لشگر جهالت

لشگر جهالت

این خواب نیست ... مرده ایم ما و خود نمی دانیم

هرقدر تکانمان می دهند...فریاد می زنند

بیدارنمی شویم ... نشئه خوابیم ما

هوا آلوده از خرناسه ها

ضمیرهایمان حیران از بلاهت

و حواس ها در عجب از کنش های بی انعکاس

درهای ورودی به ذهنمان مسدود

وما مسخ داده های کهنه...غرق روزمرگی...عادت

اندیشیدن برایمان دشوار

مقلد و میمون دستورهای رسیده از بالا

بردۀ تقلید... بره وعروسک بالا

رسید خبر مرگمان ... حال بیدار شویم

تکان دهیم این تن کرخ و فریاد شویم

نخوریم ...با لگد پرت کنیم هر تفالۀ...دهن به دهن گشته

غذای پر فریب مزدوران رسانه ها

 

اهرم امپریالیست ها و ملایان برای ماندن

جهل است وعقب کشاندن

آتش وهجوم شویم وهمگی سرکش عصیان

وظیفه مادران است دفاع از کودک

خرد کنیم هر قلم ...بسوزانیم کاغذ هردستور

که علیه کودکانمان...می شود ابلاغ

نگذاریم ملا... قدم به کوچه و خیابانمان بنهد

چه رسد که پای او به مدرسه برسد

برای جنگ با کودکان مان

دو میلیون لشگرجهل...ملا

راهی مدرسه ها شده است

ملا می خواهد مغز کودکانمان بخورد

جنگ علم است و جهل

پرچم جهل به دست لشگر ملا

مادران ننشینیم وقت تنگ است به پیش

وقت جنگ است... جنگ با کرم مغز خوار ... ملا

لخت کنیم ... بسوزانیم عبا و عمامه

سر هر خیابان وهر معبر

بکشیم به زیر در مساجد از منبر

جانی یان را با نقاب کیش و ریش

خلع ید کنیم به پیش ...

نوکر کهنه کار استعمار

شده افعی قرن ها خورده مار

بانی جهنم راستین در این دنیا

وعده بهشت نسیه می دهد در آن دنیا

لیک ام الفساد ...دزد غارتگر

نقد کرده بهشتش ...هم در این دنیا

 

فرح نوتاش       قدرت زنان     فروردین 1393

Womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.