پیروزی سراسری مردم ایران در همبستگی و رئیس جمهور تقلبی سیدعلی

پیروزی سراسری مردم ایران در همبستگی
و رئیس جمهور تقلبی سیدعلی

جبهۀ مردم برای نجات ایران خط سوم

اعلامیه شماره 57

19.06.2021= 29 خرداد

انعکاس جهانی همبستگی ملت ایران در نهی سراسری به انتخابات 1400 ” تحسین بر انگیز بوده و چشمان مردم جهان را بر واقعیت جاری در ایران گشوده است.

اولین گام پیروزی برملت ایران مبارک باد .

ثبت فیلم هایی از خیابان های خالی از مردمی که پشت به رژیم ملا کرده و در خانه ها ماندند، گویای رسیدن کارد به استخوان ملت و پایان خط رژیم ملا بوده است.

پاینده باد عزم راستین ملت ایران

فیلم های تقلب نویسی آراء برای رئیسینیز دیده شد. همانطوریکه ملت ایران پیشا پیش می دانست ، بلاخره بیت رهبری توانست به مقصود خود برسد. حال تمام قوا را در ید قدرت دارد. و مسئول مستقیم هر کمی و کاستی درکشور است.

هموطنان عزیزی که ساده نگارانه در مصاف با رئیسی به پای صندوق رفته و به کاندیدهای دیگر رای دادند، حال متوجه عدم شناخت خود از بیت رهبری و روش مبارزاتی خود شده اند. به یقین در گام های بعدی همبستگی خود را با تمام ملت حفظ خواهند کرد.

ابراهیم رئیسی با ضریب هوشی کمی پائین تر از نرمال ، همواره با اطاعت محض از بالا، توانسته جلب اعتماد سیستم تقلبی سید علی را بکند. او عاری از هر گونه خلاقیت و رهگشایی، فراست و ذکاوت است و به عنوان یک ربات هر برنامه ای را که به او بدهند اجرا خواهد کرد. از این رو بدون هر گونه اصطکاک اوامر بیت رهبری اجرا خواهد شد . حال مملکت توسط بیت رهبری اداره می شود. اختاپوس رهبری که خادم راست ترین جناح سرمایه داری فرتوت جهان و دشمن ملت و زحمتکشان ایران است..

تکلیف ملت ایران بس روشن:

پیش بسوی اتحاد سریع و فراگیر

و تشکیل کمیته واحد رهبری

www.farah-notash.com

Women’s PoweR

Comments are closed.