کودکان فلسطین

کودکان فلسطین

بگوش ...

این انعکاس مکرر

از تنیده بانگ ها و ناله های بهم

که بر یال تند بادها

می چرخد و می پیچد

در کوهساران زنجیر وار زمین

و منعکس می گردد

در لایه های بینهایت زمان

داغ مادر زمین است

...

و این رگبار تند و مایل باران

که می نوازد ... با شدت تازیانه

و می سوزاند ... اعماق هر آنکه را ...

که نیست مسدود سمع جانش

و نه مسدود چشم دلش

اشک های مادر زمین است

مادر زمین ...

سال های سال است که

های و های می گرید

...

اگر چه نفیرش اوج گرفته

به تازگی ...

از ظلمی که رفته بر کودکان سوریه

...

لیک شعله های فغانش زبانه می کشد از ...

جمجمۀ های بی شمار کودکان

همگی محکومین به مرگ ...

به حکم استعمار گران صهیونیست

با شکستگی استخوان سر

از ضربه های قنداق تفنگ ...

برای صرفه جویی از دانه های فشنگ

...

کودکان همگی بی گور وبی کفن

در جای جای فلسطین

سر شان ... بر سینۀ زمین

 

فرح نوتاش

01 . 02. 2017 وین

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.