فیدل کاسترو…

فیدل کاسترو...

دستهایمان را بهم دهیم

بسازیم در زنجیر بازوانمان ... حلقه ای بگرد زمین

                                             زنجیری گسست ناپذیر

 وباشیم در استواری و پایداری... همانند فیدل                                             

 

در ما ... فیدل هرگز نخواهد مرد

این پایدارترین اسطورۀ ضد امپریالیست جهان

                                       جاودان ستارۀ درخشانی ست

شعله های عشق بی مرزش ... به انسان ها

زحمتکشان مرد و زن

و کودکان

از همۀ نژاد ها

در اعماق ما ... هرگز او فرو نخواهد مرد          

 

همراه و یار مردم ... فیدل

شریف و با صداقت ...

متعهد به آرمان ها و اصول ... فیدل

نشکسته عهد خود هرگز...

درخشان ... از سلالۀ خورشید ... فیدل

خالص و آیینۀ شفاف رفاقت ...

خود دار و شجاع ...

متفکر و حامی ملت خویش... فیدل

 

بیاد آوریم...

1954... آغاز جنگ های چریکی او ... و یارانش

1956... سقوط فولگنسو باتیستا...

                                         و آغاز انقلاب سوسیالیستی ... در کوبا

1961... یورش عاملین سیا در خلیج خوک ها

وپس از آن... 638 بار سعی سیا ... در کشتن او

لیک ناموفق تلاش آن

 

فیدل ... ناطقی چیره

در تحلیل مسایل ... با ملت مقاوم کوبا

ساعتها از رادیو ... گاهی هشت و نه

این است راز پایداری ملت کوبا علیه تحریم های آمریکا  

هر چه بود ...کم یا که زیاد ...

تقسیم شد بین همه

نبود و نیست در کوبا ... کودک خیابانی

بیسواد یا ملا

صادرات کوبا ... پزشک است به دیگر ممالک لاتین

 

فرخنده بود تولد ش

در سیزدهم اوت ... شش گذشته از1920

فرخنده بود ... یک عمر مبارزه اش

علیه ظلم... فاصله های طبقات و استیلای امپریالیسم

فرخنده باد هم اینک جاودانگی اش

 

ستارۀ پر تالألوی خاطره هاست فیدل

رهبرغرورآفرین ...

و احیا کنندۀ شخصیت ملت کوباست... فیدل

ملتی که در تحمل شکنجۀ شصت سال تحریم آمریکا

فرو خورده بغض رنج و حسرت خویش

و ایستاده با غرور...

در مقابل دسیسه های رنگارنگ امپریالیسم

 

ملتی محترم و یگانه با رهبر

غمخوار وپشتیبان... در حمایت از رهبر

 

جاودان باش ... ملت کوبا

فیدل ات ... ایستاده است چون سرو بلند

در صف عزیز ترین مردمان جهان

هرگز نمرده است ... اوست بس زنده

این قهرمان مقاومت علیه امپریالیسم

لیک هیولای خون آشام امپریالیسم

                                 در آخرین نفس هاست

نیمه هلاک ... و میرنده

 

فرح نوتاش  

وین   26.11.2016      

کتاب 7

www.farah-notash.com

womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.