کودک کار

کودک کار

کودک کار...کودک کار

کودک رنجهای نابکار

کودک آرزوهای ممنوع

کودک امید های پر سراب

 

کودک دشتهای تب دار

لبهای خشک و بسته

چشمهای باز

وافق دور و خاکستری...چوبه های دار

کودک حیرت و ماتم

کودک خوشه های حسرت...خوشه های غم

 

کودک دستهای سرد

کودک تجاوز و تحقیر

و زیر آوار سیاه رنج و خط فقر

 

آه...

کودک فروشی

دست و پا و چشم

کلیه و کبد... قلب وقلب و قلب

فریاد...هزاران آه

کودکان جهان فرودست

همهمه کودکانه شما

پشت دیواهای بلند و بسته

بدون در... بدون در

 

فرح نوتاش

تهران1376

www.farah-notash.com

Comments are closed.