قهرمانان روستای دهلاویۀ اهواز

قهرمانان روستای دهلاویۀ اهواز

بیست و دوم فروردین

لرزید قلب زمین ... با تأثر واشک

و به احترام سد انسانی دهلاویۀ اهواز

سر فرود آورد  

زمان ... به تنگ آمد نفس اش

از زیبایی این تهور و اوج گذشت

و کوبید...

مهر افتخار این قهرمانان جوان

بر پیشانی در حیرت تاریخ جهان

زنده باد جوانان روستای دهلاویۀ اهواز

در بیست ودومین روز فروردین

بجای شکوفه و بنفشه ... بر دامن سبز زاران وچمن

باز روان کرد دشمن ... سیلاب و گنداب بنیان کن

از ابرهای مدام بارور و جابجا گشتۀ

باران نه... شرشر آب پیوسته

که هنوز می ریزد ... و سیلابش می کوبد خانه وپل

و می آلاید همه چیز در گل وشل

می روبد دارو ندار مردم تا کمر در سیل روان

و در پی اش می ماند

رنج ... فقر بی پایان

و هزاران هزار کیلومتر... جاده های زیرورو... ویران

نه یک شهر و دو شهر

در سراسر ایران

اهرم آمریکا برای سلطه ... فاصله است

و نیازش ... ملل را به اعماق فقر و فلاکت راندن

زنده باد جوانان قهرمان روستای دهلاویۀ اهواز

دلاوران جوان دهلاویۀ اهواز

در هوای سرد... بی هر گونه وسیلۀ سد بند

پریدند با رشادت... درون یورش سیلاب

شانه بر شانه... پشت هم

بر پا کردند سدی تپنده... در برابر سیلاب

سینه های لخت ... و مملوازعشق انسانی

در برابر شلاق سرد و مهاجم سیلاب

تلاشی جان فرسا ... در بستن راه سلاح ویرانی

زنده باد قهرمانان جوان روستای دهلاویۀ اهواز

با تحسین و احترام ...

ثبت شد در تاریخ

و انعکاس گسترده یافت به جهان

تلاش پر افتخار این اساتید راستین مقاومت...

طلوع خورشید ناب شخصیت

و اوج زیبای تسلیم ناپذیری انسان

زنده باد جوانان قهرمان روستای دهلاویۀ اهواز

 

فرح نوتاش

وین 16 آپریل 2019 = 27 فروردین    

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.