کمک به استعمارگران فلسطین

کمک به استعمارگران فلسطین

 

با زدن برچسب جهود ستیزی به معترضین

 

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپریالیست      قدرت زنان       وین 17 مه مه 2021 

 

زخم کهنه، عذاب ممتد و فاجعه بی پایان است

نوکران بانکداران امپریالیست- صهیونیست در دولت ها و رسانه ها، با زدن بر چسب جهود ستیزی به معترضین جهانی استعمارگران ، سعی در کمک به دولت متجاوز اسرائیل را دارند!

مسئله راه اندازی نکبت دوم توسط دولت اسرائیل است. در ادامه سیاست کشور تمام جهود، بیرون کردن فلسطینیان را از خانه ها و مغازه ها در ارشلیم شروع کرده اند.

نکبت ، نامی است که فلسطینیان به  خفت و بدبختی رانده شدن از وطن در 1948  داده اند.  و حال که دوباره دولت اسرائیل، فلسطینیان ارشلیم را از خانه، محل کار و وطن خود بیرون می کند، آغاز نکبت دوم خشم جامعه جهانی را بر انگیخته است.  

مسئله فقط  ارشلیم نیست. نتان یاهو،عزم تخلیه غزه و ساختن لاس واگاسی در غزه را نیزچندی قبل مطرح کرده است. مسئله محو کامل فلسطین از نقشه ، وبیرون راندن فلسطنیان از فلسطین است

از طرفی، برخی پرتاب راکت، توسط حماس را ، بهانه دفاع از اسرائیل می کنند. و حال آنکه، مسئله با اقدام اسرائیل در تخلیه ارشلیم از اعراب شروع شده و نه راکت پرانی حماس. حماس نیز پرتاب راکت ها را در دفاع از فلسطینیان ارشلیم شروع کرده است

در کمک به اسرائیل، پرچم آن بر فراز نخست وزیری اتریش افراشته شده است. و با زدن بر چسب جهود ستیزی در شعارهای معترضین تظاهرات 12 ماه مه، عملا حق دادن شعار از تظاهر کنندگان گرفته شده است. تظاهرات 12 ماه مه در وین با حضور 3000 نفر، شماره تخمینی پلیس وین، بدون کوچکترین شعاری علیه جهودان برگذار شد. ولی شعار بر علیه دولت راست افراطی حزب لیکود را، به عنوان شعار ضد جهود تعبیر کردن، جانبداری از نا حق است. چون حساب صهیونیست ها از جهودان جدا است . و جهودان بسیاری، علیه صهیونیست ها  هستند. مثل جهودانی که حاضر به رفتن به فلسطین نشدند، و توسط نازی ها دستگیر و به بازداشتگاه ها فرستاده شدند. و یا جهودانی که گول تبلیغات دروغ صهیونیست ها را خورده و به اسرائیل رفتند و بعد از دیدن واقعیت ، به وطن خود باز گشتند و یا به کشورها  دیگر رفتند. و هم اکنون نیز احزاب بسیاری در اسرائیل موجودند که بر علیه دولت اسرائیل هستند . عکس هایی از تظاهرات تازه جهودان نیویورک علیه دولت اسرائیل در ضمیمه ارسال شده است که پرچم فلسطین در دست دارند و از فلسطینیان دفاع می کنند.  

درآلمان هم تظاهراتی با شرکت تقریبی دویست سیصد نفر به نفع اسرائیل در شهرهای مختلف انجام شده است.  که به هر جنبنده ای بر چسب ضد جهود زده اند. تمام احزاب  سیاسی پارلمانی آلمان بجز حزب آلترناتیو برای آلمان، در آن شرکت کرده اند و برخی در سخنرانی خود حق دفاع از سر زمین اشغالی فلسطین را برای اسرائیل و بازماندگان جنایت ده های 30 و 40 خود به رسمیت شناخته اند.

و بر سر در بسیاری از شهر داری ها نیز در آلمان پرچم اسرائیل افراشته شده است. چون خود به وضوح آگاه از نارضایتی گسترده مردم جهان را نسبت به این تجاوز احساس می کنند.

جالب این که، جنایت را نازی های آلمان مرتکب شده اند و تاوانش را ملت فلسطین باید بدهد!

در تظاهرات صامت دیروز وین، زمانی که مردم اجازۀ دادن شعار نداشتند ، اسرائیل غزه را قتل عام کرد. بیش از 200 کشته و 1200 زخمی ، یکشنبه خونین غزه ثبت تاریخی شد.

از این رو، اعتراض و خیزش تمام انسان ها علیه استعمار گران، در دفاع از فلسطینیان

 ، نه تنها قیامی علیه بربریت ، بلکه  دفاع از شرف انسان و حقوق بشر به معنای

راستین کلمه می باشد.

اسرائیل، نماد تجاوز استعمار گران و شرمی بر چهرۀ انسانیت

پیش به سوی اعتلای انسانیت و حرمت به تمامی مرزها

مقاومت در مقابل تمام تجاوزها به حقوق انسان به نام نظم نوین

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

a72397bcf4

79755c8cb4

d0a26711b6

552a1ff6de

Comments are closed.