نه …آقای نتان یاهو

نه …آقای نتان یاهو

جواب به پیام 21 ژانویه در یوتیوب و پیام به جهودان فلسطین

 

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان           وین   25. 01. 2017

بنی آدم اعضای یک دیگرند (پیکرند )         که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار   دگر عضو ها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی                   نشاید که نامت نهند آدمی

سر در سازمان ملل در نیویورک، مزین به این شعر است.

این شعر که توسط سعدی، شاعر بلند پایۀ ایران ( 589-691) سروده شده است حاوی دیدگاه ایرانیان نسبت به همنوعان خود و همواره از متون درسی مدارس در ایران بوده است. همانطور که می بینیداین شعر رها از هر گونه نژاد پرستی ، تبعیض و خود مرکزیت بوده و متعلق به قرن ها قبل از ورودمستقیم ملایان به عرصۀ سیاست است.

دوستی ملل یک اصلی انکار ناپذیر انسانی است .

تجاوز در هر شکل آن، توسط فرد، گروه یا ارتش به هر نوع از حقوق فرد یا گروه یا ملتی، محکوم و منسوخ است. و قتل عام یک ملت ، دردی جانکاه، فراموش ناشدنی و تا ابد نابخشودنی است. اینها اصول محض مدنیت و انسانیت هستند. بدون مراعات این اصول به هیچ وجه نمی توان خود را متمدن وانسان نامید.رژیم سابق ایران که اول وابسته به انگلیس و از زمان کودتا ، وابسته به امپریالیسم صهیونیستی آمریکا بود، با شما طبیعتا دارای روابط حسنه بود. و رژیم ملایان که خود رقیب صهیونیست هاست ، اگر چه با شما دارای بده بستان های پنهانی ولی ظاهرا خصم شماست.

ولی شعله های خشم ملت ایران ، علیه غاصبان فلسطین و قاتلان فلسطینیان از جنگ جهانی دوم به

بعد،ربطی به هیچ کدام از این دو رژیم ندارد. چنانکه در تجاوز آمریکا به ویتنام، ملت ایران همواره مدافع ویتنامیان بوده است. خشم ملت ایران، نه تنها به دلیل دخالت آمریکا در امور داخلی ایران ، ایجاد کودتا ، ضایع کردن و سد رشد تکاملی جامعۀ ایران بوده ، بلکه به علت تجاوز دائم دولت های زیر سلطۀ صهیونیسم آمریکا، به ملل دیگر بوده است. آمریکا بعد از سوء استفاده از بمب اتم در جنگ جهانی دوم،هرگز توسط دول متعهد به انسانیت اداره نشده است. از این روملت ایران که علیه هر گونه تجاوز ، کشتارو حق کشی است.، همواره علیه رژیم های زیر سلطۀ صهیونیستی آمریکا بوده است. این ربطی به دول ایران ندارد این فرهنگ ایرانیان است. حضورصهیونیست ها در فلسطین که اجرای بخشی از طرح تصاحب تمام معادن جهان و استعمار است، با بهانۀ استیلای سه هزار سال پیش جهودان بر فلسطین راه اندازی شده است. ، ادعای مالکیت بر فلسطین، با تکیه بر استیلای باستانی ! نصف کرۀ زمین هم، زیر سلطۀ ایران بوده است، آیا درست است که ایرانیان هم مثل شما ادعای مالکییت هزاره های قبل را کنند؟

هر ادعایی بر پایۀ استیلاهای گذشته، مبین نادیده انگاشتن “هزاره ها” تلاش مردم جهان برای تکامل وتحول و انسان شدن است. ایجاد جنگ ، تجاوز و کشتار مبین اوج بی فرهنگی و کتمان کمال و انسانیت است. و این شیوۀ زندگی انگلی امپریالیسم است.

جنایات رژیم شما پایان نمی گیرد. همین دو روز پیش دوباره شما خانه سازی را در ارشلیم شرقی شروع کردید. خانه سازی شما یعنی ساختن انبوه خانه ها، بر خانه و مزارع فلسطینیان است. یعنی راندن آنانبه سوی بی خانمانی و بی کاری و فقر سیاه.

ملت ایران با رژیم صهیونیستی شما و دیدگاه نژاد پرستانۀ آن، که فاقد هر گونه انسانیت است، کوچکترین قرابت و همخوانی ندارد.

بعد از قتل عام فلسطینیان در دسامبر 2008 در غزه،

و سال های بعد رجز خوانی اتان برای حملۀ اتمی به ایران و در اوج آن، 2015 ،

تعجیل شخص شما برای خارج کردن دارایی هایتان از بانک های اسراییلی باعث به سخره گرفتن اتان در محافل سیاسی بود. پس شما در پیش گیری از زیان شخصی خود در جنگی که آن را تدارک می دیدید بودید! و وضعیت هم شهری های شما برایتان مهم نبود !

شما در رابطه با ملایان و اتلاف بودجۀ مملکتی توسطشان به ایرانیان نگویید، چون خود بهتر از همه به وقایع واقفند. در دسامبر 2016 و ژانویه 2017، بارها به دلیل فساد مالی و زیر سئوال رفتناتان توسط پلیس اسراییل ،عکس اتان در نشریات مختلف اروپا به چاپ رسیده است. نه تنها شما، بلکه بسیاری از سیاستمدارانتان ، مثل ملایان در چاپیدن بودجۀ مملکتی مجرم شناخته شده و حتا زندانی شده اند.

