نظر منفی

نظر منفی

فرح نوتاش   قدرت زنان   19 .2. 1393

در تاریخ 18 اردیبهشت1393 ، راه توده شمارۀ 454 مطلبی تحت عنوان ( نظر منفی)

www.rahetudeh.com/rahetude/2014/08mai/454/tabari.html

درج کرده است . با احترام به تمام مبارزین ...و مبارزانی که دیگر در آثار و یادها زنده اند ، لازم آمد در معرفی بیشتر محتوا و مرز های عقیده و اندیشه های قدرت زنان این مقاله نوشته شود .

قدرت زنان نه له ونه علیه دین و مذهبی است.

قدرت زنان به شدت مخالف حاکمیت و جنبش های مذهبی در جهان است . آنان را با هر شکل و شمایل ونام و خطی ، دروغ محض و نقابی برای فریب توده ها، بخصوص توده های آسیا و آفریقا ، که اکثرا

معتقد به دین اسلام هستند می داند .

قدرت زنان معتقد است تمامی این جنبش ها و حکومت ها ، بر آمده از اطاق فکری امپریالیست های انگلیس و امریکا هستند . برای عقب کشیدن ملل و استیلای بلند مدت خویش و غارت منابع جهان ا.

جنبشها وحکومت های شیعی را انگلیسی و سنی ها ، القاعده، طالبان، اخوان المسلمین، انواع سلفی و داعش و غیره را همگی آمریکایی می داند.

قدرت زنان شیعه ایران را با خط و خطوطی از هم جدا نمی کند . چنانکه آن ها نیز خود را از هم جدا نکرده اند .

و قطره خونی از آنان هرگز توسط یکدیگر بر زمین نریخته است . و حال آنکه خون فرزندان ایران همواره در دوران حاکمیت همگی ا شان از زندان ها جاری بوده است.

اصلاح طلبان همواره اعلان کرده اند که تحت لوای رهبری حکومت خواهند کرد . با وعده های توخالی رأی را از مردم گرفته اند و همواره مردم را در مقابل گرگ ها تنها گزاشته اند . قدرت زنان نه بی تفاوت و نه فرصت طلب است و فراموشکار . که آنان فرزندان ایران را بکشند و غارت بودجه و اموال ملی را حق مسلم خود بدانند ، در مقابل سکوت ، کرنش و رأی دادن را تبلیغ کند. و وارد بازی های سیاسی این رژیم هزار چهره برای استیلای هزاران سالهاش شود .

قدرت زنان شخصیت ، انسان دوستی و خشم بی فراموشی مادرانه را ، لازمه مبارزه هر انقلابی

می داند . قدرت زنان اهل بازی و دو گانگی های سیاسی سرمایه نیست . و صداقت و یگانگی را بالاترین

صفت یک انقلابی می داند.

قدرت زنان ، از درد و رنج انسان ها ی زمین و شناختش از حیله های امپریالیسم برآمده است.

اکثر حکومت های جنوب نه بخودی خود می آیند و نه می روند و گرداننده اصلی بازی ها ، امپریالیستها هستند . لذا مبارزه علیه امپریالیسم و در این برهه با تأکید بر آمریکا و انگلیس بخاطر آزار انسان بر زمین ، اولین اصل وباور قدرت زنان است.

ایجاد خط و حمایت از بخشی از حاکمیت شیعه در ایران به نام اصلاح طلب ، منجر به بقای کل اسلامیستها در ایران خواهد شد . نه تنها برای این حا کمیت پریدن از این خط به آن خط ، و ایجاد اپوزیسیون خودی

عین بازی سیاست اش برای ماندگاری است ، بلکه تحمیق توده ها در این بازی و غارت سرمایۀ ملی هدف استیلای ارباب انگلیس اش از این راه در جهان است. شرکت در تحمیق توده ها ، با این برگ یا آن برگ یا برگ دیگر که همگی بر پشت تصویر استعمار دارد ، کمک در فرو کردن خنجر از پشت به طبقه کارگر است.

قدرت زنان ندای فردای روشن در جهان است . هیچ حمایتی را از دارنده گان افکار پوسیدۀ هزاران سال پیش ، خادم امپریالیسم نمی پذیرد.

