8 مارس 2015

8 مارس 2015

قدرت زنان ( جبهۀ جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان) فرح نوتاش

آیا ما از تبعیض و تحقیر زنان، بعنوان یک انسان و به خاطر زن بودن رنج می بریم ؟

یا از آن آگاه نیستیم !!!؟

تنها راه فائق شد بر این درد هولناک، مبارزه علیه امپریالیسم است .امپریالیسم اولین دشمن زنان و خالق اسلام سیاسی در جهان است.

مبارزۀ ما شانه به شانۀ مردان علیه امپریالیسم واسلام سیاسی اش است

امپریالیست های انگلیس و امریکا خالقین و عمده ترین حامیان اسلام سیاسی هستند.

 

   www.farah-notash.com     women’s power

Comments are closed.