فریب بزرگ 22 بهمن

فریب بزرگ 22 بهمن

اولین انقلاب رنگی- با رنگ سیاه

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم- نه به ملا و نه به آمریکا

اعلامیه شماره 69

  بهمن= 9 فوریه 2022 20

تمدن انسان در طی هزاره ها با بهرگیری از تجارب بی مرز مردم جهان، رشد یافته است. هرگاه این پیوستگی قطع شده ، انسان به ناچار آزموده را دوباره آزموده است. و نتیجه تلخ را دوباره تجربه کرده است. میلیون ها زن و کودک کشته، نتیجه حاکمیت مذهب کاتولیک در اروپای قرون وسطی بوده است.

رذالت اسقفان کلیساها، با کشف اسکلت های فراوان زنان و کودکان که بعد از تجاوز جنسی کشته و در کف کلیساها دفن می شدند، سندیت یافت. از قرون وسطی تا قرن بیستم که ریا کاران شیعه انگلیسی بر مردم ایران مسلط شده اند بیش از 5 قرن گذشته و ملت ما تجربۀ تلخ اروپائیان را بار دیگر تجربه کرده است.

شیعه متفاوت است! شیعه انقلابی است! شیعه معتقد به قسط توحیدی است! و شیعه کوخ نشینان را به کاخ نشینان ترجیح می دهد! تجربه نشان داد که اصلا چنین نبود. و ملایان همچون راهبان مسیحی دغل و مفت خور و فاسد و زن فروش و متجاوز به تن و جان کودکان بودند. و به ایران بسنده نکرده ، با پول ایرانیان در تحمیق ملل دیگر نیز برآمدند. ما فقط آزموده را دوباره آزموده ایم.

اکنون در پایان این خط ، ملایان فاسد حیله گر با داشتن هزاران میلیارد دلار ارز ایران ، در حساب بیش از 4000 نفر از فرزندانشان در آمریکا ، که در ناز و نعمت زندگی می کنند، برای بازی ماندن بیشتر، با روسیه و چین قرار داد بسته است.

چین وروسیه نیز خوب می دانند که این دزدان و مفسدین، ریا کارانی بیش نیستند.

و در هیچ جای آن قرار دادها ثبت نشده است که در مقابل قیام ملت ایران نیز طرف ملایان را خواهند گرفت!

 ملایان نه تنها ضد آمریکایی نیستند، بلکه دقیقا برای حفظ منافع آمریکا و انگلیس در جهان به ترویج شیعه انگلیسی مشغول بوده و هستند. ماموریت ملایان این است که با تحمیق توده های خاور میانه، افریقا ونقاط  دیگر جهان، وقوع سوسیالیسم را در جهان به تعویق بیاندازند. و این همان چیزی است که نقشه آمریکا بوده وهست.

وقاحت رژیم ملا، بعد از واگذاری افغانستان به طالبان توسط آمریکا، صد چندان شده است. از فضولی در امر حجاب به فضولی در امر زایمان رسیده. و برای خوردن مغز کودکان ایران، ملایان را راهی مدارس کودکان کرده اند.

دفن این رژیم توسط مردم ایران بزودی روی خواهد داد. و محو تمام کاشته های این ملایان وقیح در کشورشروع خواهد شد. راه ملت ایران از راه امپریالیست ها بشدت جدا است. چون حاکمیت ملایان در ایران، توسط کشور های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در شهریور 1357در گوادلوپ تایید شد. وسپس آمریکا به محمد رضا شاه دستور خروج از ایران را داد. و از خمینی رانده شده از عراق توسط صدام حسین، در نوفلو شاتو -فرانسه پذیرایی شد وبعد از قرارهای لازم، با هواپیمای ویژه، به ایران منتقل شد و به نیروهای مسلح ایران دستور فرمانبرداری از خمینی داده شد.

 در واقع تحویل نیرو در افغانستان از غنی به طالبان توسط آمریکا ، کپی تحویل نیرو از شاه به خمینی در ایران بوده است. البته در ایران مبارزاتی دلیرانه توسط مردم علیه رژیم شاه صورت گرفت .ولی چون تایید رهبری توسط دول 4 گانه در گوادلوپ انجام شده بود، اولین انقلاب رنگی در ایران تاسیس شد.

دیروز در مراسم تجدید بیعت، حسن خمینی سر به نعلین سید علی، رهبر دزدان، سائید. انگار نه انگار که پدرش را همین رهبر دزدها و اکبر هاشمی رفسنجانی کشته اند. آنانی که می خواهند برای اکبر رفسنجانی آبرو بخرند، زحمت نکشند. چون اکبر هاشمی آخرین فردی بود که از خانه احمد خمینی خارج شد! این قاتلان و دزدان که هیچ یک به دیگری رحم نمی کند ، حال کلید خزانۀ ایران را در دست دارند. 18% از کل بودجه ایران خرج مردم و بقیه توسط ملایان دزدیده می شود! این ملایان بی غیرت، مشهد و قم را عشرت کدۀ بزرگ خاور میانه کرده اند. و با چند ورد، زنان فقیر و مظلوم ایرانی را هر ساعت به صیغه زواری خارجی از کشور های عربی و آفریقا در می آورند. درآمد هنگفت ورود زوار، اجازۀ بستن صیغه سرای مشهد و قم را در ایام کرونا به آنان نداد! و این دو شهر به عنوان مرگز پخش کرونا در جهان شناخته شده اند. مهر ننگ رژیم ملا بر چهره و تاریخ ملت ایران زده شده است و هر قدر حاکمیت آنان ادامه یابد زخم این مهر عمیق تر شده و استخوان را خواهد سوزاند.

اتحاد ملی کار هر کس نیست- نیاز به فرهنگ، توان و منش بالا دارد.

ایجاد هر حکومتی با تکیه بر امپریالیست ها،

تکرار همین حاکمیت با نقاب دیگر است.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.