پایان سلطنت ملایان،آمریکا و قیام ارتش گرسنگان

پایان سلطنت ملایان،آمریکا
و قیام ارتش گرسنگان

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان     وین 3 ژانویۀ 2018

 

این که چه کسی اولین جرقه را در پمپ بنزین ایجاد کرده است تغییری در اصل ماهیت اشتعال پذیری پمپ بنزین نمی کند.

اصل مسئله این است ،که رژیم ملایان با تایید امپریالیست ها در گوادولوپ، بر اساس تئوری کمر بند سبز، و تکیه بر باور مذهبی مردم، با شعار دروغ ” ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان ” سلطنت را از رژیم پهلوی تحویل گرفت.از همان اول دروغ آن بر کارشناسان امور کوخ نشینان محرز بود چون به بهانۀ قسط توحیدی، مخالف آزادی تمام سندیکاها و احزاب کارگری بوده است تا به امروز که شلاق بر پیکر کارگران لخت و گرسنۀ ایران می کشد.

تنها صحبت از تصویب قوانین ضد کارگری در ایران نبوده و نیست، هرگاه معدنی ریزش کرد، بجای نجات کارگران محبوس در زیر آوار، در معدن را گذاشتند و با چماق به جان خانوادۀ گریان کارگران، که خواهان نجات عزیزان خود بودند افتادند که بروید معدن تعطیل است . هرگاه کارگران در دفاع از حقوقشان صحبت کردند زبانشان را با تیغ بریدند و زندانی اشان کردند . وهر گاه در اعتراض به حقوق ماهانۀ ماه ها عقب افتاده شکایت کرده اند، بر پیکر لخت شان در ملاء عام شلاق کشیدند.

رژیم دلال و رانت خوار ملایان که برایشان تولید داخلی بجز از تسلیحات در دفاع از حاکمیتشان اهمیتی نداشته و ندارد. همواره در پس نقاب مذهب مدافع شدید سرمایه داری تجاری بدون پرداخت گمرک و مرزهای متعدد قاچاق مخصوص بخود، بوده وتمام عرصه ها ی اقتصادی را از بانک و بورس و بازار در انحصار خود گرفته و تولید داخلی را سالهاست که به زانو درآورد است. کارگاه ها بسته و کارگران بی هیچ پوشش کمکی دولتی ،بی پول و کپر نشین و گور خواب و… و کودکان مظلوم آنان بجای مدرس در خیابان ها دست بدست گشته اند.

طبقۀ مظلوم کارگر ایران در محرومیتی شدید با صبوری تمام شداید را در مقابل تهاجم آمریکا، 40 سال تحمل کرده است. و امروز جان بر لب برای گرفتن حق خود به میدان آمده است.

حال پیدا کردن و یا نکردن جرقه های شروع انفجار، چه تغییری در اصل ماهیت اشتعال پذیری این عرصۀ می کند؟

دفاع کریه اصلاح طلبان در حفظ این رژیم سراسر فساد ، نتیجه اش نفرت از مجموعۀ کل رژیم ملایان بی جدا کردن لایه های متفاوت آن شده است.

حقوق های کلان ملایان، با کاخ های بیشمارشان و دزدی ها و جنایاتشان خارج از شمارش است.

خانۀ کارگر ابداعی رژیم، علیه کارگران، در شروع کار، مرکز اعمال دیکتاتوری علیه طبقۀ کارگر، ره گشای تمامیت خواهی برای ملایان و ایجاد خفقان سیاه، با اصل حاکمیت مذهبی از نوع سیاه ترین آن بوده است.

این رژیم سراسر فتنه، که مکر هزاران سالۀ کاهنان را،توام با فنون همه خواهی امپریالیسم انگلیس یکجا پیاده می کند، فقر و نیستی طبقۀ کارگر ایران جزو اصلی ترین برنامه هایش، از روز استیلا بوده و تا آخر خواهد بود.

اگر این رژیم با آمریکا می جنگد نه بخاطر این است که ضد امپریالیست است. بلکه بخاطر این که خود نیز نیات سلطۀ جهانی دارد. و درتلاش برای گسترش شیعۀ انگلیسی در جهان است. در خاور میانه اگر چه ظاهرا در نجات قربانیان امپریالیسم امریکاست ، ولی برای بالا کشیدن- قربانیان از ته چاه ، طناب را به جای کمر به گردن آنان می اندازد. چرا که با تحمیل سلطّۀ مذهبی خود، آنان را در مصیبتی عمیق تر غرق می کند. این حاکمیت مذهبی، نجات بخش انسان نبوده و مصائب را مضاعف کرده است. این نوع سرمایه داری، خشن ترین نوع سرمایه داری، از نوع دیکتاتوری استعماری است. و تمام انواع لایه های متفاوت مذهبی ، در نمک خوابانده های امپریالیسم برای دوره های متفاوتند .

اکنون ملت ایران، با قیام خود، در افشاء اصل اسلامیزم در جهان است . چون جزو اولین قربانیان آن در جهان بوده و آن را بخوبی می شناسد.

ولی از جرقه های اشتعال:

   –   زلزله های زنجیره ای اخیر ایران، در شرق و غرب و شمال، جنوب و مرکز ، از نوع هارپ ، و دست پخت آمریکا، با منظور ، تجسس و تخریب و ایجاد فقر فزاینده از راه دور بوده است.

