهگاه تک گل ها

در مسیر راه

 

حرکت طناز گیسوان تازه سبز بید

شاداب و دلربا

به این سو و آن سو با وقار وشرم

در جمع ...

شاخساران گستردۀ دیگر درخت ها

 

و جشن پر آرزوی فواره ها

بر اوج بلند و آبی آسمان باز

و یورش سپید گرده های آب

بر پوست لطیف هوای صبح

رنگ ملایم برگ های ریز

چون حریر و تور سبز

بر شاخه های لخت درختان

در دوسوی... ممتد یک خیابان

 

و نوازش پر مهر تابش خورشید

بر گلبرگ های یاس زرد

بنفشه و سنبل

میخک و گل سرخ

 

و نجوای پر راز و نیاز کبوتران

بر شاخه های پر پیچ وتاب یک درخت تاک

و بازی گنجشکان ... پر ز جنب و جوش

با دانه های پراکنده

بر سینۀ مهربان خاک

 

لبخند شیرین یک کودک ظریف

در جمع کودکان و راه مدرسه

شاداب و بی ستیز

دست در دست دوست

گام با گام دوست

در راه پر نوید

در راه پر امید

 

نشان از آغاز برگ نو

فراز تازه ... در برهۀ زمان

بدرود با سایه های سرد

با زمستان ساکت و ملول

تاریک و خموش... همچون خود سلول

و سنگینی سایه ها

بر شانه های بالا کشیدۀ

یک زن سیاه پوش

بر قدم های لرزان...

پر ز شک وهراس روی یخ

درد بر چهره اش ... چهره ای ولی خموش

 

فرح نوتاش

تهران فروردین 1370

www.farah-notash.com

Book 1

Comments are closed.