قحطی در راه صد سال بعد از قحطی بزرگ

قحطی در راه
صد سال بعد از قحطی بزرگ

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیستی    قدرت زنان           وین 12. 11. 2018

 

نشست دیروز سران و نمایندگان 70 کشور جهان در فرانسه، در صدمین بزرگداشت پایان جنگ جهانی اول و اظهارات ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی خود، مبنی بر دفاع از صلح و رد ملی گرایی ، اگر چه بظاهر بس انسانی مینمود ولی به دو دلیل فاقد ارزش و اعتبار عینی و قاطع در جهت اعتلای صلح و انسان دوستی بوده است.

عدم توجه این گردهمایی به قحطی تحمیلی توسط امپریالیستهای انگلیس و کشتار نیمی از جمعیت 18 میلیونی ایران در سال های 1917-1919 ، و قحطی تحمیلی کنونی به ملت ایران توسط امپریالیستهای آمریکا ،

و عدم لغو پیمان ناتو، ماشین جنگی امپریالیست ها بعد از جنگ جهانی دوم ،

این نشست را به یک گردهمایی منفعل تشریفاتی دولت ها در یاد وارۀ صدمین سال پایان جنگ جهانی اول تبدیل نمود.

در جنگ جهانی اول، مردم ایران در احتکار غلات، توسط اشغالگران امپریالیست انگلیس، از گرسنگی بر سنگفرش خیابان ها و خاک دشت ها بیابان ها با مشتی علف و ریشۀ درختان در دهان جان سپردند. تعداد کشته شدگان از گرسنگی در ایران برابر به کل کشته شدگان جنگ جهانی اول بوده است.

و دریغا حتا از یک اشاره!

ملت ایران نمی تواند انتظار تحبیب تاریخی از دولت هایی داشته باشد که هم امروز در هموار کردن قحطی تحمیلی توسط آمریکا به مردم ایران هم آوایند.

گرسنگی بزرگ برای ملت ایران در راه است. کشتار ملل، بخشی از برنامۀ ” کلوب صهیونیستی رم ” در تقلیل جمعیت جهانی از 7-8 میلیارد به یک میلیارد ایدال است.

ملت ایران باید بداند که تاریخ نویسان عدم رحم و مروت از طرف ثروتمندان ایرانی نسبت به ملت در حال مرگ خود از گرسنگی را در قحطی بزرگ نیز مکتوب کرده اند. پس در انتظار معجزه نباید بود. طبقۀ زحمتکش ایران برای نجات خود چارهای جز ایجاد تشکل های مقاومتی در هر محله، منطقه ، شهر و ده ندارد. ما از امپریالیست ها گدایی نمی کنیم.

اگر درهای فروش نفت بر روی مردم ایران بسته شده اند، چه باک.

به اندازۀ صد سال بودجۀ ملی ، ثروت دزدیده شده ملت ایران، در دستان عدۀ قلیلی در ایران انباشته شده است. طرح مصادرۀ اموال به نفع کل ملت ایران، با انظباط و مدیریتی به دور از هرج و مرج های لحظۀ آخر، باید در اولویت قرار گیرد. امروز اموال ملت ایران در تصرف اعوان و انصار رژیم ملا چه در ایران و چه در بانک های خارج موجود است. آن ها را باید از آنان پس گرفت.

ما حاکمیت ملا را با حاکمیت نوکران آمریکا وانگلیس از هر قماش جایگزین نخواهیم کرد.

فقط احمق ها دوبار مرتکب یک اشتباه می شوند.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

748e959b6e

image002_03

image003_02

cb1f40d151

cfd81e24b1

20f42bf708

image007_01

image008_01

Comments are closed.