قوانین زن ستیز ملایان آمریکایی در افغانستان

قوانین زن ستیز ملایان آمریکایی در افغانستان

فرح نوتاش                جبهۀ جهانی ضد امپریالیست  قدرت زنان                 وین  4 نوامبر 2021

بعد از انقلاب رنگی سیاه 1357 در ایران ، در مغازه های پوشاک مردانه، شلوارهای مردانه، به تن مانکن های نیم تنه از کمر به پائین پوشانده شد. دیدن این صحنه ها عجیب و تکان دهنده بود. اعتراضی نشد و هنوز هم در بازارهای پوشاک ایران از مانکن های نیم تنه مردان استفاده می شود!

در تعمق به شرایط اجتماعی سیاسی این رویداد ناهنجار در ایران تحت سلطۀ رژیم ملایان انگلیسی، و یا افغانستان تحت سلطۀ ملایان آمریکایی که مردان را جز این نیمه نمی خواهند، زنان را هم موجوداتی برای نیاز این مردان کمر به پائین متصور می شوند. قوانین توهین آمیز زن ستیز طالبان تراوش باورهای استعماری است. زنان را که نیمی از جامعه هستند فلج و خارج از دور، محتاج و مطیع کرده، و درگیری های خانوادگی را به عنوان اساس درگیری، بجای مبارزات طبقاتی، تحمیل خانواده ها می کند. این قوانین طالبان، قوانین استعماری برای فلج کردن و خانه نشین کردن زنان است. این قوانین را در مدارس استعماری حقانی در پاکستان به طالبان یاد داده اند. و طالبان نوکران استعمار دو لبۀ پاکستان-آمریکایی مصمم به استیلا بر افغانستان هستند.

ریشه اساسی توجه بیش از حد به سکس و باروری در اسلام را در نظام های باستانی بین النهرین، هزاره ها قبل از تولد اسلام باید جستجو کرد. در جایی که مردم آن دیار خدای (بت) سکس و باروری را ساخته و ستایش می کردند. این منش، همچنان تا به امروز ادامه داشته ویکی از عوامل جدی تاخیر در رشد اجتماعی منطقه شده است.

بدون شک عامل آب و هوای منطقه ای در این کنش و باور بی تاثیر نبوده است . چنانچه در این منطقه دختران زودتر از مناطق دیگر به بلوغ جنسی رسیده و زنان دیر تر یائسه می شود.در این منطقه سن 9 – 60 برای باروری زنان سال دور از تصور نیست. وحال آنکه سنین 13 -35 تا 50  در اروپا و ایران و افغانستان و جاهای دیگر دیده می شود.

در مورد مردان نیز چنین است.

شکل گرفتن دین اسلام درعربستان با داشتن شرایط اقلیمی و تاثیر از فرهنگ بین النهرین ، به حضور پررنگ سکس و باروری در دین اسلام انجامیده است. با گسترش دین اسلام به دیگر کشورها، قوانین ازدواج و جنسی اسلام که با شرایط اقلیمی وانسانی ممالک دیگر هماهنگی نداشته است ، به هزار و چهارصد سال رنج و عذاب زنان و عقب افتادگی فکری مردم آن نواحی منجر شده است.

قانون چند همسر گزینی، که شاید در آن کمی هم حمایت از خانواده های مردان کشته

شده در جنگ های اسلام گستر منظور شده است، بعد از استیلای اسلام در جهان، به فاجعه حق شهوت رانی در مردان ممالک اسلامی بدل شده است. در کنار قوانین سکس و باروری در اسلام، و مشغولیت مردم به کشمکش و تابعیت از این قوانین ضد انسانی، جوامع اسلامی دررکود فکری در جا زده ومصرف کنندۀ اختراعات و اکتشافات ممالکی شده اند که این عقب افتادگی های جنسی مرد سالارانه را ادیانشان به مردم تحمیل

کرده اند. و ملایان که قرن هاست مزدوران امپریالیست های انگلیس و آمریکا هستند، و مکاتب و دروسشان تحت تائید امپر یالیست هاست ، از این ضعف برای مهارجوامع به نفع امپریالیست ها سوء استفاده می کنند.  

کراهت و نفرت ازدواج پیر مردان با دختر بچه هایی که حتا از قیافۀ این مردان در هراس هستند فاجعه ای است که، به خاطر آن زنان موظف هستند از پا گرفتن هر رژیمی که بخواهد با قوانین عهد حجری استعماری بر سر زمینشان حکومت کند، ممانعت بکنند.

آهای طالبان … تو فرزند خلف آمریکایی. آمریکا وقت رفتن تمام تسلیحاتش را بی خود برای تو به ارث نگذاشته است! و حال با حقه در صدد جا انداختن تو به عنوان یک حکومت در منطقه است.  حضور تو چون جضور اربابت بر هر جای کرۀ زمین سم کشنده است. برای تو که هیولایی از کمر به پائین بیش نیستی گور بهترین جا است. اگر فکر می کنی در رقابت با رژیم سراسر ننگ، قاتل و دزد ملایان انگلیسی در ایران، تو هم می توانی سفره ای پهن کنی و خلافت کنی؟!

رژیم ملایان انگلیسی در ایران، که چشم مردم معترض اصفهان را ساچمه باران کرده، بزودی سرنگون خواهد شد. اگر چه دوباره سرو کلۀ محمد خاتمی بی شرم خائن اصلاح طلب، برای آرام کردن مردم با پیام نفرت انگیز: ” قدرت را نباید رها کرد و باید مسئولیت پذیرش کرد” ، دوباره در صدد است طول عمری به این هیولا دهد، ولی آتش خشم مردم ایران را چیزی بجز سر نگونی رژیم ملا خاموش نخواهد کرد. و منطقه، دیگر اجازه شکل گرفتن به هیچ رژیم از کمر به پائین اسلامی استعماری را در منطقه نخواهند داد.

ای زنان ایران و افغانستان، قوانین و رفتار ملایان استعماری نسبت به زنان بس توهین آمیز و در حد قوانین خرید و فروش حیوانات است.

هر در خواستی از این ملایان فاقد شعور انسانی، این هیولاهای جنسی و شکمی بیهوده

است. صحبت با آنان فقط از لولۀ تفنگ بیرون می آید. اصلاح طلبان نیز ملایان انگل و مفتخوری بیش نیستند و بقای این رژیم ها را به آیندۀ تیر و تاری که در پیش رو دارند  ترجیح می دهند.

فنون جنگاوری و سیاست بیاموزیم. و خود را برای ایجاد حکومت های انسانی و برابری خواهانه آماده کنیم. جای این ملاهای کمر به پائین، فقط گور است.

هر تمنا از ملایان حقیر و بی صفت… ننگ

محو رژیم شان … بی امان و بی درنگ

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.