ویروس آمریکایی

ویروس آمریکایی

ویروس… آمریکایی ست

فتنۀ… آمریکایی ست

کنترل جمعیت بدین نحو

کشتن بی قید و شرط

مرام آمریکایی ست

 

تاریخ آمریکایی

سرشار از جرم و جنایت

افق آمریکایی

آتش … ننگ و نفرت

 

اگر چه …ویروس ساخت آمریکا ست

ولی … مسئول پخش در جهان

رژیم پست ملاست

 

بپا خیز

بدست گیر

پرچم ضد ملا و آمریکا

 

نبرد ما توامان

نیست دوا و درمان

هراس و تسلیم مان

نیست علاج درمان

 

ارزش امروز ما

دقت…شعور و همت

زیستن برای همنوع

باشد اوج سعادت

 

عواقب کرونا…

سونامی هزار درد

در راه است

فقر سیاه…بیکاری

گرسنگی … بی امنی…

در راه است

صدای شکستن جان و جهان انسان

در راه است

 

قبل از محو و افول

نام و شرف ملت

تقسیم عادلانه باید گردد

نان … غذا و ثروت

 

فرح نوتاش

وین 17 مارس 2020

کتاب شعر فارسی 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.