همه جان بالم

همه جان بالم

من بردۀ تازه از بند رسته ام

نگاه کن...

هنوز جای زخم زنجیر

                       بر مچ دستم باقی ست

 

من... تازه از بند رسته ام

بی قفلم و بی حصار

بی سلطۀ زور ... آزاد و رها

از بیدادتحجر        

           از توهین وفشار

                         از ضرب و شتم و ناسزا        

چه رها ... چه رها

 

سالیان سال

از درون ظلمات

               و از درز پنجره  

ناظر بیرون بودم

در حسرت ارتباط ... با مردم خوب وطنم

در حسرت آزادی

در اعماق گور نمور وتاریک

در تنهایی خود می مردم

و در هوای یافتن رهی به آزادی

حتا ذرات تنم

در لرزش و ناله بود و در فریاد

 

من بردۀ تازه از بند رسته ام

معنای عمیق آزادی را با همه تن

                             با همه جان می فهمم

و موجودیتم ...

                 از شادی این آزادی لبریز است

عطر گلهای یاس و پیچ و سافونا

پراکنده ...

در تک تک کو چه های باریک و بلند

در میدان ها...و خیابان های وسیع

در زیر آبی آسمان صا ف

من...بی بند

در نسیم عطر آگین و چرخش آن سر مستم

همه جان بالم و در پروازم

قلبم سبک و شاد و رهاست

و لذت آزادی را در هر قدمم می فهمم

اینک...

در ارتباطم با خورشید

بی چتر سیاه و سایه

می کشم نرم سر انگشتان

به حریر طلایی انوارش

آزادم...

و در وجدم با یک تکان دادن سر

با یک سلام و لبخند

از مردم گرم وطنم

 

خانه ام مأمن کار

خانه ام مأمن یک رنگی و عشق

خانه ام مأمن لبخند و شکوفایی یک تازه نهال

 

فرح نوتاش

تهران بهار 1372

www.farah-notash.com

Comments are closed.