کرۀ شمالی، جمهوری دموکراتیک خلق کره هرگز تسلیم نخواهد شد

کرۀ شمالی، جمهوری دموکراتیک خلق کره هرگز تسلیم نخواهد شد

آمریکا! تهدیدهایت را متوقف کن!

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان           وین 11 .11. 2017

image001

dda2acf8ff

برج جوچه در پیونگ یانگ در بزرگداشت ایدئولوژی جوچه

امروز مردم جنوب، به نقطۀ چرخش و ایجاد تغییرات تاریخی درجهان رسیده اند. آنان بشدت در مقابل حمله و غارت منابع کشورشان توسط ناتو معترض اند. بجای اینکه فقط تعدادی از اعضاء

ناتو مسلح به سلاح های اتمی باشند، آنان نیز در مقابل حمله های غارتگرانۀ ناتو به کشورشان،

برای حفاظت، خود را محق به داشتن سلاح های اتمی می دانند. آنان دو راه حل را پیشنهاد می کنند:

خلع سلاح اتمی در جهان و یا

سلاح اتمی برای همه

به موازات تهدید های پیوستۀ آمریکا به کرۀ شمالی، نقشه های پیشنهادی دبیر کل ناتو در گسیل نیروهای زمینی به کره، همچنین در اخبار مطرح می شود.

سیاست خارجی بی وقفه تهاجمی آمریکا، با تکیه برسلاح های اتمی اش، چهارنعل به پیش می تازد. آمریکا، داستان های دروغین را مدام از طریق رسانه های جهانی اش، به عنوان حقیقت به مردم جهان تزریق می کند. و بر اساس آن حمله ، تسخیر و غارت منابع شروع می شود و ملل را به انواع فقر وبدبختی می کشاند.

آمریکا با باند مافیایی خود ناتو، مانع ارتقاء شرایط زندگی مردم جنوب شده است. نیازی به لیست های بالا بلند از انواع بد بختی هایی که آمریکا در جنوب مسبب آن شده نیست. و فقط همین یک قلم بعدی کافی است.

مردم افغانستان مجبور به آشامیدن آبی هستند که 60% از آن، آلوده به باکتری های فاضلاب است. ننگ و فضاحت این توهین بزرگ به بشریت، بی تفاوت از اینکه در کجای زمین این ننگ روی می دهد، باید تمامی موجودیت هر انسانی را اگر زنده است از بن بلرزاند . و آنان را علیه این بی عدالتی فضاحت بار به پا خیزاند. این است ارائۀ خالص آنچه که آمریکا در 16 سال اخیر در افغانستان انجام داده است. با شمارۀ فزایندۀ سربازانی که اکنون به 16000 رسیده است و برداشت از منابع افغانستان که با فراغ با ل همچنان ادامه دارد.

کرۀ شمال نمی خواهد افغانستان دوم شود. هیچ کشوری نمی خواهد افغانستان شود. سرزمین آشوب و غرق در هرج و مرج، با مردم محروم و نگون بختش که در تمام جهان سر گردانند.

آمریکا با تکیه به سلاح های اتمی خود ، با خلق داستان های دروغین و ادامۀ پخش آنها از رسانه های جمعی جهانی خود، با متد شستشوی مغزی مکررمردم جهان، هدفش ماندن در آنجاست.

پس برای فائق آمدن بر آمریکا یا باید به سلاح هایی که آن دارد مسلح شد و یا شیطان را خلع سلاح کرد.

در 1905 ژاپن به کره حمله کرد و تا پایان جنگ جهانی دوم ، برآن سلطه داشت. در 1948 نیروهای متفقین ، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا کره را آزاد کردند. سپس آمریکا، کرۀ جنوبی را مستعمره و حیط خلوت خود کرد. و اکنون بعد از 70 سال 160000 سرباز در آن جا دارد

شوروی اجازه داد که کمونیست های کرۀ شمالی، ادارۀ کشور خود را به عهده گیرند. حزب کارگران کرۀ شمالی از آن زمان حکومت را در دست دارد. اکنون این حزب 3000000 ، سه میلیون عضو دارد. رهبر حزب،   کیم ایل سونگ   در دۀ 1970 ایدئولوژی جوچه را، در کنار مارکسیسم لنینیسم به حزب معرفی کرد. این ایدئولوژی تاکیدش بر اتکاء به نفس و استقلال است. و با نماد قلم خوشنویسی در کرۀ شمالی عنوان می شود. بعد ها در حزب کارگران کره، ایدئولوژی دیگری نیز به نام سونگوون نیز به کار گرفته شده است. این عقیده بر تعلیم و تربیت با دسیپلین بسیار بالا، برای داشتن ارتشی قوی تمرکز دارد. کرۀ شمالی با 1106000 نفر نیروی مسلح فعال و 8000000 نیروی رزرو ، بزرگترین و قوی ترین ارتش دنیاست. بعلاوه هر مرد 17-57 ساله نیز آموزش های منظم را دریافت و برای دفاع از سرزمینش آماده می شود. و کرۀ شمالی، یک ارتش ملت است.

بعد از حملۀ امریکا به کره در1950-1953 و قتل میلیون ها نفر، کره ای ها می دانند که هیولا باز هم خواهد آمد . برای همین آماده می شوند.

این مقاله جای مناسبی برای شرح تفصیلات حزب کارگران کرۀ شمالی نیست. ولی می تواند به واقعییتی اشاره کند. تصمیمات و مسئولیت ها، توسط حزب گرفته می شود . صحبت از دیکتاتوری یک فرد درست نیست بلکه دیکتاتوری یک حزب درست است.

ایدئولوژی جوچه و سونگوون   به آنان قدرت، کفایت و استقامت می دهد ، مثل اکثر آموزش های

با دسیپلین سنگین خاوردور.

کسی در پی امتحان کردن آمریکا نیست ، آنچنان که ترامپ مدعی است. ولی زمان یاد دادن واقعییتها

به آمریکا فرا رسیده. که اگر چه 70 سال در کرۀ جنوبی بوده است ولی جایی در کرۀ شمالی ندارد.

زمان تغییر کرده است. مردم دنیا ترجیح می دهند بمیرند تا آب آلودۀ به فاضلاب را بنوشند. مشکل کرۀ شمالی مسئله ای عام است. و مردم جهان از کرۀ شمال حمایت خواهند کرد.

این پایان خط برای آمریکاست. حمله به ممالک و غارت آنان ، باید متوقف شود.

منع سلاح هسته ای برای همه ، یا،

سلاح هسته ای برای همه

مردم جنوب، برای تغییر قوانین به نفع امپریالیست بر می خیزند. قوانینی که تعریف و موجودیت آنان فقط به نفع امپریالیست های جهان خوار است.

این تغییر مثل همۀ تغییرات بزرگ تاریح، همۀ انسانیت را در بر می گیرد. و تمام انسانیت، در آینده از آن بهره مند خواهند شد. طبیعی است که این تغییر، هزینه هایی دارد. بسیار خوب، آنانی که آشامیدن آب آلوده به فاضلاب را رد می کنند برای آن خواهند ایستاد.

هیچ ملتی نمی خواهد که سر زمینش چنین غم انگیز، همچون افغانستان ویران گردد.

هیچ کسی در جهان نمی پذیرد که چون افغان ها، در میهن خود تحقیر شود.

نفرت، مبین احساس همه جانبۀ مردم جهان علیه آمریکا و باندمافیایی آن ناتو نیست

زنده باد کرۀ شمالی، جمهوری دموکراتیک خلق کره

زنده باد وحدت ملل علیه آمریکا و باند مافیایی آن ناتو

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.