کودکان پناهندۀ ناپدید شده در اروپا

کودکان پناهندۀ ناپدید شده در اروپا

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان             وین   فوریه 2016

 

تعداد کودکان پناهندۀ ناپدید شده بعد از ورودشان به اروپا، توسط پلیس اروپا در حدود 10000 نفر اعلان شده است. مشخصا 5000 نفر در ایتالیا و 1000 نفر در سوئد و بقیه در نقاط دیگر. فقط

58 هزار کودک پناهنده زیر 18 سال در آلمان بدون سر پرست، تحت نظارت سازمان های دولتی و خانواده ها هستند. این ارقام، صحبت از کودکانی می کند که هویت آنان در ورود به اروپا ثبت شده است.

نگرانی پلیس اروپا، در سوء استفاده از این کودکان در فحشا و بردگی در دست باند های مافیایی است. و البته اعضای بدن این کودکان بی پناه نیز خود صحبت از رقم باد آوردۀ هنگفتی، برای

جنایتکاران می کند.

پناهندگان سوریه (کودکان وزنان) در ترکیه ، در چنگ مافیای ترک ( با ایجاد مهر بر بدنشان) ، اسیرشده و مورد سوء استفادۀ وحشیانه جنسی قرار گرفته اند.

و ناپدید شدنشان در اروپا، نه که یک زنگ خطر، بلکه هیاهوی مستاصل کنندۀ تمامی زنگ های جهان است. فریاد پنهان تمامی انسان هاست.

آیا از شما مردم جهان ، کسی هست که بداند پایان خط جنایات تحمیلی آمریکا کجا و کی است؟

سال ها ست که تصویرکودک ناپدید شده ای با تصویر گریان اولیاء او در روزنامه ها چاپ می شود ولی کودکان پناهنده نه نامی دارند، نه پدری و نه مادری . در لیست ناپدید شدگان، آنان فقط یک شماره اند.

چه کسی برای این کودکان بی پناه و اسیر در چنگ جنایتکاران می گرید ؟

مردم سوریه چه کرده اند که تجاوز به کشورشان... خانه اشان... حتا فرزندانشان را پایانی نیست.

ما فریادمان را به کجا بریم؟

وقتی روزنامه ها عکس فشار چکمۀ سرباز آمریکایی را در ویتنام که صورت زن ویتنامی را در حال درد و فریاد له می کرد، چاپ می کردند نفرت مردم جهان را بر آمریکاییان دامن می زدند. حال دورۀ بازی نوین آمریکا و ایجاد ارتش اراذل داعش است. اگر چه سعی آمریکا، پنهان شدن در سایه است ولی چهرۀ واقعی و کریه فتنه گراش، بر مردم جهان آشکار است. از این رو در نمایش مدام، در پی مخفی کردن خود است.

در 23 دسامبر 2015 روزنامۀ نیویورک تایمز طی مقاله ای سعی در تحمیل این نظر به خواننده است، که« ارتش داعش زندگی بعد از مرگ صدام است».

یعنی برای پنهان کردن تمامی فعالیت های کثیف امپریالیسم آمریکا در بخاک و خون کشیدن ملل، که توسط مثلث خبیث اش،« اسراییل، ترکیه و عربستان سعودی» در تولید تا به مصرف ارتش هایی از قبیل داعش، در خاور نزدیک ، میانه ، آفریقا و جهان پیاده می شود، صدام را از گور بیرون می کشد و می خواهد حقایق را پشت جنازۀ صدام پنهان کند.و آنچه را که تحت نظریه شانس دوم از طرف نظریه پردازان کاخ سفید برای طولانی تر شدن عمر امپریالیسم فرتوت دیکته می شود و در حال پیاده شدن است، پنهان کند. تصاحب کل معادن جهان هدف آمریکاست. و عقب بردن ملل تا غرق کامل در دنیای تحمیق، وظیفۀ دیکته شده به ارتش داعش و تمامی جنبشهای اسلامیست ها است.

و جالب این که روز بعد وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی ایران« ظریف» نیز تصریح می کند تولد داعش نتیجه حملۀ 2003 آمریکا به عراق است. البته چند روز بعد، در رد قانون جدید ویزای ورودی به آ مریکا،با تروریست خواندن سی آی ای کمی در نجات خود می کوشد.

خیر... نیویورک تایمز صهیونیست، خلق داعش و تمامی 169 گروه اپوزیسیون در سوریه

دنبالۀ همان سیاست حملۀ 2003 آمریکاست ومربوط به مرض طمع و تمامیت خواهی آمریکا

می شود. وشما نمی توانید با بیرون کشیدن صدام از گور آبرویی برای امپریالیسم آمریکا دستو پا کنید. مردم جهان با هزاران عکس و مدرک و دلیل با حقایق آشنا هستند.

امروز که لبۀ تیز تحقیر بر شاهرگ پناهجویان افغانی است، با بالاترین میزان، 30% بی سواد، که هرگز مدرسه نرفته اند. نتیجۀ ایجاد آشوب مدام توسط آمریکا در افغانستان است. انفجار های انتحاری و بستن مدارس توسط طالبان و بقیۀ تولیدات آمریکایی است.

و داعش زندگی قبل از مرگ امپریالیسم آمریکا است.

 

www.farah-notash.com         Women’s Power

Comments are closed.