هشدار

هشدار

فرح نوتاش    قدرت زنان

28 اسفند 1392

در تاریخ 27/4/1367 (17 ژوئيه 1988) رژیم ملایان مجبور به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت شد.

خشم این پذیرش در تابستان 1367 با قتل عام زندانیان سیاسی در ایران فرو نشست.

 

در مرحله کنونی... دوباره رژیم ملایان در منگنه فشار بین المللی در منع فعالیت های اتمی است و ملایان انگلیسی در فکر فرونشاند خشم خود ، قتل عام گسترده ای را تدارک می بیند.

ترورهای خیابانی ، خانگی ، و دستگیری(دستگیری هر فرد مساویست با مرگ او) .

این قتل عام که به نام.... مبارزه با اسلام ستیز ها...چند روزیست که در اخبار با تیتر کوچک می آید .

هاوی دردی بس بزرگ و جانکاه برای ملت ایران خواهد بود .

کشتار ، تحمیل خرافات بیشتر، فشار بیشتر به طبقه کارگر و زنان و کودکان و ناپدید شدن مبالغ هنگفتی از بودجه کشوری، بخش هایی از آن هستند.

تدارک فوری، پیش گیری از فاجعه از لازم ترین اقدامات در شرایط کنونی است.

هم آهنگی کامل بین کلیه جناح های رژیم حاکم است.امید واهیبه جناحی بستن ،و تحمیل این رژیم با هر کدام از عناصر حکومتی به ملت رنجدیده ایران به دور از شأن و منزلت انسانی است.

بیداری ملی و اتحاد از ارکان پیروزی .

Comments are closed.