فریاد زندانیان باشیم

فریاد زندانیان باشیم

فریا د مظلومیت زندانیان ایران را بگوش جهانیان برسانیم

اعدام یک جنایت محض است و بشدت محکوم.

و قانونی کردن دستیابی به اعضای بدن زندانیان اعدامی، جنایتی مضاعف.

این جنایتکاران را در جهان رسوا کنیم.

و هرگز اجازه ندهیم دست کثیفشان بر اعضاء بدن مردم ایران برسد.

تا کنون بینوایان کلیه های خو درا می فروختند . پس از این رژیم دزد و جنایت پیشۀ ایران، می خواهد کاسبی تازه ای را با اعضاء بدن زندانیان شروع کند.

فریاد مظلومیت زندانیان ایران باشیم

فریادی که جهان را بلرزاند

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان   4.7.2019

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.