وحشت رژیم ملایان و پوشاندن جنایت با جنایت تازه

وحشت رژیم ملایان و
پوشاندن جنایت با جنایت تازه

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان     وین   2018.02.19

 

 

رژیم ملا، در وحشت خود از قیام مردم، به جنایت های پی در پی و خطرناکی متوسل می شود.

برای ایجاد فاصله با آخرین جنایتش ، که ساقط کردن هواپیمای مسافربری آسمان با 66 مسافر بوده، امروز خیابان پاسداران تهران را به خاک وخون کشیده است.

انفجارهواپیما، صرفا به منظور بستن دهان هفت فعال محیط زیست که در بازگشت از دیدار با نمایندگان مجلس بودند انجام شده است و جزو جنایتهای زنجیره ای فعالین محیط زیست است. رژیم ملا لاشۀ هواپیما را یافته و جعبۀ سیاه را از معرض دید عموم نیز محو کرده است.

ولی سناریوی امروز خیابان پاسداران، و به آشوب کشیدن اعتراض آرام درویشان گنابادی، صرفا بخاطر گل آلود کردن آب و عبور موذیانه از فاجعۀ در گیری با مردم، به دلیل کشتار فعالین محیط زیست و ساقط کردن هواپیمای مسافر بری، طراحی و پیاده شده است.

گسیل اینهمه پلیس ضد شورش به خیابان پاسداران برای اعتراض مجاز و آرام درویشان ، اولین سند محکومیت این سناریوی مبتذل جنایت کاران است.

رانندۀ اتوبوسی که به مأموران ضد شورش حمله کرده است از قاتلین خود رژیم است که سه نفر از مأموران را کشته و چند نفر را زخمی کرده است.

و چماقداران نیز از افراد خودشان هستند. و تمام این ماجرا برای انتقال جنایت

قبلی اشان به فراموشی و سایه اجرا شده است.

درویشان هرگز دارای فرهنگی از نوع زدو خورد های خیابانی ندارند. و این پاپوش مسخره فقط برای سر بی مغز و معیوب ملایان می تواند پوششی باشد.

کسی که با رشته های عرفان آشنایی داشته باشد هرگز این پاپوش مسخره را نمی پذیرد.

در واقع دراویش نعمت اللهی قربانیان پوشاندن توطئه عظیم ویران کردن ایران توسط ملایان شده اند. ویرانی عظیمی که فعالین محیط زیست، شجاعانه در افشای آن جان خود را از دست داه اند.

ای ملا

دست ملت به زودی بر حلقوم تو خواهد رسید

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.