هلین بولک

هلین بولک

گل نو شکفته

بر گسترۀ بی حصار دشت آوازهای عشق

چه زیبا نشست

نغمۀ شور انگیز جان تو

بر تلاطم جان های بی قرار

و ایستادن ...

چه زیبا تراوید از سرود تو

شور بخش بود و هست

صوت دل انگیز تو

در اعتلای انسان …

علیه ظلم و زور

در عشق بی مرز تو

به سوی شکوه نور

 

عزیز من… دریا دریا جان های بی قرار …

در انتظار شنیدن آواز و دیدنت

ولی تو در اعتراض و خشم

در انتخاب غمبار قطره قطره مردنت

 

 

آری راه تو … راه مردن است

ولی نه مرگی زار و منفعل

اعتراضی بس جانکاه

و ایستاده مردن است

 

فرح نوتاش

وین 5 آپریل 2020

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

 

 

هلین بولک خوانندۀ ترک – کرد، از گروه یوروم که جان خود را در اعتصاب غذا بعد از 296 روز از دست داد. اعتصاب غذای گروه یوروم در زندان ترکیه، برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع محدودیت های هنری گروه یوروم بوده است.

Comments are closed.