کودتای گورباچفی در حزب تودۀ ایران

کودتای گورباچفی در حزب تودۀ ایران

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان             وین سپتامبر2015

 

با یاد رنج بی پایان قربانیان گمنام حزب تودۀ ایران، سه نسل کودکان تیپا خورده، آینده و زندگی باخته با داغ زندان، اعدام، اخراج از کارومصادرۀ اموال و سقوط به دامن فقرپدران و مادران.

 

زمانی که رهبر حزب تودۀ ایران نورالدین کیانوری از زندان اوین طی مصاحبه ای گورباچف و یلتسین را خائنین به سوسیالیسم و پایمال کنندۀ خون 20 میلیون سرباز بلشویک اعلام می کرد، اینجا در اروپا ، در حزب تودۀ ایران، در یک کودتای گورباچفی شدیدا آرام و پنهان، چند نفر سلطۀ خود را بر حزب اعمال می کردند.

آنان رهبر نوین حزب، علی خاوری، مرد فرهیخته، فرزند قهرمان ملت ایران ، آزاد شده اززندان بر دوش مردم در انقلاب را با فشار از مسند خود پایین کشیدند و و تحت عنوان شورای رهبری، سلطۀ کریه و نامیمون خود را بر حزب، سایت آن و افراد بی خبر از آنچه که در حال روی دادن بود اعمال کردند. راه توده سایت خبری حزب، از آنان جدا شد و هنوز گهگاهی می نویسد رهبر ما علی خاوری است. بسیاری از اعضاء و هواداران، حزب را ترک کردند.

این شورای رهبری ، تتمۀ همان جریان آمریکاییست که دودمان اتحاد جماهیر شوروی را بر باد داده و با تسخیر حزب ارانی و روزبه، فریب ملت ایران را در پیش گرفته است. این آغاز سخن راندن کنگرۀ صهیونیستی آمریکا ، با ماسک حزب تودۀ ایران ، از تریبون حزب تودۀ ایران بوده تا به امروز. این شورای رهبری اگر چه با وقوف کامل به ماهیت کریه خود، تا امروز سعیش پنهان کردن چهره وماهیت وجودی اش بوده و هست ولی از همان ابتدای کارش، اهداف سوء سیاسی خود را قدم به قدم دنبال کرده است.

ایران بی اتم، که سالیان درازی شاهد اشاعۀ آن از طرف کودتاچیان بوده ایم ، حال با مشخص شدن مواضع دو جناح دمکرات و کنگره ، مشخصا وابستگی آنان را به کنگره صهیونیستی آمریکا ، مرکز شر جهان عریان می کند. کودتاچیان خواست کنگرۀ را به صورت شعار حزبی به میان مردم برده اند. نباید اتم به دست ملا بیافتد. البته کسی نیز می تواند بگوید ما برای داشتن هوای سالم پیشنهاد می کنیم بجای اتومبیل که هوا را آلوده می کند از این پس با الاغ و اسب آمد و شد کنیم . ولی ایران بی اتم وقتی در کنار سکوت در مقابل قتل عام مردم فلسطین در 2008 و 2009، قرار می گیرد وابستگی آنان را به صهیونیسم محرز می کند.

شعار طرد رژیم ولایت فقیه ، دقیقا افشا کنندۀ ماهیت وجودی آنان است. خواهان یک جامعۀ سکولار ولی بی ابراز گرایشات طبقاتی. چون طبقۀ مورد حمایت آنان، دیگر طبقۀ کارگر نیست، بلکه طبقۀ سرمایه دار است. از این رو بجای مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه داری ، شعار طرد رژیم ولایت فقیه ، کفاف خواست آنان است.

حزب تودۀ ایران دارای سه ویژگی اساسی بوده است. ضد امپریالیست، ضد صهیونیست و ضد سرمایۀ داری، که هر سۀ آنان توسط کودتاچیان از سر لوحۀ اهداف این حزب محو شده است. و کوتا چیان نیز شروع به سینه زدن زیر پرچم حقوق بشر کرده اند .

