پشتیبانی عظیم مردم وین از مقاومت دلیرانۀ مردم ایران

پشتیبانی عظیم مردم وین از مقاومت دلیرانۀ مردم ایران

فرح نوتاش  – وین  8 اکتبر 2022

امروز روزنامه کوریر وین گزارش کرد که 5000 نفر در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در تظاهرات وین شرکت کرده اند.

براستی امروز ایرانیان و مردم وین افتخار آفریدند. این همبستگی، این اتحاد هدفمند، این خلوص و یکپارچگی ضد امپریالیستی بیاد ماندنی خواهد بود. بر گزار کننده این تظاهران منظم، با همبستگی سازمان های آلترناتیو سوسیالیست بین الملل ، “اوستا” زنان کرد ، “روزا” فمینیست های اتریشی، تشکیلات بین المللی حمایت از پناهندگان، سازمان کردی فیکوم، برخی گروه های سوسیالیست و کمونیست و کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بوده است.

این تظاهرات ساعت 14 در کارلز پلاتز شروع و در ساعت 17.30 در شوایتزر پارک پایان یافت.

ولی در مسیر حرکت، در مقابل سفارت ایران در وین توقف کرده و بیانیه این تظاهرات توسط یکی ازمبارزان قرائت شد.

بخش هایی از این بیانیه این چنین است: این یک مبارزۀ فرامرزی علیه هر نوع استثمار و ستم است.

این مبارزه علیه یک نظام سرمایه داری در جهان است که با جنگ، تخریب محیط زیست ، بحران های اقتصادی، گرسنگی، تبعیض جنسی، نژاد پرستی و دشمنی با جامعه ی ” ال جی بی تی کیو” توسط رژیم های دیکتاتوری جان بسیاری را می گیرد.

این مبارزه ای است که ما فقط به اتکای قدرت خودمان می توانیم آن را به پیش ببریم. بی تفاوتی قدرت های غربی گویای همه چیز است. آنها نگران حقوق بشر نیستند، و فقط به منافع سیاسی و اقتصادی خود اهمیت می دهند. بجای تحریم، که به ضرر مردم تمام می شود، باید دارایی های هر کسی را که در سطح بین المللی یا در ایران، از رژیم بهره ور شده است مصادر شود.

 نیروهای ارتجاعی و سلطنت طلب با حمایت امپریالیسم غرب، در تلاشند بر جنبش تاثیر بگذارند و رژیم کهنۀ غیر دموکراتیکی جایگزین دیکتاتوری فعلی بشود.

ما می گوییم به شاه و بایدن اعتماد مکن. مقاومت از پائین ساخته می شود. اعتصابان معلمین و

 دانشگاهیان الگویی بر این امر است. خود سازمان دهی از پائین در شرکت ها، دانشگاه ها و محله ها

، نه تنها می تواند رژیم را سرنگون کند، بلکه زمینه را برای در دست گرفتن اقتصاد، جامعه و اداره دموکراتیک آن ها مهیا می سازد.

شعارها، بازتاب شعار های درون ایران بودند. بسیاری از مردم شرکت کننده در این تظاهرات از ملل مختلف جهان بودند و دل و جانشان با مردم در صحنۀ ایران بود.

زنده باد همبستگی بین المللی

پیروز باد مبارزات بی امان  و دلیرانه مردم ایران

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.