کم آورده سید علی

کم آورده سید علی

بشکن...بشکن          من نمی شکنم و بشکن

بشکن...بشکن          من نمی شکنم و بشکن

کم ... کم... کم... کم

کم آورده سید علی... کم آورده سید علی        

در مصاف با زنان ...

کم آورده... کم آورده سیدعلی

وحی ... نازل شد از لندن

چه نشستی سیدعلی

واسه سرکوب زنان

تخته کن مدرسه های دختران

حرام است در اسلام ...

تحصیل دختران

سمی کن مدرسه های دختران

تخته کن مدرسه های دختران

روکش خبر...

انگلیس دو ماه پیش توقیف کرد

در دریای عمان ...

کشتی سپاهیان

با موشک وسلاح ...

هنگام سفر

یالا...یالا.... یالا یالا یالا                 

دست بردار و گمشو برو ملا

 

 

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

دشمنی کردند... با کارگران              

دشمنی کردند... با برزگران  

دشمنی ... با دانشجویان و زنان          

رسیده دشمنی کنون ... به کودکان

یالا...یالا.... یالا یالا یالا                 

دست بردار و گمشو برو ملا

 

 بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

همه... گفتند و نوشتند 

انفجار در راه و... آژیر خطر             

این همه ... یاسین است بگوش خر

یه گونی ... جونم یه گونی ...

ارز بی ارزش و بی قرب وطن   

بابا جون ... بجای یدونه دلار

عزیز جون ... عوض یدونه دلار

له شده یک ملت                     

زیر این ... بار و فشار

 

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

مرغ پر... بسته شدیم                   

خسته شدیم ... و خسته شدیم

پس ... بر خیز.... بر خیز

مجلس بی اختیار منتصب رو

بی معطلی ... به توپ ببندش

شورای عجوزگان بچه بازو             

معطل اش نکن ...به توپ ببندش

حرامیان ... تشخیص مصلحت رو                    

بی مصلحت ... توپ

        

 نه شاه خواستیم ... نه ملا                 

نه طاعون و ... نه وبا

نه شاه می خوایم ... نه ملا                

نه طاعون و ... نه وبا

 

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن                                                                                       

بعد از ... بعد از چهل و چند سال

بازی خورده و مارگزیده

رسیدیم ... باز... سر کوچه اول

می گیم نه و ... نه و... نه و ... نه  

به تکرار مکرر...             

استقلال و آزادی شعار ما ست      

عدالت  و برابری خواست ماست

 

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

بشکن ... بشکن          من نمی شکنم و بشکن

که جام ... حوصله ... لبریزه دیگه       

گذشته ام ز جون...

داره میگه

می شکنم ... و می شکنم

می شکنم... و می شکنم

گردن ملا ... می شکنم

سمی کنند مدرسه ها

دست های ملا  می شکنم

                                                                            

فرح نوتاش

وین  2  مارس 2023

کتاب شعر 10

 www.farah-notsh.com

http://womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.