قدرت زنان با کشف ویژه گی های درد انسان امروز سعیش گشودن راه فرداست. از کپی راه های مردود

پیشینیان به عنوان سمبلی پرستیدنی ، بشدت حذر می کند . و آن را ضد دیالکتیک می داند و نادیده گرفتن تجربۀ خونین و بس سنگین سی و پنج سال را ، چه به لحاظ از دست دادن طیف وسیعی از روشنفکران ایران از احزاب و سازمان های مختلف ، چه به لحاظ تحقیر واپسگرایانۀ ملی و چه به لحاظ رنج عمیق زحمتکشان ایران ، و... نا بخشودنی می داند.

این تخریب 35 ساله نه تنها به هیچ عنوان قابل دفاع نیست بلکه کمک به هر اسلامیست ، از هر رده و خط ، دامن زدن به واپسگرایی و کمک به استیلای این هیولای زشت امپریالیستی در جهان است.

قدرت زنان آموختن از تاریخ و شهامت انتقاد از خود را پسندیده ترین کنش انقلابی و پایۀ ارزشمندی برای

اتحاد نیروها و ایجاد تغییر به نفع زحمتکشان و همه مردم ایران و جهان می داند.

قدرت زنان رژیم ایران را تنها یک رژیم دیکتاتوری سرمایه داری و یا رژیمی وابسته به امپریالیسم کمپرادور ... نمی شناسد . بلکه این رژیم مخوف را صد در صد مصمم به شستشوی مغزی کودکان ایران

از شیرخوارگاه ، مهد کودک ، دبستان ، دبیرستان و دانشگاه وبا رسانه ها عرصۀ گستردۀ جامعه ایران و جهان تماما با بود جه ملت ایران می بیند و می شناسد . هدفش استیلای هزار سالۀ انگلیس بر ایران و جهان است.

کودتای دوم خرداد با طرح و برنامۀانگلیس ، توسط نوکران بیت رهبری برای جلوگیری از استیلای سبزها با گرایشاتشان به امریکا بود . انگلیس دیگر نمی خواهد این بار ایران را از دست بدهد . رقابت

امپر یالیست ها در ضمن همکاریشان با هم ، کتمان نا پذیر است.

بوکو حرام ، القاعدۀ نیجریه ، با ربودن نزدیک به سیصد دختر مدرسه ، می گوید : زنان نیازی به تحصیل ندارند. از این دست افکار ارتجاعی و تحمیلی در 35 سال گذشته در ایران بسیار شنیده ایم و دیده ایم.

امپریالیسم برای غصب غنایم آسیا و آفریقا مصمم به خارج کردن نیمی از جمعیت این دو قاره توسط مردان تحت فرمان خود اسلامیست ها شده است. این نیم زنان اند.

از دور خارج کردن ، به معنی راندنشان بسوی دوران برده داری و کشاندن سطح شعور جوامع به دوران

هزاران سال پیش می باشد. این در حالی ست که هر لحظه به سرعت پیشرفت علم وتکنولوژی در جهان

افزوده می شود ایجاد فاصله های هزاره ای بین شمال وجنوب مطلقا پذیرفته نمی شود . پس جنگ و مبارزۀ ما زنان با امپریالیسم ، جنگ ما برای ابتدایی ترین حق انسانی ما ، برای حضور در زمان معاصر خودمان است. ما زنان متعلق به عصر نت هستیم. باز گشت به عصر برده داری را مطلقا نمی پذیریم .

و نمی خواهیم فرزندانمان با شستشوی مغزی چاکر ملا و انگلیس شوند. زنان ایران ، شجاعانه 35 سال علیه حجاب انگلیسی مبازره کرده اند. شما برای میخ کردنش به سر ما مدد ملا نباشید . اگر نمی خواهید

کمک مان کنید ، لااقل در هل دادنمان ته چاه با عمق هزاره ای ، کمک این یا آن خط ملا نکنید .

قدرت زنان این نیروی بالندۀ فردا ، مبارزۀ با امپریالست ها و نوکران اسلامیست شان را برای تمام انسان ها در جهان وظیفه می داند . کمک به ملا با هر خطی ، به بهانۀ پیروی از پیشینیان ، با تجربۀ تلخ و خونین 35 سال هرگز مسئولیت امروز کسی را توجیه نمی کند و مطلقا پذیرفتنی نیست.

Comments are closed.