معاهدۀ ایران و چین و شرایط ملت ایران

معاهدۀ ایران و چین و شرایط ملت ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم

اعلامیه شمارۀ 34

18 تیر ماه= 08.07.2020

 

بدون این که نیازی به ارزیابی و قضاوتی در مورد مفاد عهد نامۀ 25 ساله ایران و چین بشود، این عهد نامه از بنیان مردود و کلا باطل و خارج از حیطۀ بحث و قضاوت در عرصۀ ملی است.

درهر کشور، پیشنویس قراردادهای مهم، توسط دولت به مجلس برده می شود، و در آنجا مفاد قرار داد، توسط نمایندگان ملت به بحث وبررسی گذارده می شود و کارشناسان امور، از تمام کشور نیز نظر خود را در رسانه های جمعی ابراز می کنند و آنگاه قرار داد اصلاح و تصویب توسط نمایندگان مردم ، وبرای اجرا به دولت داده می شود.

در ایران، مجلس یازدهم 6 ماه پیش، در آغاز شیوع کرونا با 10% آراء، و بقیه تقلبی تا 25%، با دست چین کردن افراد شبکۀ حجتیه از سراسر ایران، به عنوان نمایندگان مجلس، توسط سیدعلی خامنه ای انتصاب شده اند. مجلسی که رئیس آن محمد قالیباف، پسر خالۀ پسران خامنه ای، نه تنها منتخب ملت ایران نیست بلکه با دزدی های کلان، بزرگترین لطمه را به ملت ایران زده است. ملت ایران به این مجلس رای نداه و این نماینگان قلابی توسط سیدعلی خامنه ای برای تائید سریع دستورات از بالا رسیدۀ خامنه ای منتصب شده اند. از این رو کشوری که نمایند واقعی برای تحقیق و تفحص قرار داد نداشته باشد قادر به اخذ تصمیم در مورد قرار دادهای بزرگ ملی نیست.

از طرفی دیگر خود سیدعلی خامنه ای نیز نه بوسیلۀ مردم انتخاب شده است و نه رهبریت او همخوانی با قوانین کشوری دارد. توسط کودتای اکبر رفسنجانی، تکیه بر مسند قلابی زده است. و دو قوۀ مقننه و قضائیه نیز با دستور او انتصاب شده اند و دولت هم جز فرمانبرداری از سیدعلی راه دیگری ندارد. و معاونین و مشاورینش را هم سید علی خامنه ای انتخاب کرده است. و از طرف دیگر هر پولی که از هر معامله به ایران برسد ، قبل از رفتن به خزانۀ ملی، توسط مافیای حکومتی، کل ملایان دزدیده می شود. و چیزی برای ملت ایران نمی ماند. و معامله با چین، فقط برای دریافت وجه نقد و دزدیدن پول انجام می گیرد. از این روازهیچ نظر مقبول نیست.

ای ملت محترم ایران، آیا کسی را می شناسید که فروش املاک و دخل و تصرف در امور خصوصی خود را توسط فردی غیر از وکیل قانونی خود قبول کند؟

پس هموطنان محترم اجازه دهید در مورد مسائل مملکتی هم مثل مسائل شخصی خود، با دقت و بیداری رفتار کنیم. عدول از مسئلۀ اصلی که عدم صلاحیت طرف ایرانی است و پرداختن به مفاد عهد نامه، انحراف و به معنای قبول وکالت آنان است. و سکوت ما به معنی بیمه عمر حاکمیت آنان تلقی می شود.

مهمترین دلیل رد این عهد نامه، عدم صلاحیت طرف ایرانی است. وقتی که ملتی صغیر تصور می شود و قیم واحدی به آن تحمیل می شود، آن ملت قبل از آنکه نگران سرزمین وخاک و نفت و گاز خود باشد ، باید نگران هویت و مقام انسانی خود باشد. و تا پای مرگ برای حفظ شرف انسانی و حیثیت هویتی خود به عنوان یک انسان بجنگد. بعد از اعادۀ حیثیت فردی و ملی خود، قادر به حل مسائل “کمی ” خواهد شد. چرا که یک برده و اسیر در گام نخست نیاز به آزادی و اعادۀ حیثیت وشرف خود دارد. مرگ در راه شرف و هویت انسانی، حیاتی تر از جنگ برای کمیت ها است.

وقتی که ملتی صغیر فرض می شود، و شرف وعزت و وقار و منیت او، به هیچ گرفته می شود، و معترضان، زندانی و کشته می شوند، موانع بعدی همانطوری که در 41 سال گذشته دیده ایم ، بطور سیستماتیک فرو می ریزند. و تصاحب داروندار و مایملکش، و پایمال کل حقوق انسانی او بی چون و چرا، توسط غاصبان از هر دسته و فرقه ای آسان می شود.

ای ملت ارجمند و شریف ایران، آیا این مجلس را ملت ایران انتخاب کرده است؟

آیا این رهبر و سه قوه ، توسط ملت ایران انتخاب شده اند؟ با چه حقی سید علی خامنه

ای مثل اختاپوس هزار دست تمام نیروهای مسلح و خزانۀ ملی و رسانه ها را قبضه کرده است؟ چه کسی به او این اجازه را داده است؟

پس به چه دلیل باید مفاد عهد نامه ای که بنیانش توسط افرادی که هرگز منتخب ملت

ایران نبوده اند مورد توجه قرار گیرد؟ چرا در مورد مسائل ملی کوتاه می آییم؟ و اصل قضیه را نادیده می گیریم و به انحراف کشیده می شویم؟ این مجلس قانونی نیست. این رهبر قانونی نیست. و این دولت و این قوه قضائیه، همه با تائید حلقۀ تشکیلاتی این رهبر تقلبی سر کار آمده اند . همه فاقد صلاحیت قانونی، دربستن هر قرار دادی هستند. همه جزو مافیای حکومتی، و وابسته به امپر یالیسم انگلیس هستند.

پس دولت چین و هر دولت دیگر که خواهان معامله با ملت ایران، مالک اصلی این آب و خاک است ، باید با وکلای حقیقی و حقوقی این ملت قرارداد ببندد. و هر قرار داد با عناصر قلابی، فاقد ارزش و غیر قانونی و باطل است. مافیایی که در پس نقاب مذهب، به خوردن خون ملتی کمر بسته، هیچ گونه حرمتی برای ملت ایران قائل نیست، و به زور سر نیزه های خریداری شده با پول ملت ایران، که در اختیار مشتی سپاهی بی سواد گذاشته، ملت ایران را اسیر خود کرده است و با محق دانستن خود، به طور قیم و یک جانبه دخالت در اموری مملکتی می کند و دست به دزدی اموال ملی می زند. نه لیاقت آن را دارد که طرف معامله از جانب ملت ایران باشد و نه منتخب ملت ایران است. پس هر نقطه ای که از قلم این مافیا برای عقد هر قرار داد به کاغذی رود، باطل و غیر قانونی است. و هرگز مورد قبول ملت ایران نیست و در آینده هم نخواهد بود.

مرگ بر آمریکای نژاد پرست و جهانخوار

و مرگ بر ملایان بی حیثیت و دزد و خونخوار

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.