ملای انگلیسی

ملای انگلیسی

تو ای ملای بی غیرت

تویی انگل این ملت

ناخلف دزد کلک حقه باز

بی آبرو بی وجدان بچه باز

نبود تجاوز... زن و مردای اسیر زندان

حال رسیده نوبت تجاوزکودکان  

ازقرن هفده ...تقلید و مقلد... شدی انگلیسی

مراد تومکتب تو... بنیادش پوفیوزی

تو عامل افول ایران... بعد از صفویان

مروج کراهت سیاه مانویان

شیون و زنجیر و قمه...هیئت اراذل

سینه زنی تظاهرو علم وکتل...طی مراحل

انقلاب صنعتی ... رشد دنیا اروپا

دست آهنی انگلیس از تو عبات همیشه بر سر ما

سد رشد ملتی

بالا کش ثروتی

روضه خوانی... نوحه خوانی مسخ و سیاهی

انگلیس راپر سود ترین سپاهی

نوکررشوه خواربی حیثیت

ام الفساد مدرسۀ فیضیه ت

دقل دروغ دریده گیت بیکران

دزد طلاهای ته چمکران

بودجه ملت... کردی باج لرد انگلیسی

قرض وقوله ...مجری اوامر بانک های صهیونیستی

خائن خر سوار بی لیاقت

ترو چه به علم و اتم ...تویی ذات جهالت

چاقوکشات ...لشگر لات و لوتات

موش شدی موش شدی ... آخر هارت و پورتات

آیت و حجت های انگلیسی... دشمن ملت و...فرهنگ ما

درد بی درمون کمه اینا شدن ... وسیله اسارت و ننگ ما

عامل خرسوار بی لیاقت

خر خودتی ... تجسم رذالت

ما زنها حسابت رو می رسیم

ما زنها حسابت رو می رسیم

 

سرخی برخاسته در آسمان

منعکس ازالتهاب خشم خروشان مان

روان تا بسوزد...خائن ین وریشه ها

ملای بی بصیرت...تمامی فتنه ها و حیله ها

عاملین... نواستعمارمذهبی انگلیس

آدمخوران پست... هرزه وحریص

داغ سرخ لاله ها در سینه خاوران

تموم می شه به زودی روز سیاه ایران

ما زنان حسابت رو می رسیم

ما زنان حسابت رو می رسیم

 

فرح نوتاش آذر 1392

womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.