محسن فخری زاده و هیچ دانشمندی نیاز به سلاح هسته ای ندارد

محسن فخری زاده و هیچ دانشمندی نیاز به سلاح هسته ای ندارد

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شمارۀ 68

هفتم آذر= 28 نوامبر 2021

فریدون عباسی دوانی از نمایندگان مجلس یازدهم انتصابی ،طبق دستور رسیده از بیت اراذل رهبری، در سالگرد ترور دانشمند محسن فخری زاده، درست کردن سیستم سلاح هسته ای را به او، برای دفاع از جبهۀ مقاومت نسبت داده است!

امروز محسن فخری زاده، زنده نیست که از خود دفاع کند و اگر هم زنده بود چون چند نفرسپاهی از پدافند سپاهیان از فرمانده تا شلیک کننده، که در مقابل دادگاه قلابی هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی،ردیف شده، و واداربه نمایش شده اند، قادر به دفاع از خود نبود  و مجبور به گردن گرفتن گناه فرمان صادره از بیت اراذل رهبری می شد.

در این جا باید به صراحت اعلان شود که هیچ دانشمندی نیاز به سلاح اتمی ندارد.

و هیچ دانشمند هسته ای برای دفاع از هیچ جبهۀ، سیاسی تصمیم نمی گیرد. دستورات از طرف دولت ها صادر می شود. و چون در ایران همه تصمیم ها از طرف بیت اراذل انجمن حجتیه امام زمانی های انگلیسی گرفته می شود، از این رو، فریدون عباسی دوانی و تمام چاکران چاپلوس دربار سید علی هزار چهره، با مطرح کردن فتوای سید علی، سعی در مطهر کردن او را دارند. و حال آنکه ادامه ساخت اوانیوم غنی شده از 20% تا سطح 60% سند ادامه سیاست بیت رهبری، حتا بعد از مرگ محسن فخری زاده است. وانگهی قبل از محسن فخری زاده دانشمندان دیگری نیز توسط اسرائیل ترور شده اند.

ولی در مورد جبهۀ مقاومت مبارزه برای فلسطین، و حمایت از آن:

نیروهای تعیین کننده درعرصۀ داخلی فلسطین در بیست سال گذشته، حماس و الفتح بوده اند.

حماس بعد از روی کار آمدن مورسی، حتا جواب سلام سیدعلی را هم نمی خواست بدهد و بعد از سقوط مورسی و ادامه کمک های وسیع مالی از طرف سید علی، بلاخره کمی کوتاه آمد.

ومحمود عباس، مسئول کرانۀ باختری از الفتح،  بارها علنن خطاب به سید علی خامنه ای اظهار کرده است: در امور فلسطین دخالت نکن. برو به ملت گرسنۀ خودت برس!

در جبهۀ مقاومت، جایی برای سید علی نیست، چه رسد برای محسن فخری زاده.

ولی دانشمندان هسته ای مجبور به همکاری با دولت ها هستند، چون برنامه های هسته ای صرفا در اختیار دولت ها است. از این رو موظف به قبول دستور از مافوق هستند.

سید علی برای سرکوب دائم معترضین داخل، انواع سلاح ها را بکار می گیرد، و در عرصۀ جهانی برای حفظ رژیم غارتگر خود نیاز به سلاح اتمی دارد.

سید علی ظاهرا فتوای ضد سلاح اتمی داده و در خفا فرمان ساختش را صادر کرده 

سید علی و مجتبی فرمان آتش به هواپیمای اوکراینی را صادر کرده اند

فرمان کودتای دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط سید علی ومجتبی

کشتار و زندانی کردن معترضین در کل ایران، به دستور سیدعلی ومجتبی است

گفته سید علی: مثل علف هرز درویشان کنید

منبع اصلی تمام رذالت ها در ایران بیت رهبری است

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.