هر ماه ما… آبان است

هر ماه ما… آبان است

8a8349577b

هر ماه ما… آبان است

دفن رژیم ملا…

وظیفۀ ما مردم ایران است

این جنازۀ …

از پی و پوست…تا استخوان گندیده

تعویق دفن …

به هر عذر و بهانه

مهر ننگی بر چهرۀ ایران است

 

فرح نوتاش

کتاب شعر 9 

وین 14 نوامبر 2020     

www.farah-notash.com

Comments are closed.