رژیم شما نیز مانند رژیم ملایان، غاصب و نابکار است. شما نه تنها رحم به فلسطینیان نمی کنید بلکه

به جهودانی که با فریب از ممالک دیگر به فلسطین نقل مکان داده اید نیز رحم و مروت ندارید و آنان را زیر خط فقر و در اوج تحقیر نژاد پرستانه نگه می دارید. گواه ما بر این جنایت شما، تظاهرات در تلاویو توسط جهودان سیاه پوست حبشه ای ( اتیوپی) در تابستان 2015 علیه نژاد پرستی و تخلیۀ جهنم اسراییل توسط جهودان،بمجرد وقوف اشان بر حیلۀ شما ست.

سخنان شما در رابطه با تروریسم خنده دار است. رژیم شما ، آمریکا، ترکیه ، عربستان سعودی و شرکاء خالق جهنمی هستید که فرمانده اش داعش و انواع اسلامیست هاست.

تجاوز رژیم شما به سوریه ولبنان و جاه طلبی و زیاده خواهی اتان چون اردوغان بیمار ، باعث تشنج دائم در خاور میانه و آفریقاست. این که در سوریه یا هر جای دیگر ، چه کسی باید حکومت کند به مردم خود آن دیار مربوط می شود. 6 سال فتنه و ارسال گروه های تروریستی توسط گنگ شما و کلنگی کردن سوریه و کشتار ملت مظلوم سوریه کافی است.

شما نیز مانند رژیم ایران، رژیمی فاسد و نابکارید. ریشۀ خصومت ایرانیان با رژیم شما چیزی نیست که با این مکالمات روباه صفتانۀ شما خشک شود.

صهیونیست-امپریالیست ها به حق مالکیت دیگران احترام نمی گزارند ولی خود تمام ارتش ها را برای حفاظت از اموال خود بکار می گیرند.

صهیونیست – امپریالیست ها آزادانه فریب می دهند و هر چه را که می توانند تصاحب می کنند.

صهیونیست- امپریالیست ها آزادانه دست به کشتار می زنند ولی دیگران را وادار به رعایت حقوق بشر می کنند.

طمع بیمار گونۀ صهیونیست- امپر یالیست ها نهایتی نمی شناسد. شبیه تر از همه به آنان ملایانند.

صهیونیستها از فرقۀ بربرهایی هستند که فقط لباس آدمیان را بر دارند.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت                 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

(سعدی)

شما به ما از ندا آقا سلطان نگویید، که خود خالق سناریوی آن هستید، زیرا رژیم ملا ، بی رودربایستی هر کسی را که می خواهد توسط لباس شخصی های خود با کاتر و طناب و هر چه ممکن، در کوچه وخانه و خیابان وزندان و سوله می کشد و عکسش را هم در یو تیوب می گذارد. وو نیاز به رفتن به پشت بام و تیر اندازی با تفنگی که فشنگ ویژۀ آن در انبارها موجود نیست ندارد.

مسئولیت ترور دانشمندان فیزیک هسته ای ایران نیز باشماست.

اگر چه خلع سلاح عمومی در جهان جزو اولین باید هاست ، ولی ز چه رو شما خود را بر تر از همه می دانید و داشتن سلاح های هسته ای را بر خود روا و بر دیگران ناروا می پندارید؟ چه کسی شما را کلانتر خاور میانه کرده است؟ یا وجاهت یک در صدی مسخره اتان این حق را به شما داده است!

شوق حملۀ به ایران، خواب را از چشم شما ربودهاست . در پس پیام 21 ژانویۀ شما رویای حملۀ به ایران است. و پیام شما در خواست از مردم ایران برای کنار کشیدن و مقابله نکردن با شماست.

اپوزیسیون ایران احتیاج به کمک خارجی برای سر نگونی رژیم ملا ندارد . چون از نوکری بیزار است. و این که رژیم ایران به بشار اسد کمک می کند ، زهی سعادت. دکتر بشار اسد قطعا از داعش

سلفیست شما هزاران بار بهتر است. او تحصیل کرده ، سکولار و با شخصیت است. او فرار

نکرده ، در کنار مردم خود ایستاده و با فناتیسم تزریقی شما جنگیده است.

او یک رهبر قهرمان است.

زنده باد دکتر بشار اسد

و وای بحال ملتی که دلسوزش قاتلینی چون شما باشد. و مفر نجاتش عناصرحقیری منتسب به شما.

بین شما و تفکرتان، هیچ گونه قرابتی با ایرانیان و دیدگاهشان نیست. لذا با تأکید ،

مارا به خیر تو …هرگز امیدی نیست         لطف کرده شر نرسان

 

پیام به جهودان ساکن فلسطین

شیمون پرز که همواه مانع ماجراجویی های نتان یاهو بود، مرده است و کله پوکی چون آویگدور لیبرمن وزیر دفاع نتان یاهو است.شیمون پرز و اوباما محاسبات ضرررا نیز می کردند ولی ایندو نفرفاقد درک زیرو رو شدن خاک زیر پای ساکنین دیار غصب کردۀ خویش اند.

مردم ایران، هرگز به هیچ جا حمله نخواهند کرد. ولی مقاومت شدید ایرانیان در مقابل حملۀ هر نیروی خارجی غیر قابل کتمان است. مشکلات داخلی ما به خودمان مربوط است.

شما مردمی که امکان ترک فلسطین را دارید معطل نشوید ، هر چه زودتر آن جهنم را ترک کنید.

با امید برای آینده ای تابناک و انسانی برای همه.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.