نه به فریب

نه به فریب

فرح نوتاش اسفند 1393    

نه به سبز سیدی... نه به فریب                                              

نه به یا حسین و نه ... به میر حسین

نه به اصلاح رژیمی ... از بن و ریشه فاسد

 

نه به بیت رهبری... نه خبرگان رهبری

نه به سید ...علی رهبر دزدان و نوچۀ محمودش

نه به ایل وتبارشان ... غارتگر و فاسد التقاتشان

نه به حجتیه ومعجون اش

 

نه به کروبی ... همیشه تازه دوماد تبار شهدا

نه به خاتمی ... مشاطه گر و ناجی استبدادی

نه به هاشمی روبه مکار... یار امیران عرب

رهبر قتل های زنجیره ای... مافیای استبداد

نه به زهر زهره ... رهرو شیادی و پول

مینی ژوپ پوش گذشته که در تحول

فرصت طلب لحاف کرسی به سر امروزی

 

نه ... به تمامی نقاب های دروغ

حربۀ سلطه و زور... تولید قرن ها پیش انگلیس

نقاب های مذهبی... ز جنس استعماری

واز تولیدات تازه رژیم صهیونیست آمریکایی

 

 

ما مدرسۀ انگلیسی ها( فیضیه) را در قم و دیگر اماکن خواهیم بست

ما نوکران انگلیس، امریکا، اسرائیل را درایران و جهان می شناسیم.

ودست غارتگر آنان را از جان و مال مردم کوتاه خواهیم کرد.

      www.farah-notash.comقدرت زنان

Comments are closed.