مصاحبۀ کودتاچیان درنامۀ مردم

مصاحبۀ کودتاچیان درنامۀ مردم

با علی خاوری

سند اسارت

فرح نوتاش                جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان          وین   اکتبر 2015

 

انتظارش می رفت که کودتا چیان برای توجیه کودتای خود بار دگر از وجود آقای علی خاوری سوء استفاده کرده و چهرۀ کریه خود را پشت او پنهان نمایند. بسیاری از مطالب آورده شده در این مصاحبه با حقایق و شخصیت شناخته شدۀ رفیق خاوری همخوانی ندارد.

www.tudehpartyiran.org  

رفیق خاوری با استدلالی بسیار محکم ، چون کیانوری معتقد به دفاع از جمهوری اسلامی بود . در نتیجه آنچه که در پلنوم 18 ازرفیق خاوری در مصاحبه آورده شده، از دروغ های مونتاژ شده توسط کودتا چیان است. نیاز به هماهنگی دیدگاه کودتا چیان با دیدگاه علی خاوری، یک نیاز حیاتی برای پنهان سازی کودتا و طبیعی جلوه دادن تشکیل شورا است. از آن جا که همواره مهمترین اهرم کودتا دروغ است، تمام ستون های سیستمی هم که ساخته می شود بر بنیان دروغ بر پا می شوند تا کودتاچیان سلطۀ خود را کاملا جا انداخته و حضور خود را تحمیل کنند.

دیدگاه ایرج اسکندری با دیدگاه کیانوری با اینکه هر دو درون حزبی بودند کاملا مغایر بود. و این در یک حزب گاهی روی می دهد. کوتا چیان که سعی می کنند دیدگاه خود را هماهنگ با دیدگاه ایرج اسکندری نشان دهندو دیدگاه خاوری را هم با آن تطبیق دهند ، دیدگاهشان هیچ ربطی به هیچ یک از این دو دیدگاه ندارد. که یک خط از شعبات امپریالیستی است.

از طرفی علی خدایی در راه توده و پیک نت خود را هنوز پیرو رهبری رفیق خاوری اعلان کرده و هنوز خط اولیۀ حزب را، چون اوائل انقلاب دنبال می کند.

از این رو شخصییت و منشی که رفیق خاوری که با آن شناخته شده است، هرگز نمی تواند انعکاس دهندۀ نظریاتی که در رابطه با سایت راه توده و علی خدایی در مصاحبه آورده شده ، باشد.

قیمت یک سایت جدید از نظر مالی، مبلغی قابل گفتگو نیست. اهمیت یک سایت در محتوای آن است. و در اینجا، این سایت به دلیل سردبیری علی خدایی که گذشته از رد یا قبول دیدگاهش، روزنامه نگاری متبحر و با تجربه است و در گذشته با رحمان هاتفی همکاری همه جانبه داشته است قابل ذکر است .و این ویژگی ها را هم که نمی توان همراه سایت داد. پس اساسا غصب و غارتی در کار نبوده

و تازه اگر هم مسئله ای باشد مربوط به صاحبان اصلی حزب که همانا کارگران و زحمتکشان ضد امپریالیست هستند می شود و در حوزۀ دخالت کودتا چیان امپریالیستی نیست.

مریم فیروز در جوانی هرچه ثروت از پدر به او رسیده بود به حزب بخشید. و تمام دوران اقامتش در آلمان برای امرار معاش تدریس زبان فرانسه می کرد. در باز گشت به ایران و... سپس دستگیری، وقتی بعد از سال ها در دۀ هشتاد از عمر خویش از زندان آزاد شد، تلاش کرد تا حقوق اخذ نشدۀ باز نشستگی خود را از آلمان دریافته و با آن مخارج خود را تأمین کند ولی ، قبل از او همه را کوتا چیان دریافت کرده و خرج کرده بودند . حال این غاصبان همه جانبه صحبت از غصب می کنند.

