یاد تو 5

یاد تو 5

گلایل آخ گلایل آخ گلایل                  

     گلی گم کرده دارم همچو سنبل

گل لاله بچینم دونه دونه                    

     تو گورستون تهرون کرده خونه

سر راهم بروید دشت پونه                  

     ببوسم زخم تو بر روی شونه

هزاران چم برفتی از دیارت                

     گلی دو ساله خفته در کنارت  

برایت گل بیارم دسته دسته                  

     بچینم روی گور جان خسته

رهی که رفته ای کی داره برگشت          

     جوانی تو هم اینگونه سر گشت

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت 1369

www.farah-notash.com

book1

Comments are closed.