فریاد بی عمل

فریاد بی عمل

ما کاشفان پر تأخیر تزویر ها

در سلطۀ دروغ

و سلسله پاتک های پیاپی ... اینجا و آنجا

بی وقفه... بی شمار

گویی هزاره ها گذشته ...

ز خلع سلاح ما ن

لیک باورش برایمان محال

 

و ... زهر لزج چرک کریه دروغ

که می پاشد در گشودن حلق

بر تارو پودمان ...بودو نبودمان

نفس می کشد هنوز

امپریالیسم

این هیولای پر زچرک و خون

 

ببازی گرفته ...

وجود انسان و می خندد

بر ساده انگاری

بر باور و بلاهت عام

و تحلیل های مکرر خام

این تاترسیاست و بازی

خورده گوشت و پوستمان

فرسایش رسیده به مغز استخوانمان

نمی دارد دست... ز هستی مان

دارد درو می کند انسان ز روی زمین

و ما ایستاده....

ناظران خاموش صحنه ایم

یا که واقف بر کنش خنثای فریاد بی عمل

 

فرح نوتاش

وین 17.05.2015

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.