هر ماه ما… آبان است

هر ماه ما… آبان است

e0e8df3873

هر ماه ما… آبان است

دفن رژیم ملا…

وظیفۀ ما مردم ایران است

این جنازۀ …

از پی و پوست… تا استخوان گندیده

تعویق دفن …

به هر عذر و بهانه

مهر ننگی بر چهرۀ ایران است

                                                

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

24 آبان = 14 نوامبر 2020

اعلامیه شمارۀ 43

www.farah-notash.com

Comments are closed.