چرا سفارتخانه های ترکیه قابل اعتنا نیستند

چرا سفارتخانه های ترکیه قابل اعتنا نیستند

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست          قدرت زنان            22022.06.18

 

در امتداد سال های گذشته،  جهان شاهد دستگیری مخالفین رژیم ترکیه و صدور احکام نا عادلانه از طرف دادگاه های ترکیه علیه آنان بوده است. و جهان نیز شاهد بوده که چطورعده ای از مخالفین در اعتراض به این احکام نا عادلانه در اعتصاب غذاهای طولانی در زندان های ترکیه جان باخته اند.

و این که امضای هیچ توماری و یا تظاهراتی در حمایت از این اعتصابات غذاها  تاثیری در تغییر این احکام نداشته است.

این عدم تغییر نه بخاطر این است که این روش فریاد برای کمک رسانی صحیح نبوده اند، بلکه علت واقعی، عدم توانایی شنیدن فریاد ها توسط رژین اردوغان، به علت فساد بنیادی آن بوده است. 

اردوغان که بیماری روانی است، نه تنها باعث رنج مردم ترکیه است، بلکه با خود خواهی های بیمار گونه و با دخالت در امور کشورهای همسایه باعث ویرانی خاور میانه شده است.

بنابراین ما محترما از سازمان ملل و تمام سیاستمداران و سفارت خانه های ملل مختلف تقاضا داریم نه تنها در آزادی تمام زندانیان سیاسی ترکیه و آنان که در اعتصاب غذا هستند اقدام کنند بلکه پایان دادن به رژیم فاسد اردوغان را در یک همبستگی جهانی فعال سازند.

آزادی برای تمام زندانیان سیاسی،

زیبل بالاچ

و گوخان ییلدریم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.