پایان خرده دکه های رهبری

پایان خرده دکه های رهبری

آی انسان ها ...

که در ساحل نشسته شاد و خندانید

فارغ از درد نجات مردم ایران

رها... و

از وحدت گریزانید

 

یک نفر نه ...

هزاران بسته دست

در زندان ملا ...

گرفتار و اسیر...

تحت تجاوز... شکنجه

و توهین ... به انسان بودن

دارند ...

می شوند مفقود

و می شویند... دست

از جان جوان خویش

یک بیک...

در وداع از زندگی

 

دیروز ناله های مادراشکان آبسواران

طنین انداز در ایران

امروز ضجه های مادر سینا قنبری

                          

آی فریاد ...

ملا با هزاران پا ... پا بر جا

باز کهریزک بپا

کشتار و تجاوز...

در زندان ها و... سوله ها جاری

 

وآمریکا... با وقاحت

در انواع دخالت ...

در توهین دوباره ... به دو دوره رای ملت

در تحمیل دردانۀ شاه

وغالب کردن مهرۀ تازه

به وسعت ... در عرصۀ تبلیغ

 

و ملت ایران ...

با احزاب و سازمان هایی

پراکنده ... خرد و کوچک

نیم قرن در بازی

ملوک والطوایفی... خود مرکز

پس ماندۀ عهد حجر

در غفلت دائم از حکم وظیفه ...

واحد رهبری

غرق ... در رویاهای برتری

 

اتحاد احزاب وسازمان ها

صرفا خیالی پوچ

نجات ملت و میهن ...یک رویای بی ارزش

جان ارزان

و مرگ ... راه نجاتی خوش  

...

 

کافی ست این بازیهای ملال آور و تکراری

برخیزیم ...

راه نجات ملت ایران

پایان این خرده دکه های رهبری ست

هم امروز ...

باید بست

این دکه های خرده فروشی را

 

همه در تشکلی واحد... در شاهراه

ضد آمریکا ... وملا

و در خدمت به مردم

مردم مظلوم و بی حامی

در یک واحد ... یک جبهه

به پا خیزیم

 

بر کنیم از ریشه

زندان و رژیم فاسد ملا

و براندازیم ...

امپریالیسم آمریکا

 

فرح نوتاش

وین 8 ژانویه 2018

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.