پناهندگان: با الگوی استرالیا

پناهندگان: با الگوی استرالیا

خشن ،غیر انسانی، رفتاری استعمارگرایانه

 

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان     وین 2016-06-09

 

اگر چه از تاریخ 1901.1.1 ، دولت استرالیا ادعای استقلال از رژیم پادشاهی بریتانیا می کند، لیک هر شخص با یک نظر به پرچم استرالیا، می تواند بلافاصله جای پای امپریالیسم بریتانیا را روی آن ببیند! و اگر چه سرود ملی جدیدی دارد ولی ترجیح می دهد سرود " خدا ملکه را حفظ کند " را هنوز بنوازد! و با اینکه شیوۀ حکومتی اش را فدرال پارلمانی معرفی می کند ولی دارندۀ سلطنت مشروطه با فرمانروایی ملکۀ الیزابت دوم است.

جهان هرگز تجاوز وحشیانۀ این استعمار گران را به 10000 کودک یتیم فراموش نمی کند. کودکان باز مانده از جنگ جهانی دوم در انگلستان که پدرو مادر خود را در جنگ از دست داده بودند و توسط امپریالیست بریتانیا، به استرالیا فرستاده شده بودند.

تجاوز جنسی به این کودکان بی پناه و همه گونه سوءاستفادۀ برده گونه از آنان توسط استعمار گران

سالیان دراز در استرالیا ادامه داشته است . اشک ها و فریادهای این کودکان هنوز در فضا جاری است . اگر چه بعضی از این کودکان هنوز در گسترۀ زندگی و زنان و مردانی سالمند اند ، آن ها

 

باز گو کنندۀ جنایات رفته بر خود توسط استعمار گران هستند .

جهان هرگز رفتار خشن، غیر انسانی و استعمار گرانۀ حاکمان استرالیا را علیه مردم بومی استرالیا از زمان اشغال استرالیا وبه شورشیان ایرلندی، که توسط امپریالیست بریتانیا به آنجا تبعید شده بودند را فراموش نخواهد کرد.

و در سال های اخیر، جهان شاهد غیر انسانی ترین رفتار از طرف پس مانده های همان استعمارگران در استرالیا نسبت به پناهندگان بوده است.

پس مانده های استعمار گران، گذاشتند تا پناهندگان در آب های استرالیا غرق شوند. و یا برای زمان نامحدودی در جزایر دورافتاده در شرایط دشوار و بلاتکلیف نگه اشان داشتند. یا به برگرداندنشان به کشورهایی که از خطر آنجا گریخته بودند تهدیدشان کردند.

شعار " هرگز اینجا را وطن خود تصور نکنید " خطاب به پناهندگان در سیدنی و کانبرا، نفرت انگیز ترین و غیر انسانی ترین بر خوردیست که دیده شده است. رفتار متعفن و خودخواهانه ای که خاص کنش امپریالیستی است. این سیاست ها انعکاس باور این جملۀ مشهور : " مردم اموال ملکه هستند"

می باشد.

استرالیا قارۀ پنجم ، با 7600000 کیلومتر مربع وسعت و 24000000 نفر جمعیت ، با   4-3 نفر در هر کیلومتر مربع، کم جمعیت ترین کشور دنیا است.

مسلم است که " هیچ جا مثل وطن نیست " پس چرا میلیون ها مردم در فرار از وطن اشان هستند؟

آیا این طبیعی ترین رفتار انسان در مقابل خطر نیست؟ خطر هایی چون سیل و آتشفشان فعال، یا جنگ های نیابتی آمریکا. تصمیم شروع چنین جنگ هایی در بیلدربرگ به روسای کشور های شرکت کننده ابلاغ سرری می شود.

حرکت توده های میلیونی مردم از آفریقا و خاور میانه یک مهاجرت ساده نیست . بلکه اعتراض آرام و گستردۀ مردم، علیه سیاست دیکته شدۀ آمریکا است. مردمی که امروز از تمام متعلقات خود چشم می پوشند و حتا آماده اند تا در دریا غرق شوند، می توانند نیز رشد دهندۀ جنبشی پر خاشگرانه باشند.

این اولی جابجایی توده های عظیم مردم بعد از جنگ جهانی دوم است. آمریکا دارد جنگ جهانی سوم را به مردم جهان تحمیل می کند.آمریکا دردی است که مسبب فقر و بدبختی در جهان است.

این سونامی روان خاکستری ، می تواند به مایع سوزان روان نیز تغییر یابد.

استرالیا هرگز نمی تواند الگو شود. دولت آن که عضو گروه بیست و تمام سازمان های امپریالیستی است، فاقد هر گونه عواطف انسانی است. آگر آنها نمی خواهند پناهنده به پذیرند، باید دخالت در امور ممالک دیگر را متوقف کنند.

آگر آنها نمی خواهند پناهنده به پذیرند، باید به تجاوز و اشغال به دیگر ممالک پایان دهند.

محاصرۀ کلی روسیه توسط آمریکا، از قلمروی اعضاء اتحاد جماهیر شوروی سابق ، مثل اکراین یا کشور های همسایه ، مثل فنلاند و ترکیه رویداد صلح آمیزی نیست.

انسانیت نمی تواند بیش از این، متحمل این همه مصائب باشد. انسان به عنوان پناهنده به کجا رود؟

به سیارات دیگر؟

مبارزۀ علیه سیاست های آمریکا ، جنگیدن برای حقوق انسانی تمام مردم روی زمین است

سر نگون باد آمریکا

سرنگون باد استرالیا

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.