پیروزی سوریه

پیروزی سوریه

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان         وین   22018.04.03

 

هر کسی از ظن خود شد یار من

وز درون من نجست اسرارمن

شرکت کنندگان در جنگ تحمیل شده به کشور سوریه ، دارای اهداف مشترکی نبودند. هر کدام با هدفی خاص وارد میدان جنگ سوریه شدند.

ولی در آن میان تنها روسیه بود که با دعوت رسمی آقای دکتر بشار اسد ، رییس جمهور سکولار ، سوسیالیست و قانونی کشور سوریه به آن کشور وارد شده بود. و همانطوری که روسیه همواره در تاریخ از کشور خود دفاع کرده است ، از سوریه نیز دفاع نمود . و همانند تمام جنگ های تحمیل شده به روسیه، سر بلند و پیروز جنگ شد.

در جنگ جهانی دوم، برای پیروزی نزدیک به 30 میلیون از مردم خویش را از دست داد. ولی پیروز شد. و نتیجۀ آن پیروزی، تغییر جهان بود.

امروز نیز ، پیروز جنگ است. و جهان تغییر خواهد کرد.

همه باید بدانند که روسیه هرگز جنگی را شروع نمی کند . ولی وقتی جنگی بر آن تحمیل شود ، برای تنبیه دشمن تا پای جان پیش می رود. و هرگز محافظه کارانه عمل نمی کند. این از ویژگی های ملی روسیه است. منعکس در ادبیات دوران طلایی روسیه قبل از انقلاب اکتبر. و 70 سال سوسیالیسم، بربریت جنگ افروزان را به مردم روسیه بخوبی تفهیم کرده است. عملکرد رییس جمهور روسیه نیز بجز این نبوده است. به همین دلیل مردم روسیه پوتین را نمایندۀ خود می دانند و از قبل، انتخاب مجدد او برای حزب کمونیست روسیه و کسانی که روسیه را می شناسند محرز بوده است. نمایندگان دیگری نیز از احزاب دیگر کاندید بودند، ولی تنها به لحاظ تصمیمات و اقدامات سیاسی هماهنگ با خواست ملت روسیه ، پیروزی پوتین پیش بینی می شد.

امروز نیز روسیه پیروز جنگ است و جهان تغییر خواهد کرد. پایان دوران تک قطبی جهان است.

و این تغییر برای سلطه طلبان بسیار گران و نا مطلوب است.

در روزهای گذشته ما شاهد دسیسه های رنگارنگ انگلیس و 26 کشور حامی آن علیه روسیه

بوده ایم . و این پیروزی محکم و به حق ، به مزاق حامیان متفاوت امپریالیست ها از رسانه ها گرفته ، تا آنانی که زیر پرچمهای رنگارنگ فعالند خوش نیامده است . و برای نمایش و ابراز ناخرسندی خویش از این پیروزی بحق ، با پنهان داشتن واقعیت ها، سعی در مخدوش کردن خط ظالم و مظلوم کرده اند . و بدین سان به امپریالیست ها کمک رسانده اند.

مهمترین مسئله این است که، این جنگ با اپوزیسیون وارداتی از 60 کشور به سوریه که دارای رییس جمهور قانونی بوده است تحمیل شده است . و رییس جمهور سوریه از کشور روسیه برای کمک، دعوت رسمی به عمل آورده است. و روسیه این دعوت را پذیرفته است.

کمک به امپریالیسم ، دقیقا در مخدوش کردن این واقعیت های محض است.

آیا شما از پیروزی کشوری که تمام سرزمینش ویران شده و دارای همه نوع قربانی در میان ملت خود بوده است شادمان نیستید؟

آیا سوریۀ مسطح با ملتی مدفون در خاک شما را خرسند می کرد؟!

اگر داعش با سرهای بریده پیروزی خود را جشن می گرفت و از خون روان سرهای بریده ، جامی سر می کشید شما راضی و خوشحال می شدید؟

این است آن انسان دوستی و حقوق بشری که شما از آن دفاع می کنید؟

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست هوشیار تمام عرصه ها را زیر نظر دارد. و دوست را از دشمن تمیز می دهد. دروغ دولت ها و رسانه ها را می بیند. و شرایط مرحلۀ کنونی ایران ، اجازۀ کشیدن شمشیر نمی دهد. ولی هوشدار محکم به تمام آب گل آلود کنندگان داده می شود. به هوش!

شما اجازه ندارید تحت نام های مظلومانه ، طرف ظالمان را بگیرید. و با سوء استفاده از نام آنانی که جان خود را در راه زدودن ظلم ، از دست دادند ، به امپریالیست های ظالم وکثیف کمک کنید. افشاء خواهید شد.

اکنون در رابطه با سوریه ، چه با تصویر و چه با کلام ، شما در افشای ماهیت پنهان خود

هستید. جبهۀ جهانی ضد امپریالیست تمام کمک های شما را به امپریالیست ها زیر نظر دارد و می بیند.

و ما پیروزمندانیم

با سپاس بی پایان از ملت قهرمان روسیه

و تبریک به بشار اسد و تحسین او به لحاظ پایداری

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.