ولی رژیم ملایان ایران، عجز خود را در قبال آن ، در پس “فعال شدن گسلها” پنهان کردند. ولی مردم خود به ماهیت هارپ بودن آن پی برده اند.

هارپ اسلحه ای است دردست آمریکا ، که مدتهاست علیه مردم ایران بکار می برد. تمام مشکلات هوا ، ازایجاد ریز گردها تا خشکسالی و بی آبی مربوط به بکار گیری هارپ علیه مردم ایران است. هدف آمریکا تخلیه مردم از مناطق نفتخیز ایران برای تصرف معادن نفت ایران است. این همه کشتار با رشد مبتلایان به سرطان جزو جنگ آرام آمریکا با مردم ایران است. این ارقام باید به تعداد کشته و زخمی شدگان در زلزله های زنجیرهای و تخریب منازل مردم و سقوطشان به درۀ فقر اضافه شود.

     –     آستان قدس رضوی که بارگاه تمام کمال انگلیس بعد از فیضیه است با ایجاد اپوزیسیون خودی برای احراز رهبری رئیسی، جرقۀ دوم را درمشهد ایجاد کرده است.و همکاری احمدی نژاد نیز در همین ارتباط بوده است. احمدی نژاد داماد جنتی از شورای نگهبان ، مجری کشتار فرزندان مردم در زندانها و دزدی های کلان به نفع بیت رهبری و سلسلۀ ملایان انگلیسی بوده است.

     – فعال شدن نیروهای متشکل وابسته به امپریالیسم د رایران، همگام با زلزله های آمریکایی.            

ولی اصل قضیه ، فقر گسترده در ایران، آمادگی اشتعال را داشت و فورا آتش به تمام ایران سرایت کرد.

این قیام بر ملت ایران در آستانۀ سال 2018 مبارک باد.

برنامۀ شطرنجی کردن ایران ، تصرف تمام معادن جهان و نفت خاور میانه، جزو برنامه های نیم قرن حتا بیشتر صهیونیست امپریالیست امریکا بوده است. و اساسا برای همین فلسطین را به عنوان جای پای خود تسخیر کرده است. و پایتختی ارشلیم به معنای تصرف کامل فلسطین است.

با این طرحهای قدیمی امپریالیسم آمریکا، همه کما بیش آشنایند. و با دسیسه های آمریکا برای رسیدن به آرزوهایش بیگانه نیستند. ولی مسئلۀ ملت ایران این است، که تا به کی، باید به ملایان برای گریز از این بلایای وارده توسط آمریکا باج بدهد؟ سکوت تا بکی ؟

امروز مجموعۀ شعار های مردم ایران از تمام شهرها، گویای پایان صبر آنان است.

نان… کار…آزادی

ملت گدایی می کنه … آقا خدایی می کنه

مذهب و پله کردی… مردم و ذله کردی

اینهمه لشگر آمده … علیه رهبر آمده

بسیجی حیا کن … مفتخوری را رها کن

می جنگیم می میریم … ذلت نمی پذیریم

اصلاح طلب اصولگرا … دیگه تموم ماجرا

حکومت آخوندی… سرنگون سرنگون

حسین حسین شعارشون …جنایت افتخارشون

توپ تانک فشفشه … آخوند باید گم بشه

آخوند بی خاصیت … مایۀ ننگ ملت

آخوند انگلیسی… نمی خوایم نمی خوایم     اجرا در قم

جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم

مرگ بر جمهوری اسلامی

استقلال آزادی جمهوری ایرانی

 

چه باید کرد؟

ملت ایران در فشار بین آمریکا و ملا است. و حمایت از بپا خاسته گان، وظیفۀ همگانی ملت ایران.

جنبش های خود جوش و بی رهبری همواره در تاریخ سر کوب شده اند.

هدف:

ایجاد جمهوری ایرانی با سه ویژگی خاص است.

ضد امپریالیست – دین جدا از سیاست –اعتقاد محکم به عدالت اجتماعی

پس اولین گام برای کمک به مردم در صحنه ، ایجاد کمیتۀ رهبری است.

کمیتۀ رهبری در اپوزسیون واحد، با مشخصات بالا.

چندی پیش اساسنامۀ پیشنهادی خدمت همۀ سازمان ها و احزاب ارسال شده است. اگر احتمالا به حزب و سازمانی نرسیده ، لطفا حمل بر بی توجهی قدرت زنان به هیچ وجه نشود. فقط علت نداشتن ای میل ا شان بوده است .

حال این اساسنامۀ پیشنهادی دوباره برای همه گان فرستاده می شود .

احزاب و سازمان ها ی ایرانی،

لطفا اساسنامه را بخوانید و همبستگی خود را با همین ایمیل اعلان کرده و ای میل را تا 10 ژانویه پس بفرستید تا اپوزیسون واحد به هم معرفی شده و کمیته رهبری ایجاد و خود را به ملت ایران و جهان معرفی نماید.  

لطفا هر پیشنهادی دارید بفرستید تا پخش گردد.

ولی بدانید سکوت امروز شما، در روز های رنج و بدبختی مردم به پا خاستۀ ایران ،ضبط تاریخی خواهد شد.

 

مبارزه تا پیروزی

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.