نهضت فرخنده

نهضت فرخنده

نهضت مبارزه با جهالت

 

فرح نوتاش          قدرت زنان               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان

مارس2015

در آستانۀ نوروز 1394-2015 فرخنده، دانشجوی افغانی به مسجد بزرگ شهرکابل می رود تا به ملا بگوید اثر ندارد دعا ننویس. و مردم را فریب نده. ملا جنجال می کند که آی برسید که قرآن را سوزاند. گلۀ جاهلان کابل، حاضر در معرکه به طرز وحشیانه ای فرخنده را می زنند و از بالای مسجد به پایین پرتش می کنند و با ماشین از رویش عبور می کنند و سپس آتشش می زنند . بعد به بستر بی آب رودخانه پرتش می کنند .

جرم او سوزاندن قرآن بود! هیچ خاکستری و یا نه نیم سوختۀ قرانی در محل پیدا نشده و او به جرمی که هرگز مرتکب نشده با تهمتی از طرف ملای مسجد و همکاری کسبۀ جاهل کشته شده است .

موج تهمت سوزاندن قرآن که چند سال پیش از پاکستان شروع وجان زنانی را گرفته، اکنون به افغانستان رسیده و به راحتی نابودی فرد را بدست جمعی میسر می کند. تجاوز های جمعی حال با تهمت های جمعی و قتل های جمعی چهره های واقعی رژیم های ارتجاعی مروج جهالت را در منطقه بخوبی آشکار می کند .

فرخنده با اقدامی شجاعانه پای به میدان مبارزه با جهالت گذارد و قربانی جهالت شد. و این که عده ای وحشی با سبعیتی و ذهنیتی نه رشد یافته مجری احکامی شده اند نه جای عجب، که در سوریه قلب سرباز سوری را خوردند و در جاهای مختلف جهان چه ها که نکردند. امپریالیست ها برای غارت معادن آسیا و آفریقا حامی جاهلان اند.

چاپ و نشر قرآن با تیراژ بالا، در ایران توسط رژیم ملاهای انگلیسی و در عربستان توسط شیخ های آمریکایی صورت می گیرد. و با این ماسک در تمام کشور های عربی محدودۀ خلیج فارس واخیرا ایران بطور قانونی، بردگی جنسی کودکان و ظالمانه ترین روش های حاکمیت رایج است. کشتار فرخنده زنگ خطر جدی برای حمله و کشتار هر فرد اعم از زن ویا مرد با تهمتی کاذب توسط جمع اوباشان وجاهلان است. و امنیت جانی افراد در اجتماع تحت حاکمیت های دست نشانده و مرتجع بطور وحشتناکی در خطر است. بعد ازاعمال خشونت رژیم ها ، زور گویی های فردی با ایجاد پاپوش، زیر نقاب مذهب دارد جان می گیرد. حال در مبارزه با ترویج امپریالیستی جهالت در جهان، نهضت فرخنده متولد می شود. نام پر افتخار این زن جوان بر این نهضت جهانی مبارک باد.

نهضت فرخنده، کمپین یی برای رویارویی با جهل و مروجین جهالت ، امپریالیست ها و نوکرانشان در جهان است. نهضت فرخنده، هم نهضتی است فرخنده به لحاظ مبارزه اش با ظلمت جهالت و هم یاد آور شجاعت دلاورانۀ فرخنده در مبارزه با جهل است. فرخنده را تنها نگذاریم . مروج نهضتی فرخنده در جهان باشیم. یاد و خاطرۀ تابناک فرخنده جاودان باد.

www.farah-notash.com      

Comments are closed.