هلا ایران

هلا ایران

هلا ایران

سرای رنج مظلومان

مرده است ... جمهوری نکبت

و بوی لاشه اش...

گند و نفس بر...مایۀ خفت

 

شروعش انقلاب مخملی

رنگش... سیاهی رنگ

سراسر ... فتنه و نیرنگ

 

به پا باید

زمان تنگ است

بوی گند این جسد

بس مایۀ ننگ است

 

حذر از دفن لاشه... یک باید

روا نیست ... زمین و خاک را

با لاشۀ گندیده آلودن

 

باید آغشت...اجزاء جسد

با نفت سیاه وداغ خوزستان

در سرتاسر ایران

و سوزاند...

در بیست و دوم بهمن

تمام بخش ها...

از آشکار... تا پنهان

 

هلا ایران

سرود عشق بی پایان

 

 

 

فرح نوتاش

وین 6 فوریه 2020   = 17 بهمن

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

Comments are closed.