سایت حزب و نامۀ مردم تبدیل به رسانه ای منفعل و ایستا و بی شور انقلابی سوسیالیستی شده اند.

چاپ مطالبی از رهبر حزب کمونیست روسیه برای فریب توده ها درج می شوند . حزب کمونیست روسیه حزبی است که با احترام به باور های استالین مبارزه می کند و یلتسین گورباچف را خائن به بشریت می شناسد. کودتا چیان گورباچفی نه تنها هیچ ارتباطی با عقاید آنان ندارند، بلکه روبروی عقاید آنان نیز هستند.

کودتا چیان ارتباطی نیز با دولت پوتین نمی توانند داشته باشد ، چون آمریکایی اند.

امیال تجاوز کارانۀ آمریکا نسبت به روسیه در اوکراین و هم چنین در آفریقا و خاورمیانه روسیه را روبروی آمریکا قرار داده است. لشگر کشی پوتین به سوریه برای جنگ علیه داعش آمریکایی، دقیقا گواه این مدعی است.      

     کودتا چیان از وحشت این که محمد علی عمویی، آخرین باز ماندۀ افسران حزب، دست به ایجاد کمیته مرکزی نوینی برای حزب زند ، پیشاپیش به ترور شخصیت این فرزند قهرمان خلق ، که 37 سال از عمر خود را در زندان های شاه و ملا اسیر بوده، بارها با درج مقالاتی توهین آمیز در سایت حزب، اقدام کرده اند.

     حتا برای یک یک اعضایی که بی خبر از کنه ماجرا از ایران به دیدارشان می آیند شخصیت عمویی را ترور کرده و می کنند.

به خوبی استنباط می شود که حاشیه اطراف کودتا چیان، واقف به مصیبت وارده به حزب تودۀ ایران نیستند و چون گذشته حزب را یک حزب چپ می پندارند. و با التقاط انواع مطالب از اینجا و آنجا ، کودتا چیان توانسته اند ماهیت خود را به خوبی پنهان کنند. لیک امروز از خود سئوال خواهند کرد، آیا در شأن آنان است که پادوی مرکز شر جهان، کنگرۀ صهیونیست آمریکا باشند؟

اگر چه گورباچف انتقاد از خود کرده است ولی دیگر در روسیه از هیچ گونه احترامی بر خوردار نیست، ولیکن پیروانش در تخریب حزب روزبه، سنگ تمام گذاشته اند.

آقایان، جرم مردم مظلوم سوریه را که این گونه ارباب شما انواع آتش ها را بر سرشان می ریزد به ما بگویید تا ما نیز در رکاب شما به خدمت ارباب تان در آییم !

مرگ بر شما باد که علی خاوری را بعد از بیست سال رنج و شکنجه در زندان های شاه ، بار دگر شما آمریکایی ها، به اسارت گرفتید.

در چند ماه گذشته انتقادات و اسناد فراوانی از طرف سازمان ها و احزاب چپ ایران علیه

حزب تودۀ ایران و آمریکایی شدنش ارائه شده است ولی کودتا چیان هر گز اقدام به دادن جواب نکرده اند. چون به خوبی به محکومیت خود واقف اند.

کودتای خلقی وجود ندارد .کودتا اهرم امپریالیسم برای سلطه است.

کودتا ها، ازکودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 در ایران ،پینوشه در شیلی و سید علی انگلیسی رهبر دزدان و نوچه اش احمدی نژاد گرفته تا به کودتا چیان وابسته به کنگره آمریکا در حزب تودۀ ایران همواره در خدمت استیلای امپریالیسم بوده اند.

کودتا از هر نوع آن که باشد هرگز قابل دفاع نیست. اینان دشمنان مردم ایران اند که با توصل به زور، به تسخیر حزب تودۀ ایران دست زده اند تا در پس نقاب حزب، به فریب ملت ایران علیه منافع خود به پردازند.

 

مرگ و ننگ ابدی بر تمام کودتاچیان رسوا،

از ولایت فقیه انگلیسی تا طرد کننده گان کنگره ای اودر حزب تودۀ ایران .

 

www.farah-notash.com                 Women’s power

Comments are closed.