و در نهایت رضایت علی خاوری از این که کنون حزب شورایی اداره می شود ، اصلا به دور از باورهای علی خاوری و یک عمر مبارزۀ اوست . بعد از تجربۀ کودتای آمریکایی 28 مرداد ، کشتارو زندان اعضاء ، و از هم پاشیده شدن حزب و سپس بیست سال مصیبت در زندان شاه آمریکایی ، حال داشتن رضایت از شورا با نوکران آمریکا اصلا پذیرفتنی نیست!

سئوال این است؟ آیا در احزاب کمونیست اساسا با وجود کمیته مرکزی وهیئت های مختلف سیاسی و اجرایی و... مگر غیر از تصمیم و اجرای جمعی چیز دیگری هم بوده، که حال کودتا چیان برای تسخیر با ابراز شورایی بودن خود را تحمیل کرده اند؟!

چهرۀ پر صلابت علی خاوری در همین تصویر آورده شده در مصاحبه ، بیان گر صداقت او و پایبندیش به اصول مدون در اساسنامه و برنامۀ حزب است. و او کسی نیست و نمی تواند باشد که از آن اصول عدول نماید. و در هیچ جای اساسنامه و برنامۀ حزب نیامده بود (که البته کودتا چیان آن را متناسب با وضع خود تغییر داده اند ) که یک عده بروند و رهبری را از پایگاه قانونی خود پایین بکشند و بگویند ما می خواهیم شریک رهبری شویم و شورایی رهبری کنیم. گو این که در اساسنامۀ

هیچ حزبی چنین مضحکه آورده نشده و در حقیقت از نظر کودتا حزب تودۀ ایران منحصر به فرد است.

نیز شنیده شده که کودتا چیان گفته اند « ما با توافق این کار را کرده ایم » (رهبری جمعی را!) این یک منزلت و مقام شخصی نبوده که آن را رهبر حزب بتواند شخصا با دیگران توافقی تقسیم کند. اساس رأی توده ها در پلنوم 18 بوده است. این مقام امانتی در دستان رهبری است. چنان که آلنده جان خود را برای حفظ پایگاه رأی مردمی از دست داد. و همۀ این ها را به بهترین وجهی علی خاوری می داند. وهر نوشتۀ دروغی را به او نسبت دادن پذیرفتنی نیست. کودتا چیان او را اسیر کرده و سوء استفاده می کنند.

با گل آلوده کردن آب و برای خود وجه ای دست و پا کردن کودتاچیان صحبت از گرایشات دانشجویان

به افکار توده ای و مارکسیسم به لحاظ فعال تر شدن و رهبری جمعی حزب می کنند.

دانشجویان چرا اتحاد پر افتخار چپ ایران از سازمان ها و احزاب مختلف را که هر روز منسجم تر می شود و در راستای حزب کمونیست سراسری حرکت می کند گذاشته، به حزبی که اکنون در تصرف آمریکاست دخیل ببندند؟!

ولی خشم خامنه ای با حزب توده هم عیننا به دلیل خشم او با اصلاح طلبان است. او با هر گروه ودسته ای که به آمریکا نزدیک شود سخت می رزمد چون فقط خود را مستحق این شتر سواری دولا دولا می بیند. پروندۀ اتمی مشتی از نمونۀ خروار است.

اگر آمریکا توسط ارتش اراذل داعش اش سر می برد ،

همین آمریکا نیز توسط کودتا چیان در حزب تودۀ ایران هم سر می برید، لیک با پنبه. چون همگی وابسته به همان کنگرۀ صهیونیستی و حزب جمهوری خواه هستند.

 

تخلیه کودتاچیان نوکر صهیونیسم از حزب ارانی و روزبه از مهمترین گام های امروز توده های کار و رنج حزب تودۀ ایران است.

 

www.farah-notash.com                 Women’s Power

Comments are closed.