هوای بندر

هوای بندر

هوای بندر شرجیه

دارن می برن وای کیه

قدش بنازم زار و زار

زنجیر به پاش وای هوار

 

ای وای هوار ای وای هوار         هوار هوار و وای هوار

 

زندان به زندان شیر و شیر

توی دیارم پر اسیر

مردم ز جور ظلم و زور

بس که جووت کردن تو گور

 

ای وای هوار ای وای هوار         هوار هوار و وای هوار

 

هوار هوار، تاتم کجاس

تو نم شفقتی تیر خلاص

ایسو رفتن پی زن عمو

که زنندش رد عمو

 

ای وای هوار ای وای هوار         هوار هوار و وای هوار

 

ناوگون و ناوگون مو و لنج

دشت و دیارم پر ز گنج

دشمن میاد رجز کشون

گنج بره سی خودشون

 

ای وای هوار ای وای هوار         هوار هوار و وای هوار

 

جنگم بریده نخل ها سر

تا کی کنم خرما ی تر

رویم شده خنج روی خنج

دلم داره رنج روی رنج

 

ای وای هوار ای وای هوار         هوار هوار و وای هوار

 

فرح نوتاش

24 آوریل 2003

وین

Comments are closed.