گل سرخ

گل سرخ

گل سرخ رقص کنان

بر صدف صاف خیالم لرزید

پر گشود

بر اوج فضای

پر پولک و نورم چرخید

 

شبنم اشگ ز رخ پاک نمود

و ... شاد از آغاز

با لطافت خندید

 

گل سرخم رقصید

گل سرخم خم شد

دور زد و دوباره بر گشت

عطر افشان بر روی نسیم

سبک بال ... و رها

بلور قندیل های ارغوان را

در غار سرودم بوسید

 

گل سرخم پرواز

گل سرخم آواز

گل سرخ ... دم سرخ نفسم

گل سرخ نه قاصد ره گذرم

گل سرخ

سینۀ پر جوش و خروش و جرسم

 

فرح نوتاش

تهران تیر 1372

Book 4

www.farah-notash.com

Comments are closed.