نوید افکاری

نوید افکاری

ای دریای بیکران زخمی و خونین

ای مردم بلا دیدۀ ایران

در انتظار چه ای

ز چه رو ست صبر و سکوت

تویی صاحب این ملک… و تویی رهبر

و تویی دارندۀ قدرت لایزال و… مطلق

بپا خیز …

و با تمام سینه غرش کن

موج بردار …

با صلابتی تند و بی پروا

و با قدرتی بی نظیر بزن

بر پایه های…

تاج و تخت رژیم بی آبروی ملایان

و ویران کن از بن وریشه

هر رذالت و فتنه …

که موجه …به زیر نقاب مذهب و کیشه

بشوی وببر …

این لجنزار سراسر گنداب و عفن

که لانه کرده چهل سال

در شهرها و تمامی روستاهای وطن

 

موج خون نوید افکاری

نوید می دهد از…

رعد و غرش و طوفان

نوید قیام خونین دلان

مادران…زنان…مردان

بازندگان چهل سال زندگی در کل خطۀ ایران

نوید قیام

نوید …بر خاستن

و از پای ننشستن

تا طلوع آفتاب پیروزی  

خون هزاران هزار مرد و زن ... و کودک معصوم

میزند موج از دماوند تا تمام چشمه های وطن

از امروز…

دیگر ما تابع شرایط منطقه و جهان نمی شویم

از امروز جهان

تابع خون خواهی مردم زخم دیده ایران است

ملا … گور خودرا با دستان کثیف خود کنده

و نفرت از خود را …

به دل مردم جهانی افکنده

موج خون …می زند تند بر پایه های تخت ملایان

پیروز است این بار قیام مردم ایران

 

 

فرح نوتاش

وین 12 سپتامبر 2020

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.