پیام نتان یاهو

پیام نتان یاهو

و بازداشتگاه های نازی در آمریکا

فرح نوتاش     جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان           وین 22.06. 2018

 

روز 20 ژوئن صدای آمریکا پیام نتان یاهو به ملت ایران را منتشر کرده بود.

در چند جمله ، محتوای آن چنین بود.

ملت ایران، شما رژیم آخوندی را سرنگون کنید ، من خودم بدیدنتان می آیم. و در حل مشکل آب نیز کمک تان خواهم کرد. و البته بخشی از مشکل آب به دلیل انحراف آب توسط سپاه پاسداران است و…

جواب آن به اینصورت داده شد.

شتر در خواب بیند پنبه دانه     گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

ملت ایران هرگز شما را به ایران راه نخواهد داد. این آرزو را برای ابد از ذهن خود بزدایید . حزب لیکود و صهیونیست ها هرگز جایی در ایران نخواهند داشت.

بعد از یکی دو ساعت برگشتم که کپی بردارم و این مقاله را بنویسم ، که کل پیام برداشته شده بود.

چند روز پیش نیز، پیام مشابهی برای مردم غزه توسط وزیر دفاع اسراییل فرستاده شده بود و او خواسته بود که مردم، حماس را سرنگون کنند تا به آنان کمک کند.

یادشان رفته که همین حماس با حمایت اریل شارون قد راست کرد تا سازمان های اصیل

فلسطینی را از میان بردارد و حالا مثل این که از نتیجه راضی هستند که

تقاضای بر اندازیشان را از مردم غزه کرده اند!

و یا، نیروهای ایرانی را در نزدیکی بلندهای جولان در سوریه تهدیدی علیه امنیت

خود می بینند، که دوستی با ملت ایران را در فهرست مضامین کشور گشایی خود گنجانده اند.

هرگز فراموشمان نمی شود که سال هاست حملۀ اتمی به ایران، تهدید روزانه اشان بوده است .

اگر چه در مقابل اصطلاح” نازی صهیونیست” اتلاق شده به آنان، برخی طلبکار می شدند ولی

حضور ترامپ در سیاست آمریکا ، درک این اصطلاح را آسان کرد. و همه پی به دوستی تاریخی نازی ها و صهیونیست ها بردند. برای اشغال فلسطین ، فشار به جهودان اروپا برای ترک اروپا نیز طرح صهیونیست ها و اجرای نازی ها بوده است. اگر چه از هولوکوست هنوز برای مظلوم نمایی خود و راه گشایی آرزو هایشان بهره برداری می کنند.    

جدا سازی مادران از کودکان و راه اندازی کمپ جداگانۀ کودکان به سبک نازی ها در جنگ جهانی دوم، توسط دولت ترامپ، و آزار کودکان بی پناه از یک سو، و همکاری تنگاتنگ با صهیونیست های آمریکا، پرده از مقابل چشمان بسیاری عقب کشیده است. ترک حقوق بشر سازمان ملل در 19 ژوئن ، صریحا بخاطر محکوم کردن جنایات اسرائیل توسط حقوق بشر سازمان ملل !

اگر چه دولت ترامپ با اعتراض مردم دنیا ظاهرا از فرمان خود در رابطه با جداسازی کودکان از مادران عقب نشینی کرده است ولی دیدگاه نژاد پرستانۀ آنان این پناهجویان بی پناه را هرگز از پندار طعمۀ آزمایشگاهی آنان مصون نمی دارد. چنانکه قرصهای آرام بخش بجای ویتامین به کودکان داده می شده و کودکان آزار داده می شدند.

و بهانۀ اسراییل،” تهدید امنیت اسراییل” توسط نیروهای ایرانی در سوریه، فقط برای تخلیۀ سوریه از نیروهای کمکی و حملۀ مجدد به سوریه در پیاده کردن طرح اصلی تصرف سوریه است.  

صهیونیست ها هرگز از اهدافشان صرفه نظر نمی کنند ولی گاهی راه رسیدن به آن را تغییر می دهند. چون، حرص سیری ناپذیر، ذاتی عقیدۀ آنان است.

امروز اتحاد اپوزیسیون ضد امپریالیست ایران، از حیاتی ترین نیازهای کنونی ملت ایران است. و عدم اتحاد، دقیقا گشودن دروازه برای این جهان خواران است. ببینید چه مافیایی خود را آمادۀ ورود به ایران می کنند!

اتحاد اپوزیسیون ضد امپریالیست ایران نیاز ماست

آزموده را دوباره آزمودن خطاست

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.